Skip to main content

Asiantaeth Gosod Tai Cymdeithasol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gweithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru ar Gynllun Prydlesu yn y Sector Rhentu Preifat. Dyma gynllun peilot sy'n ceisio gwella mynediad i gartrefi fforddiadwy, o ansawdd da a hynny yn y tymor hir gyda chymorth tenantiaeth yn y sectorau rhentu preifat.

Mae'r cynllun yn cynnig pecyn rheoli eiddo llawn i landlordiaid sy'n cynnwys atgyweiriadau a gwaith chynnal a chadw gydag incwm rhent wedi'i sicrhau hyd yn oed pan does dim tenant yn byw yn yr eiddo.

Bydd y Cynllun yn rheoli eiddo sy'n cael ei rentu'n breifat ar ran landlordiaid preifat ac yn sicrhau bod modd dyrannu tai addas, cynaliadwy a fforddiadwy i gleientiaid sydd angen cartref.

Yn rhan o wasanaeth y cynllun, mae sicrwydd incwm rhent tymor hir a hefyd sicrhad bod gan y sawl sydd angen cartref fynediad i'r stoc o dai.

Buddion Allweddol Asiantaeth Gosod Tai Cymdeithasol y Cyngor:

  • Gwarant rhent am 5 mlynedd
  • Prydles eiddo 5 mlynedd
  • Rheoli Tenantiaeth
  • Cymorth Materion Tai
  • Grant Adnewyddu £2,000
  • Rhenti wedi'u gosod ar 90% y Cyfraddau Lwfans Tai Lleol
  • Cymhelliant i ddefnyddio eiddo sydd wedi bod yn wag.

Sut y bydd y Cyngor yn gweithio gyda Landlordiaid

Bydd angen i landlordiaid arwyddo cytundeb pum mlynedd gyda'r Cyngor a rhentu eu heiddo ar y gyfradd lwfans tai lleol drwy gydol cyfnod y cytundeb.  Bydd y Cyngor yn dosrannu'r eiddo yma yn rhan o'i stoc dai, a bydd ei staff yn eu rheoli o ddydd i ddydd.

Bydd hi'n parhau i fod yn ofynnol i landlordiaid gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru. Bydd y landlord yn derbyn rhent misol gwarantedig, yn seiliedig ar y gyfradd Lwfans Tai Lleol berthnasol, am gyfnod y brydles hyd yn oed os ydy'r tŷ'n wag.

Ar ddiwedd cyfnod y brydles ac yn amodol ar draul rhesymol, caiff yr eiddo ei ddychwelyd yn yr un cyflwr. Bydd raid i'r landlord dalu ffi reoli fisol o 10% a fydd yn cael ei thalu pan mae'r rhent gwarantedig yn cael ei dalu i'r landlord. Felly'r ffi fisol i'r landlord fydd 10% o’r gyfradd lwfans tai lleol berthnasol.

Nodwch eich diddordeb nawr

Os ydych chi'n Landlord neu'n berchen ar eiddo yn RhCT ac â diddordeb mewn prydlesu'ch eiddo gyda'r Cyngor, cysylltwch â GosodTaiCymdeithasol@rctcbc.gov.uk neu ffoniwch 01443 281490