Skip to main content

Gŵyl Banc y Jiwbilî 2022

Cyn gwyliau'r banc, gwyliau tymhorol, neu os bydd tywydd garw, fe wnawn ein gorau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen yma, gan gynnwys y sefyllfa o ran gwasanaethau'r Cyngor sydd ar gael, a'r ffyrdd a'r ysgolion sydd ar gau.

Mae Gwasanaethau yn gweithredu yn unol â'r Cyfyngiadau Lefel Rhybudd COVID-19 cyfredol Llywodraeth Cymru.

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ni ar Facebook 

Oriau agor yn ystod Gŵyl Banc y Jiwbilî

Bydd y Cyngor ar gau ddydd Iau 2 Mehefin a dydd Gwener 3 Mehefin. Bydd hyn yn berthnasol i BOB prif wasanaeth ar wahân i argyfyngau tu allan i oriau'r swyddfa. Mae manylion o'r gwasanaethau sydd ar gael, ynghyd â'u horiau agor, wedi'u nodi isod.

Os nad ydych chi'n gweld yr adran rydych chi'i heisiau isod, trowch i'r tudalennau neu wefannau unigol am wybodaeth ynglŷn â'u horiau agor dros Ŵyl y Banc.

Bydd modd i chi ddefnyddio ystod o wasanaethau ar-lein yn ystod y cyfnod yma, ond rhaid i drigolion gofio efallai na fydd ceisiadau yn cael eu prosesu tan ddydd Llun 6 Mehefin 2022 pan fydd swyddfeydd yn ailagor.

Nodwch: Fydd sianeli Cyfryngau Cymdeithasol y Cyngor ddim yn cael eu monitro dros y cyfnod yma (dydd Iau 2 Mehefin - dydd Llun 6 Mehefin) a dylech chi ddefnyddio'r rhif ffôn y tu allan i oriau ar gyfer unrhyw ymholiadau brys sydd angen eu datrys cyn i'r Cyngor ailagor.

Biniau ac Ailgylchu

Does DIM NEWIDIADAU i'ch casgliadau Ailgylchu a Gwastraff dros Ŵyl y Banc, felly gadewch eich eitemau yn eich man casglu arferol ar eich diwrnod casglu arferol.

Nodwch: Os ydych chi wedi gwneud cais i gau ffordd er mwyn cynnal parti stryd, mae'n bosibl y bydd eich gwastraff yn cael ei gasglu cyn yr amser arferol felly sicrhewch eich bod chi'n rhoi eitemau wrth ymyl y ffordd erbyn 7am ar eich diwrnod casglu.

 

Mae pob Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned ar agor drwy gydol gŵyl y banc rhwng 8am a 7.30pm.

Ewch i'r tudalennu ailgylchu am wybodaeth gyffredinol am ailgylchu, gan gynnwys Dod o hyd i'ch diwrnod casglu a chanllawiau clir am yr hyn mae modd ei ailgylchu.

Gofal Cymdeithasol

Os oes angen i chi gysylltu ag aelod o'r Garfan Gofal Cymdeithasol dros Ŵyl y Banc, defnyddiwch y rhifau ffôn canlynol:

  • Materion Gofal Cymdeithasol Brys tu allan i oriau'r swyddfa, gan gynnwys penwythnosau, gwyliau'r banc a chyfnod y Nadolig: 01443 743665.

Digartrefedd

Mae gwybodaeth a chyngor ar gael ar dudalen digartrefedd y wefan yma.

Mae gwasanaeth brys y tu allan i oriau arferol y swyddfa  hefyd ar gael dros Ŵyl y Banc drwy ffonio 01443 425011.

Pryd-ar-glud

Bydd y garfan yn cefnogi ei chleientiaid dros ŵyl y banc ac mae bwydlen wedi cael ei rhoi i'r holl gleientiaid er mwyn archebu ymlaen llaw lle bo angen.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y tudalennau yma

Y Swyddfa Gofrestru

Bydd y Swyddfa Gofrestru, Adeiladau'r Cyngor, Pontypridd, AR GAU ddydd Iau 2 Mehefin a dydd Gwener 3 Mehefin. Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i'r drefn arferol ddydd Llun 6 Mehefin 2022.

