Diweddarwyd 28/05/2020 - 16:00

Mae ystod eang o gymorth ariannol, cefnogaeth, cyngor a chanllawiau ar gael i helpu busnesau mewn perthynas ag effaith COVID-19 (y Coronafeirws) ac mae'r Cyngor wedi ymrwymo o hyd i gefnogi busnesau a mentrau ledled y Fwrdeistref Sirol yn ystod y cyfnod heriol yma.

Cymorth Ariannol a Grantiau

Adnodd Darganfod Cymorth i Fusnes

Mae Llywodraeth San Steffan wedi lansio adnodd Darganfod Cymorth i Fusnes newydd i helpu busnesau a phobl hunangyflogedig i nodi'n gyflym pa gymorth ariannol sydd ar gael iddyn nhw yn ystod y pandemig Covid-19.

Ar ôl i chi gwblhau'r holiadur syml ar-lein, byddwch chi'n cael eich cyfeirio at restr o gymorth ariannol y byddwch chi o bosib yn gymwys ar eu cyfer.

Grantiau Covid-19 sy'n gysylltiedig â Threthi Annomestig ar gyfer Busnesau yng Nghymru

Bydd cynlluniau grant Trethi Annomestig Covid-19 yn cau i geisiadau newydd am 5pm ar 30 Mehefin 2020. Os ydych chi'n gymwys a dydych chi ddim wedi cyflwyno cais eisoes, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hynny cyn y dyddiad yma. Fydd unrhyw geisiadau sy'n dod i law ar ôl 5pm ar 30 Mehefin 2020 ddim yn cael eu hystyried.

Pecyn Cymorth Busnes

Ar 19 Mawrth, 2020, yn rhan o'i hymateb i bandemig y Coronafeirws, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn cymorth ariannol sylweddol ar gyfer pob busnes oedd ar gofrestr trethi busnes y Cyngor ar 20 Mawrth 2020.

Mae'r mesurau yma'n golygu y bydd yr holl fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol llai na £500,000 yn derbyn rhyddhad trethi annomestig llwyr yn 2020-21. Bydd y Cyngor yn dyrannu'r rhyddhad yma i fusnesau cymwys yn awtomatig. Mae hyn yn golygu does dim angen i chi wneud cais neu gysylltu â'r Cyngor ynglŷn â'r mater. Mae rhestr lawn o fusnesau cymwys ar gael gan sefydliad Busnes Cymru.

Yn ogystal â hyn, bydd unrhyw fusnes sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach ar 20 Mawrth 2020 - sef y rheiny sydd â gwerth ardrethol o hyd at £12,000 - yn derbyn grant o £10,000. Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000 yn derbyn grant o £25,000. 

Er mwyn sicrhau eich bod chi'n cael eich ystyried ar gyfer y grant o £10,000 neu £25,000, bydd rhaid i chi lenwi a chyflwyno ffurflen gais ar-lein, ynghyd â chyflwyno tystiolaeth ategol am eich cyfrif banc. Mae modd lanlwytho'r rhain yn rhan o'r broses cyflwyno cais.

Gwneud cais am grant ar gyfer eich busnes

Pecyn Cymorth ar gyfer Elusennau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd miloedd o elusennau bach yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch yn derbyn grant cymorth i fusnesau o £10,000 i'w helpu i ymateb i heriau ariannol Covid-19. Bydd y pecyn yma'n cefnogi 2,600 o eiddo ychwanegol sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu'n is a bydd yn cynnwys:

• siopau sy'n cael eu rhedeg gan elusennau
• safleoedd chwaraeon
• canolfannau cymuned

Grant o £10,000 i'r holl drethdalwyr sy'n gymwys i gael gostyngiad/rhyddhad elusennol a rhyddhad Clybiau Chwaraeon Amatur yn y Gymuned, sy'n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch sy'n meddiannu eiddo sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai. Mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn i ddarparu grantiau ar gyfer cyrff dielw sydd yn eu barn nhw yn gweithredu at ddibenion elusennol ond sydd ddim, ar hyn o bryd, yn derbyn rhyddhad elusennol na rhyddhad Clybiau Chwaraeon Amatur yn y Gymuned. Dim ond i sefydliadau dielw sy'n derbyn rhyddhad treth ddewisol neu sydd â hawl i ryddhad trethi dewisol ac sy'n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden neu letygarwch y bydd y disgresiwn yma'n berthnasol.

