Mae cyngor swyddogol y Llywodraeth yn nodi y dylai aelodau'r cyhoedd osgoi ymgynnull mewn grwpiau ac unrhyw fath o deithio sydd ddim yn hanfodol.

Mae'r newyddion a'r canllawiau swyddogol diweddaraf ar gael yma:

Mae'n debyg bydd y cyngor yma'n newid wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

1. Edrychwch ar ôl eich gilydd

Dilynwch y cyngor swyddogol, yn enwedig os ydych chi'n teimlo'n sâl. Ond cofiwch hefyd ei bod yn hawdd gwirio a yw'ch cymdogion, eich ffrindiau a'ch teulu – ac eraill yn eich cymuned sydd mewn perygl o deimlo'n ynysig – yn iawn heb orfod dod i gysylltiad agos gyda nhw.

Gallwch chi anfon neges, codi'r ffôn, anfon llythyr a gadael anrheg ar stepen drws pobl. Gallwch gefnogi busnesau lleol a bach trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Beth am brynu talebau ganddyn nhw i'w defnyddio pan fydd pethau yn ôl i’w harfer? Ac er ei bod yn bwysig peidio â mynd i banig wrth brynu bwyd, os oes modd i chi brynu ychydig mwy o fwyd nag arfer, cofiwch fod eich banc bwyd lleol angen rhoddion mwy nag erioed.

2. Cofiwch am y rheiny sydd mwyaf agored i niwed

Mae swyddogion iechyd wedi nodi'n glir bod pobl hŷn a phobl sydd â systemau imiwnedd gwan neu gyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes yn fwy agored i salwch difrifol iawn os ydyn nhw'n dal y Coronafeirws. Y cyngor swyddogol yw osgoi cyswllt corfforol agos â'r rheiny sy'n fwy agored i salwch – ond mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gynnig cymorth.

Er enghraifft, os yw'r Coronafeirws wedi'ch helpu i ddeall sut beth yw bod yn ynysig, ac os ydych chi'n iach, beth am estyn llaw at y bobl hŷn yn eich cymuned.

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, mae dros 45,000 o bobl dros 65 oed yn Rhondda Cynon Taf (RhCT), ac mae dros 13,000 o bensiynwyr yn byw ar eu pennau eu hunain. Mae 21% o aelwydydd yn RhCT yn rhai pensiynwr, ac mae 17% o aelwydydd yn cynnwys pobl sengl o dan 65 oed.

Mae traean o'r bobl yng Nghymru sydd dros 65 oed yn byw ar eu pennau eu hunain, ac mae hyn yn codi i hanner ar gyfer y rheiny dros 85 oed.

Rydyn ni'n gwybod bod pobl dros 75 oed sy'n byw ar eu pennau'u hunain yn ei chael hi'n anodd dod i gysylltiad ag eraill a gofyn am gymorth ganddyn nhw, hyd yn oed ar ddiwrnod arferol, felly cofiwch edrych ar ôl aelodau hŷn eich cymuned.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.