Diweddarwyd 30/06/2020 - 17:00

Mae ystod eang o gymorth ariannol, cefnogaeth, cyngor a chanllawiau ar gael i helpu busnesau mewn perthynas ag effaith COVID-19 (y Coronafeirws) ac mae'r Cyngor wedi ymrwymo o hyd i gefnogi busnesau a mentrau ledled y Fwrdeistref Sirol yn ystod y cyfnod heriol yma.

Cymorth Ariannol a Grantiau

Adnodd Darganfod Cymorth i Fusnes

Mae Llywodraeth San Steffan wedi lansio adnodd Darganfod Cymorth i Fusnes newydd i helpu busnesau a phobl hunangyflogedig i nodi'n gyflym pa gymorth ariannol sydd ar gael iddyn nhw yn ystod y pandemig Covid-19.

Ar ôl i chi gwblhau'r holiadur syml ar-lein, byddwch chi'n cael eich cyfeirio at restr o gymorth ariannol y byddwch chi o bosib yn gymwys ar eu cyfer.

Cronfa Cadernid Economaidd

Mae modd i fusnesau nawr wybod a ydyn nhw'n gymwys i wneud cais am gymorth ariannol trwy gam nesaf Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) Llywodraeth Cymru.

Mae'r Gronfa wedi'i chynllunio i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau nad ydyn nhw'n gymwys ar gyfer cymorth cynlluniau grantiau COVID-19 Llywodraeth Cymru, cynlluniau nad oes angen eu had-dalu.

Mae modd i fusnesau hawlio hyd at:

£10,000 ar gyfer busnesau bach
£100,000 ar gyfer busnesau bach a chanolig
£690,000 ar gyfer busnesau mawr

I wirio a yw eich busnes chi'n gymwys, defnyddiwch y Gwiriwr Cymhwysedd Cymorth COVID-19 ar wefan Busnes Cymru. Bydd modd i fusnesau cymwys wneud cais erbyn diwedd mis Mehefin.

Mae Cynllun Benthyciad Busnes Covid-19 Cymru, sy'n cael ei reoli gan Fanc Datblygu Cymru yn rhan o'r Gronfa Cadernid Economaidd wedi'i danysgrifio'n llawn.  Fodd bynnag, mae Banc Datblygu Cymru yn parhau i gynnig ystod o gyfleoedd ariannu i'r gymuned fusnes.

£26miliwn i helpu elusennau bach yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd miloedd o elusennau bach yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch yn derbyn grant cymorth i fusnesau o £10,000 i'w helpu i ymateb i heriau ariannol Covid-19.
Bydd y pecyn yma'n cefnogi 2,600 o eiddo ychwanegol sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu'n is a bydd yn cynnwys:

• siopau sy'n cael eu rhedeg gan elusennau
• safleoedd chwaraeon
• canolfannau cymuned

Bydd manylion ar sut i wneud cais ar wefan Busnes Cymru yn fuan. 

Cynllun 'Benthyciad Adfer'

Mae'r Cynllun Benthyciad Adfer ('Bounce Back Loan Scheme') yn galluogi busnesau llai i gael gafael ar gyllid yn gyflymach yn ystod cyfnod y coronafeirws. Bydd y cynllun yn helpu busnesau bach a chanolig i fenthyg rhwng £2,000 a hyd at 25% o'u trosiant. Uchafswm y benthyciad sydd ar gael yw £50,000.

Bydd y Llywodraeth yn gwarantu 100% o'r benthyciad a does dim ffioedd a dim llog i'w dalu am y 12 mis cyntaf. Ar ôl 12 mis y gyfradd log fydd 2.5% y flwyddyn. Bydd modd i fusnesau fanteisio ar y benthyciadau yma drwy rwydwaith o fenthycwyr achrededig. 

Am ragor o wybodaeth neu i ddod o hyd i fenthyciwr, cliciwch yma.

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws 

O dan y cynllun yma, bydd modd i bob cyflogwr yn y DU gael gafael ar gymorth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr i'r gweithwyr hynny a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo yn ystod yr argyfwng yma. Mae pob busnes yn y DU yn gymwys. Bydd angen i fusnesau ddynodi gweithwyr sy'n cael eu heffeithio fel 'gweithwyr ar ffyrlo', a hysbysu eu gweithwyr am y newid yma.

Bydd CThEM yn ad-dalu 80% o gostau cyflogau gweithwyr ar ffyrlo, hyd at uchafswm o £2,500 y mis. Bydd Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws yn parhau hyd ddiwedd Hydref 2020.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Benthyciad Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws

Bydd y cynllun yma'n helpu busnesau bach a chanolig i fanteisio ar fenthyciadau a mathau eraill o gyllid hyd at £5 miliwn. Mae'r Llywodraeth yn gwarantu 80% o'r cyllid i'r benthyciwr a bydd yn talu llog ac unrhyw ffioedd am y 12 mis cyntaf.

Am ragor o wybodaeth neu i ddod o hyd i fenthyciwr, cliciwch yma.

Cronfa Cadernid Economaidd

Bydd y gronfa £500 miliwn yma yn cefnogi cwmnïau o Gymru o bob maint, gan gynnwys mentrau cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar y rheiny sydd ddim wedi elwa ar grantiau eisoes o ganlyniad i'r Coronafeirws. Mae 2 brif elfen i'r Gronfa;

  1. Cronfa Banc Datblygu Cymru gwerth £100 miliwn. Bydd y Gronfa yma ar gael i gwmnïau sy'n cael trafferthion llif arian o ganlyniad i'r pandemig. Bydd yn darparu benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000 ar gyfraddau llog ffafriol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Banc Datblygu Cymru.