Mae'r cyfyngiad eiddo lluosog sy'n gymwys i'r cynllun Rhyddhad Trethi ar gyfer Busnesau Bach yn berthnasol i'r grant yma. Felly, dim ond ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob awdurdod lleol y caiff yr un trethdalwr dderbyn y grant. Mae'r cyfyngiad eiddo lluosog yma hefyd yn berthnasol i elusennau a Chlybiau Chwaraeon Amatur yn y Gymuned.

Dylid gwneud ceisiadau erbyn 5pm ar 30 Mehefin 2020.

Gwybodaeth bwysig: does dim hawl gyda chi i wneud cais am y grant yma os ydych chi eisoes wedi cael dyfarniad o grant Covid-19 sy'n dod i £10 mil neu fwy na hynny gan unrhyw rai o'r canlynol:

  • Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru
  • Cronfa Cymorth Mewn Argyfwng Chwaraeon Cymru

Os ydych chi am ofyn cwestiwn ynghylch cymhwysedd yn seiliedig ar unrhyw grantiau cysylltiedig â Covid-19 y gallech fod wedi'u derbyn eisoes, e.e. os ydych wedi derbyn grant(iau) Covid-19 sy'n dod i lai na £10 mil gan Chwaraeon Cymru a/neu Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru, anfonwch neges e-bost YmholiadCCE@rctcbc.gov.uk

Cyflwyno cais am grant cymorth ar gyfer elusennau

Bydd taliadau grant yn cael eu gwneud cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl (o fewn 3-5 diwrnod gwaith ar ôl i'ch ffurflen gais wedi'i chwblhau ddod i law).

PEIDIWCH Â CHYSYLLTU Â'R CYNGOR AR ÔL CYFLWYNO'CH CAIS. BYDDWN NI'N YMDRECHU I BROSESU'CH GRANT O FEWN Y TERFYNAU AMSER UCHOD.

Cronfa Cadernid Economaidd

Mae'r Gronfa wedi'i seibio ar hyn o bryd, ond ar 20 Mai 2020 gwnaeth Ken Skates AS, y Gweinidog dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ddatganiad ar gam nesaf y Gronfa:

“Mae'r gwaith yn dod yn ei flaen yn dda ac rydyn ni'n cwblhau'r manylion ar gam nesaf y Gronfa Cadernid Economaidd.  Rydw i'n disgwyl ailagor gwiriwr cymhwysedd y Gronfa Cadernid Economaidd ar gyfer ceisiadau newydd erbyn canol mis Mehefin, gan ganiatáu amser i gwmnïau baratoi eu ceisiadau.  Yn dilyn hynny, rydw i'n disgwyl y byddwn ni'n barod i dderbyn ceisiadau llawn yn ddiweddarach yn y mis. 

O ran cymhwysedd, bydd Cam 2 y Gronfa yn gweithredu yn yr un modd â Cham 1 ond gyda diweddariad i'r cynllun micro.  Bydd hyn yn galluogi cwmnïau cyfyngedig sydd ddim wedi'u cofrestru ar gyfer TAW i gael mynediad at y Gronfa, rhywbeth y mae cymaint o fusnesau bach wedi bod yn galw amdano.”

Mae Cynllun Benthyciad Busnes Covid-19 Cymru, sy'n cael ei reoli gan Fanc Datblygu Cymru yn rhan o'r Gronfa Cadernid Economaidd wedi'i danysgrifio'n llawn.  Serch hynny, mae Banc Datblygu Cymru yn parhau i gynnig ystod o gyfleoedd cyllido i'r gymuned fusnes.

£26miliwn i helpu elusennau bach yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd miloedd o elusennau bach yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch yn derbyn grant cymorth i fusnesau o £10,000 i'w helpu i ymateb i heriau ariannol Covid-19.
Bydd y pecyn yma'n cefnogi 2,600 o eiddo ychwanegol sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu'n is a bydd yn cynnwys:

• siopau sy'n cael eu rhedeg gan elusennau
• safleoedd chwaraeon
• canolfannau cymuned

Bydd manylion ar sut i wneud cais ar wefan Busnes Cymru yn fuan. 

