Skip to main content

Cynllun Morgeisi'r Awdurdod Lleol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi lansio cynllun newydd i helpu prynwyr tro cyntaf i brynu eu cartref cyntaf gyda blaendal isel.

Cafodd y Cynllun Morgeisi Awdurdod Lleol ei lansio, mewn partneriaeth â Lloyds TSB, fel ychwanegiad newydd i’r Strategaeth Dai sy’n ymdrechu i sicrhau bod gan drigolion fynediad i’r tai sydd eu hangen arnyn nhw, ac ar yr un pryd, amddiffyn ac yn hybu’r economi lleol.

Bydd y Cynllun Morgeisi Awdurdod Lleol yn helpu pobl i brynu’u cartref cyntaf gyda blaendal o 5 y cant yn unig. Mae’r cynllun ar gael mewn canghennau Lloyds TSB.

Mae Rhondda Cynon Taf wedi neilltuo £1 miliwn i gynorthwyo prynwyr i brynu eiddo am y tro cyntaf. Mae’r cynllun Help Llaw yn cyd-fynd â’r mesurau sydd eisoes mewn bodolaeth i gynorthwyo prynwyr tro cyntaf, sy’n cynnwys:

  • Homestep sy’n gweithio gydag adeiladwyr ac asiantaethau tai i gynnig tai newydd sbon i’w gwerthu am gyfran o bris y farchnad ar sail ecwiti a gedwir.
  • Homestep Plus sy’n galluogi prynwyr tro cyntaf i “ddewis” eiddo sydd eisoes ar werth. Bydden nhw yna’n cael eu prynu, eu gwella a’u hadnewyddu ar ran y prynwyr a’u gwerthu iddyn nhw am bris fforddiadwy. Mae hyn yn darparu cartrefi o ansawdd uchel ac yn mynd i’r afael â’r broblem tai gwag.
  • Cyngor arbenigol ar yr holl faterion sy’n ymwneud â thai gan ein Carfan Materion Tai benodol
  • Gwefan Tai newydd sy’n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr i brynwyr tro cyntaf, tenantiaid, perchenogion a rhagor.

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Christopher, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Sonion ni am gynlluniau i gyflwyno Cynllun Morgeisi Awdurdod Lleol i’r Fwrdeistref Siriol yn gynharach eleni ac rydyn ni’n falch o weld bod ein cynlluniau wedi dwyn ffrwyth.

“Dywed prynwyr tro cyntaf yn aml mai ceisio cynilo blaendal yw’r her fwyaf maen nhw’n ei hwynebu wrth geisio prynu eu heiddo cyntaf.

Gan ymateb i alwadau am ragor o arloesi yn y farchnad prynwyr tai cyntaf, gweithiodd Lloyds TSB â Sector Treasury Services, sy’n rhan o Grŵp Capita, i ddatblygu’r cynllun Help Llaw. Mae’r cynllun yn galluogi benthycwyr i brynu eu tai cyntaf gyda blaendal sy’n llai na’r 10% sy’n ofynnol gan y rhan fwyaf o fenthycwyr morgeisi. Bydd yr amrywiaeth o forgeisi cyfradd sefydlog a fydd ar gael yn ystod cyfnod gweithredu’r cynllun yma ar gyfradd llog is na beth fyddai ar gael fel arfer am y lefel yma o flaendal.

Yn unol â meini prawf arferol Lloyds TSB, bydd benthycwyr yn gallu dewis unrhyw eiddo yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf hyd at y benthyciad mwyaf o £95,000. Bydd prynwyr tro cyntaf yn talu o leiaf 5% pris yr eiddo, a bydd Bwrdeistref Sirol Cyngor Rhondda Cynon Taf yn darparu indemniad ariannol o hyd at 20% fel sicrwydd ychwanegol. Bydd yr awdurdod lleol yn ennill llog ar y swm.

Bydd y prynwr tro cyntaf yn berchen ar yr eiddo yn ei gyfanrwydd, a bydd yn cael mynediad i amrywiaeth o gynhyrchion ar gyfradd llog is na beth fyddai ar gael fel arfer am y lefel yma o flaendal.

Dylai’r rheini sydd â diddordeb yn y cynllun lleol yma ymweld â’u cangen Lloyds TSB leol am ragor o wybodaeth.

I gael rhagor o fanylion am faterion yn ymwneud â Thai, gan gynnwys cartrefi newydd sbon y gallwch eu prynu am gyfran o bris y farchnad, rhentu a gosod yn ddidrafferth, cymorth i berchnogion a thenantiaid a rhagor, ewch i Wefan Tai’r Cyngor.

Lawrlwytho’r Ffeithlen ar gyfer y Cynllun Morgeisi Awdurdod Lleol