Mae Llywodraeth Cymru a GIG Cymru wedi nodi 81,000 o bobl yng Nghymru y mae eu cyflyrau meddygol presennol yn golygu bod y risg glinigol ohonyn nhw'n dal y Coronafeirws yn uwch. Mae'r unigolion yma'n cael eu cyfeirio atyn nhw fel Grwpiau sy'n cael eu Gwarchod, ac mae'n ofynnol iddyn nhw hunanynysu am gyfnod o 12 wythnos neu'n hirach.

Mae GIG Cymru wedi cysylltu â'r Grwpiau sy'n cael eu Gwarchod trwy lythyr i gadarnhau eu bod yn wynebu'r risg o fynd yn ddifrifol wael os ydyn nhw'n dal y Coronafeirws.  

Mae Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu'r rheiny yn y Grwpiau yma  sy'n methu â dibynnu ar eu teulu, eu ffrindiau na'r gymuned leol am gymorth ymarferol digonol trwy gydol y cyfnod 12 wythnos neu'n hirach.  

Beth mae hyn yn ei olygu i fi?

Mae Llywodraeth Cymru – ar y cyd ag Awdurdodau Lleol – yn trefnu bod parsel bwyd a hanfodion y cartref sylfaenol yn cael eu cyflenwi a'u dosbarthu yn uniongyrchol i'r Grwpiau yma. Mae Awdurdodau Lleol wedi ymrwymo i gysylltu â phawb sydd ar restr Grwpiau Gwarchod y GIG i sicrhau bod gyda nhw gymorth digonol.

Os ydych chi HEB gael llythyr gan y GIG yn eich cynghori i hunanynysu am 12 wythnos, dydych chi DDIM YN GYMWYS i dderbyn y cymorth yma, hyd yn oed os ydych chi o'r farn y dylech chi ei gael.  

Os ydych chi ar restr Grwpiau sy'n cael eu Gwarchod, ond MAE MODD I CHI ddibynnu ar eich teulu, eich ffrindiau a rhwydweithiau lleol eraill i'ch helpu, fyddwch chi DDIM YN GYMWYS i dderbyn y cymorth yma, hyd yn oed os ydych chi o'r farn y dylech chi ei gael. 

Mae rhagor o wybodaeth am 'Warchod' a phwy sy'n rhan o'r Grwpiau sy'n cael eu Gwarchod ar gael yma.

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae'r pecyn cymorth i'r rheiny sy'n cael eu gwarchod, ond SYDD DDIM â rhwydwaith cymorth maen nhw'n gallu dibynnu arno yn cynnwys:   

 • Bwyd: parsel bwyd sylfaenol sy'n cael ei ddosbarthu'n uniongyrchol i gartrefi unigolion. 
 • Meddyginiaeth: a fydd yn cael ei ddosbarthu lle bo angen. Bydd meddygfeydd/y GIG a fferyllfeydd yn trefnu hyn. 

Gall trigolion sydd ddim yn rhan o'r Grwpiau yma ond sydd ddim â rhwydwaith cymorth i gasglu presgripsiynau neu siopa bwyd ar eu rhan ofyn am gymorth yma.

Bydd staff Cyngor RhCT yn cysylltu â'r Grwpiau sy'n cael eu Gwarchod i sicrhau bod gyda nhw'r cymorth sydd ei angen arnyn nhw, a rhoi gwybod iddyn nhw sut i ofyn i ni am help os oes angen. Os does dim modd i'r Cyngor gysylltu â chi, byddwn ni'n anfon llythyr atoch chi gyda manylion am sut i gysylltu â ni a chael gafael ar gymorth. 

PEIDIWCH Â CHYSYLLTU Â'R CYNGOR YNGHYLCH PARSELI BWYD. Bydd staff Cyngor RhCT yn cysylltu â'r Grwpiau sy'n cael eu Gwarchod i sicrhau bod gyda nhw'r cymorth sydd ei angen arnyn nhw, a rhoi gwybod iddyn nhw sut i ofyn i ni am help os oes angen.   

Rhaid i chi aros i ni eich ffonio chi. Does dim modd i chi ofyn am y cymorth yma ar-lein neu drwy unrhyw fodd arall. Dylai unigolion sy'n rhan o'r Grwpiau sy'n cael eu Gwarchod ddibynnu yn gyntaf ar eu teulu, eu ffrindiau a rhwydweithiau cymorth lleol cyn gwneud cais am barsel bwyd. 