  1. Cronfa argyfwng gwerth £400 miliwn a fydd yn darparu:
  • Grantiau gwerth £10,000 ar gyfer microfusnesau sy'n cyflogi hyd at 9 o bobl, gan gynnwys unig fasnachwyr, sydd ddim yn elwa ar y grantiau sy'n gysylltiedig â rhyddhad ardrethi busnes.
  • Grantiau o hyd at £100,000 ar gyfer cwmnïau bach a chanolig sy'n cyflogi rhwng 10 a 249 o weithwyr.
  • Cymorth i gwmnïau Cymreig mwy, sydd o bwysigrwydd cymdeithasol neu economaidd hanfodol i Gymru.

I wirio a yw'ch busnes chi’n gymwys ac i gyflwyno cais, ewch i Busnes Cymru.

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws

Bydd hyn yn darparu cymorth i holl gyflogwyr y DU sydd â chynllun TWE er mwyn iddyn nhw barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr i'r rheiny a fyddai wedi'u diswyddo fel arall.

Benthyciad Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws

Bydd hyn yn helpu busnesau sydd wedi'u heffeithio o ganlyniad i'r Coronafeirws i gael gafael ar gyllid o hyd at £5 miliwn.

Ad-daliad Tâl Salwch Statudol

Bydd hyn yn caniatáu i fusnesau bach a chanolig adennill Tâl Salwch Statudol sydd wedi'i dalu am absenoldeb oherwydd salwch staff o ganlyniad i'r Coronafeirws. Bydd yr ad-daliad yma'n cynnwys hyd at 2 wythnos o Dâl Salwch Statudol i bob gweithiwr cymwys sydd wedi bod yn absennol o'r gwaith oherwydd y Coronafeirws.

Diogelu busnesau sy'n methu â thalu rhent

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd tenantiaid masnachol sydd ddim yn gallu talu eu rhent oherwydd y Coronafeirws yn cael eu diogelu rhag dadfeddiant. Bydd y mesurau yma'n golygu na fydd raid i unrhyw fusnes adael eu heiddo os ydyn nhw'n methu taliad rhent yn ystod y 3 mis nesaf. 

Cymorth i bobl hunangyflogedig

Cynllun Cymhorthdal Incwm i Bobl Hunangyflogedig 

Bydd y cynllun yma'n caniatáu ceisiadau am grant trethadwy o 80% o'r elw masnachu misol cyfartalog. Bydd yn cael ei dalu mewn un rhandaliad ar gyfer 3 mis, gydag uchafswm o £7,500 yn gyfan gwbl. Bydd CThEM yn gwirio a ydych chi'n gymwys a faint o grant y mae modd i chi ei gael.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Rhagor o Gymorth a Chanllawiau

Bydd cynllun Gohirio TAW yn gohirio taliadau Treth ar Werth sy'n ddyledus rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020.

Mae modd i'r Cynllun Amser i Dalu ddarparu cymorth i fusnesau a phobl hunangyflogedig sydd â threth heb eu talu.

Mae Busnes Cymru wedi lansio gweminarau ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint.  Maen nhw'n ymdrin â phynciau allweddol i helpu i leihau effaith y Coronafeirws a helpu'ch busnes i oroesi.

Diogelu'ch Eiddo Busnes

Dylai busnesau sy'n cau dros dro wirio gweithdrefnau diogelwch a sicrhau bod stoc neu offer gwerthfawr dan glo neu ei fod e ddim yn cael ei gadw yn yr adeilad. Mae gyda'r Heddlu Metropolitanaidd ganllawiau ar eu gwefan. Mae canllawiau pellach ar fynd i'r afael â throseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod argyfwng y Coronafeirws ar gael gan y Ganolfan Trosedd Busnes Genedlaethol (NBCC).

Canllawiau Cyflenwi Bwyd a Siopau Cludfwyd

Yn dilyn cyfyngiadau newydd y Llywodraeth sy'n berthnasol i dafarndai, bwytai, caffis ac ati, efallai y byddwch chi am newid y ffordd y mae eich busnes yn gweithredu a'i newid. Er enghraifft, trwy ystyried hysbysebu a darparu bwyd o'ch bwydlen arferol (neu seigiau newydd) a'i ddosbarthu neu gynnig iddo gael ei gasglu.

Dylai'r cyngor yn y ddogfen yma gael ei ddefnyddio ar y cyd â pholisi bwyd y busnes, (Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell (SFBB), neu system gyfwerth), yn ogystal â'i ategu. Os dydych chi ddim yn defnyddio SFBB, dylech chi ddiweddaru'ch system rheoli diogelwch bwyd yn unol â hynny.

Mae angen hysbysu'r holl staff am gefndir y Coronafeirws gan gynnwys llwybrau trosglwyddo, symptomau a beth i'w wneud os bydd staff yn mynd yn sâl, gofynion hunanynysu a gwybodaeth berthnasol arall i allu rheoli y Coronafirws rhag lledaenu yn effeithiol. Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau ar COVID-19 ar gyfer gweithwyr a busnesau yma https://www.gov.uk.

Mae cyngor yn newid yn gyflym yn unol â'r sefyllfa ei hun, ac efallai bydd angen diwygio'r canllawiau yma yn y dyfodol os bydd cyngor y Llywodraeth neu'r diwydiant yn newid

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.