O ganlyniad i Covid-19, rydyn ni wedi newid rhywfaint ar y ffordd rydyn ni'n cynnal ein cynllun prentisiaeth eleni. Bydd prentisiaethau sy'n gofyn am gyflwyno'r cwricwlwm yn y coleg o fis Medi ymlaen yn fyw o fis Mai 2020. Bydd gweddill y Prentisiaethau yn fyw o fis Hydref 2020, gyda'r bwriad o ddechrau ym mis Ionawr 2021.

Mae modd gweld yr holl swyddi gwag ar ein gwefan: Swyddi gwag

Swydd Prentis

Cynorthwy-ydd Cyfrifeg Dan Brentisiaeth Dros Dro

Syrfëwr Adeiladu dan Brentisiaeth Dros Dro

Technegydd Peirianneg Sifil dan Brentisiaeth Dros Dro

Cynorthwy-ydd Digidol Dan Brentisiaeth Dros Dro

Peiriannydd Trydanol y Gwasanaethau Adeiladu dan Brentisiaeth Dros Dro

Cynorthwy-ydd Garddwriaeth dan Brentisiaeth Dros Dro

Cynorthwyydd Cymorth TGCh Rheng Flaen dan Brentisiaeth Dros Dro

Mecanig dan Brentisiaeth Dros Dro

Technegydd Goleuadau Stryd dan Brentisiaeth Dros Dro

Mae gofyn i chi gael graddau TGAU (neu gyfwerth) er mwyn gwneud cais am rai o'r swyddi yma. Os oeddech yn disgwyl canlyniadau TGAU yr haf yma, rhowch eich graddau rhagweledig ar eich ffurflen gais.

Amserlen Ymgeisio

Mai 2020 - Cyfnod cyflwyno cais yn dechrau

19 Mehefin 2020 - Dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno ceisiadau

22 Mehefin – 3 Gorffennaf 2020 - Cyfnod Profi dawn ar-lein (os yn berthnasol i'r swydd)

6 Mai – 31 Gorffennaf 2020 - Trefniadau cyfweld i'w cadarnhau

Medi 2020 - Dechrau gweithio gyda RhCT

O ganlyniad i'r cyfyngiadau parhaus gyda Covid-19, mae'n bosibl y bydd y dyddiadau a'r trefniadau yma'n newid.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.