Mae'r Cyngor yn wrthi'n chwilio am gyfleoedd i ddarparu grantiau a chymorth i gartrefi, er mwyn iddyn nhw wella effeithlonrwydd ynni ac arbed arian ar filiau ynni. 
 

GWEITHGAREDDAU

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi llofnodi bwriad strategol gyda E.on Energy er mwyn denu cyllid ar gyfer cwmnïau ynni i'r ardal. Bydd y cyllid yma'n helpu deiliaid tai preifat, o dan y polisi ECO FLEX.   Cliciwch yma i weld y Bwriad Strategol.

Mae'r gan y cyllid yma'r potensial i allu helpu darparu mesurau ynni wedi'u cyllido ac/neu am bris gostyngol i breswylwyr sy'n bodloni'r meini prawf isod;

 

Ydy incwm blynyddol gros eich cartref yn llai na £25,700?  Os felly, ydych chi'n bodloni un neu ddau o'r meini prawf isod?

  1. Ydych chi'n byw mewn cartref sydd â sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni o E, F neu G?  Os nad oes gyda chi sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni, neu os nad ydych chi'n gwybod beth yw eich sgôr, peidiwch â phoeni. Mae modd i ni drefnu asesiad amgen ar eich rhan chi;
  2. Ydych chi neu rywun sy'n byw yn y tŷ yn dueddol o ddioddef iechyd gwael yn y tywydd oer oherwydd cyflwr iechyd?

Os ydych chi'n bodloni'r meini prawf uchod, ffoniwch ni i weld os ydych chi'n gymwys i dderbyn cymorth a pha gymorth sydd ar gael.  Nodwch, bydd angen cwblhau asesiad pellach cyn penderfynu os ydych chi'n gymwys i dderbyn cymorth.   Does dim modd gwarantu y bydd y mesurau yma'n cael eu darparu nes bod yr asesiad llawn yn cael ei gwblhau. Bydd yr holl waith sy'n cael ei wneud yn amodol ar arolwg.  Bydd unrhyw arolygon sy'n cael eu cwblhau am ddim. 

 

Er mwyn mynegi diddordeb neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Charfan Gwresogi ac Arbed y Cyngor drwy ffonio 01443 424511 neu e-bostio gwresogiacarbed@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

 CYNLLUNIAU SYDD WEDI CAU YN DDIWEDDAR 


Gwresogi ac Arbed, Pontypridd
Mae rhaglen lwyddiannus Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid y Cyngor, a oedd yn cynnig gwasanaethu inswleiddio'r to am ddim a boeleri am bris gostyngol i eiddo yn Ardal Anheddiad Pontypridd, wedi cau.  Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, roedd y rhaglen wedi darparu 594 o fesurau ynni effeithlon naill ai am ddim neu am bris gostyngol i gartrefi preifat mewn rhai ardaloedd ym Mhontypridd.  Cafodd 270 boeler eu hadnewyddu gyda chyfraniad gwerth £500 gan perchennog yr eiddo.

Warm Zones
Cynllun adnewyddu boeleri wedi'i gyllido gan Lywodraeth Cymru sy'n cael ei ddarparu i breswylwyr Tylorstown.  Mae'r cynllun bellach wedi cau, ond cafodd 160 o fesurau ynni, sy'n cynnwys adnewyddu 155 o foeleri, ei darparu am ddim i berchenogion eiddo preifat.

Clychlythyr Ynni

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.