Cynllun 'Benthyciad Adfer'

Mae'r Cynllun Benthyciad Adfer ('Bounce Back Loan Scheme') yn galluogi busnesau llai i gael gafael ar gyllid yn gyflymach yn ystod cyfnod y coronafeirws. Bydd y cynllun yn helpu busnesau bach a chanolig i fenthyg rhwng £2,000 a hyd at 25% o'u trosiant. Uchafswm y benthyciad sydd ar gael yw £50,000.

Bydd y Llywodraeth yn gwarantu 100% o'r benthyciad a does dim ffioedd a dim llog i'w dalu am y 12 mis cyntaf. Ar ôl 12 mis y gyfradd log fydd 2.5% y flwyddyn. Bydd modd i fusnesau fanteisio ar y benthyciadau yma drwy rwydwaith o fenthycwyr achrededig. 

Am ragor o wybodaeth neu i ddod o hyd i fenthyciwr, cliciwch yma.

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws 

O dan y cynllun yma, bydd modd i bob cyflogwr yn y DU gael gafael ar gymorth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr i'r gweithwyr hynny a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo yn ystod yr argyfwng yma. Mae pob busnes yn y DU yn gymwys. Bydd angen i fusnesau ddynodi gweithwyr sy'n cael eu heffeithio fel 'gweithwyr ar ffyrlo', a hysbysu eu gweithwyr am y newid yma.

Bydd CThEM yn ad-dalu 80% o gostau cyflogau gweithwyr ar ffyrlo, hyd at uchafswm o £2,500 y mis. Bydd Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws yn parhau hyd ddiwedd Hydref 2020.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Benthyciad Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws

Bydd y cynllun yma'n helpu busnesau bach a chanolig i fanteisio ar fenthyciadau a mathau eraill o gyllid hyd at £5 miliwn. Mae'r Llywodraeth yn gwarantu 80% o'r cyllid i'r benthyciwr a bydd yn talu llog ac unrhyw ffioedd am y 12 mis cyntaf.

Am ragor o wybodaeth neu i ddod o hyd i fenthyciwr, cliciwch yma.

Cronfa Cadernid Economaidd

Bydd y gronfa £500 miliwn yma yn cefnogi cwmnïau o Gymru o bob maint, gan gynnwys mentrau cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar y rheiny sydd ddim wedi elwa ar grantiau eisoes o ganlyniad i'r Coronafeirws. Mae 2 brif elfen i'r Gronfa;

  1. Cronfa Banc Datblygu Cymru gwerth £100 miliwn. Bydd y Gronfa yma ar gael i gwmnïau sy'n cael trafferthion llif arian o ganlyniad i'r pandemig. Bydd yn darparu benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000 ar gyfraddau llog ffafriol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Banc Datblygu Cymru.

  1. Cronfa argyfwng gwerth £400 miliwn a fydd yn darparu:
  • Grantiau gwerth £10,000 ar gyfer microfusnesau sy'n cyflogi hyd at 9 o bobl, gan gynnwys unig fasnachwyr, sydd ddim yn elwa ar y grantiau sy'n gysylltiedig â rhyddhad ardrethi busnes.
  • Grantiau o hyd at £100,000 ar gyfer cwmnïau bach a chanolig sy'n cyflogi rhwng 10 a 249 o weithwyr.
  • Cymorth i gwmnïau Cymreig mwy, sydd o bwysigrwydd cymdeithasol neu economaidd hanfodol i Gymru.

I wirio a yw'ch busnes chi’n gymwys ac i gyflwyno cais, ewch i Busnes Cymru.

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws

Bydd hyn yn darparu cymorth i holl gyflogwyr y DU sydd â chynllun TWE er mwyn iddyn nhw barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr i'r rheiny a fyddai wedi'u diswyddo fel arall.

Benthyciad Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws

Bydd hyn yn helpu busnesau sydd wedi'u heffeithio o ganlyniad i'r Coronafeirws i gael gafael ar gyllid o hyd at £5 miliwn.

