Rydyn ni wedi recriwtio ar gyfer 26 o brentisiaethau eleni. Gweler y prentisiaethau isod sydd ar gael ar hyn o bryd.

Mae modd gweld yr holl swyddi gwag ar ein gwefan:  Swyddi gwag

Prentisiaeth Nifer y swyddi

Cynorthwy-ydd Gorfodi dan Brentisiaeth

2

Gweithiwr Gofal Cymdeithasol dan Brentisiaeth

4

O ganlyniad i feini prawf Prentisiaethau, does dim modd i ni dderbyn ceisiadau gan bobl sydd eisoes wedi ennill cymhwyster tebyg ar Lefel 3 neu uwch.  Er enghraifft, os oes gennych gymhwyster Gweinyddu Busnes Lefel 3, fyddech chi ddim yn gymwys i wneud cais am rôl Gweinyddu dan Brentisiaeth.  Fodd bynnag, mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd dan brentisiaeth arall.  Fyddwn ni ddim yn ystyried unrhyw gais o'r fath. Mae Rhondda Cynon Taf yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned. 

Amserlen Ymgeisio 

13 Tachwedd 2020 - Cyfnod cyflwyno cais yn dechrau

11 Rhagfyr 2020 - Dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno ceisiadau

Canol mis Rhagfyr - Cyfnod Profi dawn ar-lein (os yw'n berthnasol i'r swydd) 

21-23 Rhagfyr 2020 - Trefniadau cyfweld i'w gwneud

Mis Ionawr 2021 - Dechrau gweithio gyda RhCT 

O ganlyniad i'r cyfyngiadau parhaus gyda Covid-19, mae'n bosibl y bydd y dyddiadau a'r trefniadau yma'n newid.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.