Pan fydd Staff y Cyngor yn eich ffonio, FYDDAN NHW DDIM YN GOFYN I CHI AM: 

 • Unrhyw fanylion ariannol (manylion banc, rhifau cardiau neu am unrhyw fath o daliad) 
 • Eich cyfeiriad. Byddan nhw'n dweud eich cyfeiriad wrthych chi  
 • Dyddiadau ac amseroedd dosbarthu - Llywodraeth Cymru sy'n trefnu'r rhain

Pan fydd Staff y Cyngor yn eich ffonio chi, BYDDAN NHW'N:

 • Rhoi eu henw i chi, a manylion sut i wirio pwy ydyn nhw
 • Gwybod eich enw, eich cyfeiriad a'ch rhif ffôn eisoes, a byddan nhw'n cadarnhau hyn gyda chi
 • Gwirio eu bod yn siarad â chi'n uniongyrchol neu'ch Cynhaliwr  
 • Gwirio a oes gyda chi deulu/ffrindiau neu rywun arall i'ch helpu
 • Gofyn i chi a oes angen i chi dderbyn cynnig Parsel Bwyd Llywodraeth Cymru
 • Gadael i chi wybod sut i gael cymorth gan y Cyngor os oes ei angen arnoch yn y dyfodol

Os oes angen cymorth brys ac uniongyrchol arnoch chi mewn perthynas â Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ffoniwch Gwasanaethau i Oedolion y Cyngor ar 01443 425003  

Pwy sy'n cael ei dargedu ar gyfer y cymorth 'Gwarchod' ychwanegol yma?

 • Mae GIG Cymru wedi nodi 81,000 o bobl yng Nghymru y mae eu cyflyrau meddygol presennol yn golygu bod y risg glinigol ohonyn nhw'n dal y Coronafeirws yn uwch. Mae arbenigwyr y DU wedi cytuno ar restr o gyflyrau meddygol penodol iawn. Mae'r cyflyrau yn rhai difrifol, e.e. ffibrosis systig, anhwylderau anadlu difrifol, canserau'r ysgyfaint, y rheiny sy'n derbyn organau, ac ati. Dydy'r rhestr ddim yn cynnwys cyflyrau iechyd eraill fel diabetes neu asthma llai difrifol
 • Dyma annog Grwpiau sy'n cael eu Gwarchod i aros gartref bob amser ac osgoi dod i gysylltiad ag eraill wyneb yn wyneb am o leiaf 12 wythnos, ac eithrio gyda chynhalwyr hanfodol a gweithwyr gofal iechyd. Nod y Gwarchod yma yw diogelu'r Grwpiau rhag salwch difrifol yn ogystal â chymryd pwysau oddi ar y GIG sy'n darparu'r gofal mwyaf difrifol
 • Mae gwybodaeth bellach am Warchod, pwy sy'n gymwys i gael cymorth, a'r hyn y dylech ei wneud ar gael gan Lywodraeth Cymru ymaFersiwn hawdd i'w darllen

Sut mae'r Grwpiau sy'n cael eu Gwarchod wedi cael gwybod am hyn?  

Mae GIG Cymru wedi cysylltu â'r Grwpiau sy'n cael eu Gwarchod trwy lythyr i gadarnhau eu bod yn wynebu'r risg o fynd yn ddifrifol wael os ydyn nhw'n dal y Coronafeirws.  

Ar 24 Mawrth 2020, anfonodd y Prif Swyddog Meddygol/Cyfarwyddwr Meddygol GIG Cymru lythyrau at yr holl bobl hynny yn ein cymunedau yr oedd angen eu cadw'n ddiogel a'u 'gwarchod' rhag y Coronafeirws. 

Roedd y llythyr yn dweud 'Rydych chi'n derbyn y llythyr yma gan fod gyda chi gyflwr iechyd sy'n bodoli eisoes – neu rydych chi'n gofalu am rywun sydd â chyflwr. Mae hyn yn golygu ei bod yn bwysig iawn eich bod yn cymryd camau ychwanegol i osgoi dal y Coronafeirws (sydd hefyd yn cael ei alw'n COVID-19)'

'Y ffordd orau o osgoi dal y Coronafeirws yw aros gartref am y 12 wythnos nesaf. Ddylai neb ddod i ymweld â chi, ac eithrio'ch cynhalwyr a'ch gweithwyr gofal iechyd'

 • Mae'r llythyr yn cynghori unigolion sy'n cael eu gwarchod i ddibynnu ar eu teulu, eu ffrindiau a rhwydweithiau cymorth lleol eraill i helpu gydag unrhyw beth y gallai fod ei angen arnyn nhw yn ystod eu cyfnod hunanynysu. Os nad oes gan unigolyn sy'n cael ei warchod unrhyw un sy'n gallu rhoi cymorth iddyn nhw, mae gofyn iddyn nhw gysylltu â'i Awdurdod Lleol

Os oes angen i chi siarad â rhywun am bryder iechyd sy'n ymwneud â'r Coronafeirws, ffoniwch 111.

Os oes angen cymorth meddygol brys arnoch chi, ffoniwch 999. 

Aros Gartref. Diogelu’r GIG. Achub Bywydau.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.