Ad-daliad Tâl Salwch Statudol

Bydd hyn yn caniatáu i fusnesau bach a chanolig adennill Tâl Salwch Statudol sydd wedi'i dalu am absenoldeb oherwydd salwch staff o ganlyniad i'r Coronafeirws. Bydd yr ad-daliad yma'n cynnwys hyd at 2 wythnos o Dâl Salwch Statudol i bob gweithiwr cymwys sydd wedi bod yn absennol o'r gwaith oherwydd y Coronafeirws.

Diogelu busnesau sy'n methu â thalu rhent

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd tenantiaid masnachol sydd ddim yn gallu talu eu rhent oherwydd y Coronafeirws yn cael eu diogelu rhag dadfeddiant. Bydd y mesurau yma'n golygu na fydd raid i unrhyw fusnes adael eu heiddo os ydyn nhw'n methu taliad rhent yn ystod y 3 mis nesaf. 

Cymorth i bobl hunangyflogedig

Cynllun Cymhorthdal Incwm i Bobl Hunangyflogedig 

Bydd y cynllun yma'n caniatáu ceisiadau am grant trethadwy o 80% o'r elw masnachu misol cyfartalog. Bydd yn cael ei dalu mewn un rhandaliad ar gyfer 3 mis, gydag uchafswm o £7,500 yn gyfan gwbl. Bydd CThEM yn gwirio a ydych chi'n gymwys a faint o grant y mae modd i chi ei gael.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Rhagor o Gymorth a Chanllawiau

Bydd cynllun Gohirio TAW yn gohirio taliadau Treth ar Werth sy'n ddyledus rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020.

Mae modd i'r Cynllun Amser i Dalu ddarparu cymorth i fusnesau a phobl hunangyflogedig sydd â threth heb eu talu.

Mae Busnes Cymru wedi lansio gweminarau ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint.  Maen nhw'n ymdrin â phynciau allweddol i helpu i leihau effaith y Coronafeirws a helpu'ch busnes i oroesi.

Diogelu'ch Eiddo Busnes

Dylai busnesau sy'n cau dros dro wirio gweithdrefnau diogelwch a sicrhau bod stoc neu offer gwerthfawr dan glo neu ei fod e ddim yn cael ei gadw yn yr adeilad. Mae gyda'r Heddlu Metropolitanaidd ganllawiau ar eu gwefan. Mae canllawiau pellach ar fynd i'r afael â throseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod argyfwng y Coronafeirws ar gael gan y Ganolfan Trosedd Busnes Genedlaethol (NBCC).

Canllawiau Cyflenwi Bwyd a Siopau Cludfwyd

Yn dilyn cyfyngiadau newydd y Llywodraeth sy'n berthnasol i dafarndai, bwytai, caffis ac ati, efallai y byddwch chi am newid y ffordd y mae eich busnes yn gweithredu a'i newid. Er enghraifft, trwy ystyried hysbysebu a darparu bwyd o'ch bwydlen arferol (neu seigiau newydd) a'i ddosbarthu neu gynnig iddo gael ei gasglu.

Dylai'r cyngor yn y ddogfen yma gael ei ddefnyddio ar y cyd â pholisi bwyd y busnes, (Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell (SFBB), neu system gyfwerth), yn ogystal â'i ategu. Os dydych chi ddim yn defnyddio SFBB, dylech chi ddiweddaru'ch system rheoli diogelwch bwyd yn unol â hynny.

Mae angen hysbysu'r holl staff am gefndir y Coronafeirws gan gynnwys llwybrau trosglwyddo, symptomau a beth i'w wneud os bydd staff yn mynd yn sâl, gofynion hunanynysu a gwybodaeth berthnasol arall i allu rheoli y Coronafirws rhag lledaenu yn effeithiol. Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau ar COVID-19 ar gyfer gweithwyr a busnesau yma https://www.gov.uk.

Mae cyngor yn newid yn gyflym yn unol â'r sefyllfa ei hun, ac efallai bydd angen diwygio'r canllawiau yma yn y dyfodol os bydd cyngor y Llywodraeth neu'r diwydiant yn newid

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.