Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnig gwasanaeth rheoli plâu effeithio ar gyfer amrywiaeth o blâu sydd yn adeiladau'r awdurdod lleol, eiddo gwag sy'n berchen i Landlordiaid Cymdeithasol ac ardaloedd cymunedol o lety cysgodol.

Nodwch: Dyw’r Cyngor ddim yn darparu Gwasanaeth Rheoli Plâu i adeiladau masnachol a busnesau ar hyn o bryd.

Costau ar gyfer trin plâu mewn adeiladau'r Awdurdod Lleol

PlaLocation of treatment undertakenNotesTotal excluding VAT
Rats/Mice  Inside and outside property Up to a maximum of three visits

£93.60

Cockroaches, Fleas, Ants, Carpet Beatles and Bees Inside property only Single treatments apart from cockroaches which may require a maximum of three visits

£50.55

Please note: Bees will not be treated outside of any property due to environmental grounds. View further details about the treatment of bees.

Wasps Inside and ouside property Single treatment

£50.55

Costau ar gyfer trin plâu mewn eiddo gwag sy'n berchen i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig neu fannau cymunedol o lety cysgodol:

PlaLocation of treatment undertakenNotesTotal including VAT
Rats/Mice Inside and outside property Up to a maximum of three visits £205.40
Cockroaches, Fleas, Ants, Carpet Beatles and Bees Inside property only Single treatments apart from cockroaches which may require a maximum of three visits £100.80

Please note: Bees will not be treated outside of any property due to environmental grounds. View further details about the treatment of bees.
Wasps Inside and ouside property Single treatment £100.80

Beth sy'n digwydd ar ôl trefnu triniaeth?

Nod y Cyngor ydy cynnal ymweliadau rheoli plâu o fewn dau ddiwrnod gwaith a byddwch chi'n derbyn galwad ffôn i drefnu dyddiad addas i ni ymweld â chi.

Bydd swyddog rheoli plâu'r Cyngor yn ymweld â chi rhwng 9.00am a 4.00 pm, dydd Llun i ddydd Gwener. (Byddwn ni'n trefnu ymweliadau ar gyfer y bore (AM) neu'r prynhawn (PM))

Canslo apwyntiad.

Dim ond hyn a hyn o swyddogion sy gyda ni  a byddan nhw'n ceisio eu gorau glas i gadw eu hapwyntiadau - byddwn ni'n ddiolchgar pe baech chi'n gwneud yr un peth.

Os ydych chi'n methu â chadw at eich apwyntiad, rhowch wybod i ni drwy ffonio 01443 425001 cyn gynted ag y bo modd er mwyn trefnu apwyntiad addas arall.

Apwyntiadau wedi'u colli

Os byddwch chi'n colli apwyntiad rheoli plâu bydd cerdyn galw yn cael ei adael. Bydd hyn yn cyfrif fel un o'ch ymweliadau. Os ydych yn colli dau ymweliad, bydd eich triniaeth yn cael ei chanslo a bydd rhaid ichi dalu am driniaeth arall, yn ôl y costau uchod.

Ar gyfer triniaethau llygod mawr, llygod bach a chwilod duon, mae uchafswm o dri ymweliad. Bydd colli unrhyw apwyntiad sy wedi'i drefnu ymlaen llaw yn cyfrif fel ymweliad.

Ad-daliadau

Mae modd ichi ganslo a chael ad-daliad llawn drwy ffonio 01443 425001 cyn ymweliad y Swyddog Rheoli Plâu. Os yw Swyddog Rheoli Plâu yn dod i'ch eiddo yn dilyn apwyntiad wedi’i drefnu ymlaen llaw, yna does dim modd cael ad-daliad

Gwneud apwyntiad:

Ffoniwch 01443 425001 er mwyn gwneud apwyntiad. Bydd anfoneb yn cael ei chodi.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.