Mynwentydd a Gwasanaethau Profedigaethau

Bydd y brif swyddfa (Glyn-taf) AR GAU ddydd Iau 2 Mehefin a dydd Gwener 3 Mehefin. Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i'r drefn arferol ddydd Llun 6 Mehefin 2022.

Ar hyn o bryd, does dim newidiadau ar gyfer tir y Mynwentydd dros Ŵyl y Banc.

Ambell waith, mae amgylchiadau eithriadol yn codi pan fydd rhaid inni gau mynwentydd i gerbydau ar fyr rybudd.

Os bydd raid cau ffyrdd i gerbydau i mewn i fynwent, caiff hysbysiad ei osod ar gatiau'r fynwent a fydd yn rhoi gwybod i'r cyhoedd. Cyn gynted ag y bydd yn ddiogel, caiff gatiau'r fynwent i gerbydau eu hagor.

Mae modd i gerddwyr ymweld â'r fynwent hyd yn oed os na allwn ni roi mynediad i gerbydau, ond cofiwch fod yn ofalus wrth ymweld â'n mynwentydd mewn tywydd garw a gwisgwch ddillad ac esgidiau addas er mwyn osgoi damweiniau a niwed.

Achlysuron

Mae Gŵyl Aberdâr yn dychwelyd yn 2022.

Dyma ddathliad deuddydd. Ymunwch â ni ar 3 a 4 Mehefin i fwynhau'r hwyl ac i ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines.

Mae modd gweld rhagor o wybodaeth am achlysuron y Jiwbilî Platinwm sy'n cael eu cynnal ledled y Fwrdeistref Sirol ar y tudalennau yma.

Canolfannau Hamdden

Ewch i'r wefan Hamdden neu ddilyn @RCTLeisureService ar Facebook i gael manylion am oriau agor eich canolfan leol.

Taith Pyllau Glo Cymru

Ewch i wefan Taith Pyllau Glo Cymru neu ddilyn @RhonddaHeritage ar Twitter neu @RhonddaHeritagePark ar Facebook am fanylion achlysuron ac oriau agor.

Lido Cenedlaethol Cymru – Lido Ponty

Ewch i wefan Lido Ponty neu dilynwch @LidoPonty ar Twitter a Facebook am fanylion gweithgareddau ac oriau agor.

Llyfrgelloedd

Bydd llyfrgelloedd AR GAU ddydd Iau 2 Mehefin a dydd Gwener 3 Mehefin.  Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i'r drefn arferol ddydd Llun 6 Mehefin 2022.

Manylion am Wasanaethau'r Llyfrgelloedd

Theatrau

Ewch i wefan Theatrau RhCT neu dilynwch @RCTtheatres ar Twitter a @ColiseumTheatreAberdare @ParkandDare ar Facebook am fanylion.

Cau Ysgolion a Chludiant Ysgol

Dilynwch y dolenni isod i fwrw golwg ar yr wybodaeth ddiweddaraf am ysgolion sy wedi'u cau, amserlenni tymhorau'r ysgolion a chludiant ysgol.

Ffyrdd sydd ar gau

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf am ffyrdd sydd ar gau -

Trafnidiaeth gyhoeddus

Cewch chi'ch cynghori i gysylltu â'r cwmnïau perthnasol yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth am newidiadau i wasanaethau yn ystod cyfnod y Nadolig ac yn ystod tywydd garw.

Cysylltu â'r Cyngor mewn Argyfwng:

Er gwybodaeth i bob preswylydd, mae modd cysylltu â'r Cyngor os bydd argyfwng dros Ŵyl y Banc drwy ffonio 01443 425011, tu allan i oriau gweithio neu os bydd tywydd garw, 24 awr y dydd a saith diwrnod yr wythnos.