Skip to main content

Homestep Plus

 
 
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf a Chymdeithas Tai Unedig Cymru (‘United Welsh’), sydd â'i phencadlys yng Nghaerffili, yn cydweithio er mwyn cyflwyno'r cynllun Homestep Plus. Mae'r cynllun yma yn derbyn arian drwy raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru.

Mae'r cynllun yn galluogi'r Gymdeithas Tai yma i nodi'r eiddo gwag sydd yn ardal CF37, eu prynu a'u hadnewyddu cyn eu rhoi nhw ar werth am 70% o'r pris ar y farchnad agored.

Fel arall, gallwch chi ganfod eich eiddo eich hun, a bydd y Gymdeithas Tai yn ei brynu ar eich rhan ac yn ei werthu i chi am bris gostyngol. Bydd angen i'r eiddo fodloni'r meini prawf rydym wedi'i bennu. Gall aelod o'n carfan drafod hyn â chi.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud er mwyn manteisio ar y fenter newydd gyffrous yma yw cofrestru ar gyfer rhestr bostio 'Homestep'. Wedyn, cewch wybod am unrhyw eiddo sydd ar gael. Mae cofrestru yn rhad ac am ddim, ac o fod ar y gofrestr, byddwch chi'n derbyn y newyddion a'r cynigion diweddaraf mewn perthynas ag opsiynau tai fforddiadwy gan y garfan materion tai. Byddwch chi'n gallu gwneud cais am yr eiddo y mae diddordeb gyda chi ynddo. Fel arall, siaradwch ag aelod o'n carfan os oes gennych chi eiddo mewn golwg neu pe hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y cynllun.

Nod y cynllun yw helpu pobl i fynd ar yr ysgol eiddo ar adeg pan mae'n anodd gwneud hynny, a hefyd i barhau i roi hwb i'r farchnad dai leol a'r economi cysylltiedig.

Mae cynllun 'Homestep Plus' yn rhan o'r portffolio eang o fentrau sydd hefyd yn cynnwys partneriaethau gyda datblygwyr tai i gynnig opsiynau prynu tŷ newydd am gost isel, yn ogystal â mentrau i greu cartrefi ynni-effeithlon, dileu tlodi tanwydd a sicrhau bod tai sy'n cael eu rhentu a chartrefi amlfeddiannaeth yn cyrraedd safonau mae'r tenantiaid yn eu disgwyl ac yn eu haeddu.

Oes unrhyw gyfyngiadau?

  • Er mwyn gallu gwneud cais am gynllun 'Homestep Plus', mae rhaid eich bod:
  • Â diddordeb mewn eiddo yn ardal CF37
  • Yn prynu tŷ am y tro cyntaf (er y bydd y Cyngor yn derbyn cyn-berchnogion tai o berthnasau sydd wedi'u chwalu)
  • Rhaid i chi fod dros 18 oed
  • Rhaid bod gennych chi basbort y Deyrnas Unedig neu Ganiatâd Diderfyn i aros yn y Deyrnas Unedig
  • Rhaid eich bod chi'n methu â fforddio prynu'r eiddo am ei werth llawn ar y farchnad
  • Rhaid eich bod chi'n gallu cael morgais gyda benthyciwr morgeisi addas (gyda blaendal fel arfer)
  • Rhaid bod gennych chi ddigon o gynilion i allu talu costau prynu tŷ am 70% o'i werth ar y farchnad, megis costau cyfreithwyr, trefnu morgais a ffioedd arolwg.

I drafod cynllun Homestep Plus ffoniwch 01443 425395.

Fel arall, am ragor o wybodaeth am Homestep Plus ewch i www.homefinderrct.org.uk/content/Homestep/HomestepPlus

I weld yr eiddo sydd ar gael, ewch i www.homefinderrct.org.uk/content/Homestep/HomestepProperties

Cysylltwch â Ni

Gwnewch gais am Grant Eiddo Gwag
Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01443 425725.

Gwnewch gais am Fenthyciad Troi Tai'n Gartrefi
Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01443 425565.

Homestep Plus
I drafod cynllun Homestep Plus ffoniwch 01443 425395.

Fel arall, am ragor o wybodaeth am Homestep Plus ewch i
www.homefinderrct.org.uk/content/Homestep/HomestepPlus

I weld yr eiddo sydd ar gael, ewch i www.homefinderrct.org.uk/content/Homestep/HomestepProperties