Bydd y Cyngor ar gau ddydd Llun 27 Mai. Bydd hyn yn berthnasol i BOB prif wasanaeth ar wahân i argyfyngau tu allan i oriau'r swyddfa. Mae manylion o'r gwasanaethau sydd ar gael, ynghyd â'u horiau agor, wedi'u nodi isod. 

Os nad ydych chi'n gweld yr adran rydych chi'i heisiau isod, trowch i'r tudalennau neu wefannau unigol am wybodaeth ynglŷn â'u horiau agor dros Ŵyl y Banc.

Bydd modd i chi ddefnyddio ystod o wasanaethau ar-lein yn ystod y cyfnod yma, ond rhaid i drigolion gofio efallai na fydd ceisiadau yn cael eu prosesu tan ddydd Mawrth 7 Mai 2019 pan fydd swyddfeydd yn ailagor.

Cysylltu â'r Cyngor mewn Argyfwng

Biniau ac Ailgylchu

Does DIM NEWIDIADAU i'ch casgliadau Ailgylchu a Gwastraff dros Ŵyl y Banc. Gadewch eich eitemau yn eich man casglu arferol ar eich diwrnod casglu arferol.

 Ewch i'r tudalennu ailgylchu am wybodaeth gyffredinol am ailgylchu, gan gynnwys Dod o hyd i'ch diwrnod casglu a chanllawiau clir am yr hyn mae modd ei ailgylchu.

Gofal Cymdeithasol

Os oes angen i chi gysylltu ag aelod o'r Garfan Gofal Cymdeithasol dros Ŵyl y Banc, defnyddiwch y rhifau ffôn canlynol:

  • Carfan Gwasanaethau Gofal i Oedolion: 01443 425003
  • Carfan Gwasanaethau i Blant: 01443 425006
  • Materion Gofal Cymdeithasol Brys tu allan i oriau'r swyddfa, gan gynnwys penwythnosau, gwyliau'r banc a chyfnod y Nadolig: 01443 743665.

Digartrefedd

Mae gwybodaeth a chyngor ar gael ar dudalen digartrefedd y wefan yma .

Mae gwasanaeth brys y tu allan i oriau arferol y swyddfa hefyd ar gael dros Ŵyl y Banc drwy ffonio 01443 425011.

Prosiect 'Street Smart' Adref 

Mae Adref yn rhedeg prosiect 'Street Smart' o'r hostel ar Stryd y Felin, Pontypridd er mwyn cefnogi unrhyw un sy'n cysgu ar y stryd. Mae Street Smart yn Hostel Stryd y Felin ar agor am brydiau cynnes, cyfleusterau cawod, peiriannau golchi, cyngor, pethau ymolchi ayyb.

Ffoniwch yr hostel unrhyw bryd ar 01443 486439.

Mae Cydlynydd Unigolion sy'n Cysgu ar y Strydoedd yr hostel yn gweithio'n ddiflino er mwyn ymgysylltu â'r rheiny sy'n cysgu ar y stryd a rhoi cyngor a chymorth iddyn nhw.

Cofrestryddion

Bydd y Swyddfa Gofrestru, Prif Adeiladau'r Cyngor, Pontypridd AR GAU ddydd Llun 27 Mai. Bydd y gwasanaeth yn ôl yr arfer ddydd Mawrth, 28 Mai 2019.

Mynwentydd a Gwasanaethau Profedigaethau

Bydd y brif swyddfa (Glyn-taf) AR GAU ddydd Llun 27 Mai. Bydd y gwasanaeth yn ôl yr arfer ddydd Mawrth, 28 Mai 2019

Ar hyn o bryd, does dim newidiadau ar gyfer tir y Mynwentydd dros Ŵyl y Banc.

Weithiau, oherwydd amgylchiadau eithriadol, bydd raid i ni gau ffyrdd i gerbydau i mewn i fynwent ar fyr rybudd.

Os bydd raid cau ffyrdd i gerbydau i mewn i fynwent, caiff hysbysiad ei osod ar gatiau'r fynwent a fydd yn rhoi gwybod i'r cyhoedd. Cyn gynted ag y bydd yn ddiogel, caiff gatiau'r fynwent i gerbydau eu hagor.

Mae modd i gerddwyr ymweld â'r fynwent hyd yn oed pan fydd ffyrdd i gerbydau wedi'u cau. Er hynny, bydden ni'n argymell yn gryf i bobl fod yn ofalus pan fyddan nhw'n ymweld â'n mynwentydd pan fydd y tywydd yn arw ac i sicrhau eu bod yn gwisgo dillad ac esgidiau addas er mwyn osgoi cwympo ac anafiadau.

Canolfannau Hamdden

Ewch i'r wefan Hamdden neu ddilyn @RCTLeisureService ar Facebook i gael manylion am oriau agor eich canolfan leol.

Taith Pyllau Glo Cymru

Ewch i wefan Taith Pyllau Glo Cymru neu ddilyn @RhonddaHeritagePark ar Twitter neu @RhonddaHeritagePark ar Facebook am fanylion achlysuron ac oriau agor.

Lido Cenedlaethol Cymru – Lido Ponty

Ewch i wefan Lido Ponty neu ddilyn @LidoPonty ar Twitter a Facebook am fanylion gweithgareddau ac oriau agor.

Llyfrgelloedd

Bydd llyfrgelloedd AR GAU ddydd Llun 27 Mai. Bydd y gwasanaeth yn ôl yr arfer ddydd Mawrth, 28 Mai 2019.

Manylion am Wasanaethau'r Llyfrgelloedd

Theatrau

Ewch i wefan Theatrau RhCT neu ddilyn @RCTtheatres ar Twitter a @ColiseumTheatreAberdare@ParkandDare ar Facebook am fanylion perfformiadau ac oriau agor.

Cau Ysgolion a Chludiant Ysgol

Dilynwch y dolenni isod i fwrw golwg ar yr wybodaeth ddiweddaraf am ysgolion sy wedi'u cau, amserlenni tymhorau'r ysgolion a chludiant ysgol.

Ffyrdd sy'n cael eu cau

Dyma'r tudalennau ar gyfer yr wybodaeth ddiweddaraf am ffyrdd sydd ar gau -

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Cewch chi'ch cynghori i gysylltu â'r cwmnïau perthnasol yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth am newidiadau i wasanaethau yn ystod cyfnod y Nadolig ac yn ystod tywydd garw.

Cysylltu â'r Cyngor mewn Argyfwng:

Er gwybodaeth i bob preswylydd, mae modd cysylltu â'r Cyngor os bydd argyfwng dros Ŵyl y Banc drwy ffonio 01443 425011, tu allan i oriau gweithio neu os bydd tywydd garw, 24 awr y dydd a saith diwrnod yr wythnos.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.