Beth yw Prentisiaeth?

Swydd dan hyfforddiant yw prentisiaeth. Mae bod yn Brentis yn golygu bod gyda chi swydd sy'n cynnwys ennill cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau allweddol wrth i chi weithio ac ennill cyflog.

Mae tri math o Brentisiaeth:

  • Prentisiaeth Sylfaenol
  • Prentisiaeth
  • Prentisiaeth Uwch

Mae tri math o brentisiaeth oherwydd bod rhai swyddi yn gofyn am gymwysterau ar lefelau gwahanol, rhai yn uwch nag eraill.

Pwy sy'n gymwys i wneud cais?

Unrhyw un - cyn belled â'ch bod chi'n 16 oed neu'n hŷn, does dim terfyn oedran hŷn.

O ganlyniad i feini prawf Prentisiaethau, does dim modd i ni dderbyn ceisiadau gan bobl sydd eisoes wedi ennill cymhwyster tebyg ar Lefel 3 neu uwch. Er enghraifft, os oes gennych chi radd mewn Peirianneg Sifil, dydych chi ddim gymwys i wneud cais am swydd brentisiaeth Peirianneg Sifil. Fodd bynnag, mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd dan brentisiaeth arall. Fyddwn ni ddim yn ystyried unrhyw gais o'r fath. Mae Rhondda Cynon Taf yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Pa mor hir bydd y brentisiaeth?

Bydd eich prentisiaeth yn para hyd at 2 flynedd gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf

Sut bydda i'n dysgu?

Mae hyn yn dibynnu ar y swydd rydych chi'n hyfforddi ar ei chyfer. Mae pob Prentis yn dilyn Rhaglen Astudio sydd wedi cael ei chymeradwyo. Mae hyn yn golygu y byddwch chi'n ennill cymhwyster cydnabyddedig. Erbyn diwedd eich prentisiaeth, bydd gyda chi'r cymwysterau, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i gyflawni'r swyddi rydych chi wedi hyfforddi ar ei chyfer.

Beth fyddai'r cyflog?

Byddwch chi'n cael eich talu Isafswm Cyflog Cenedlaethol, gan ddibynnu ar eich oedran

Ers mis Ebrill 2020, yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yw:

  • 25 oed neu'n hŷn - £8.72
  • 21-24 oed - £8.20
  • 18 - 20 - £6.45             
  • Dan 18 oed - £4.55

Sut ydw i'n Cyflwyno Cais?

Defnyddiwch ein peiriant chwilio am swyddi i wneud cais, neu glicio yma!

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.