Dyma gyfnod cyffrous a llawn her ym myd Llywodraeth Leol, wrth iddo barhau i sicrhau gwasanaethau gwell ochr yn ochr â gwerth am arian.

Mae gweithio ym myd Llywodraeth Leol yn un o'r heriau caletaf ac ysgogol i'r ymennydd wrth inni gynnal gwasanaethau sy'n effeithio ar filoedd o fywydau mewn amryw ffyrdd.

Unwaith eto, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn dymuno recriwtio graddedigion talentog i'n hamrediad eang o gynlluniau i raddedigion. Mae pob un o'r cynlluniau yn cynnig cyfle unigryw i ddysgu medrau newydd, datblygu'n broffesiynol a chamu i fyd gwaith y sector cyhoeddus.

Bydd graddedigion yn:

  • Ennill £27,041 y flwyddyn ac yn gweithio 37 awr yr wythnos
  • Cwblhau amrywiaeth o gymwysterau proffesiynol a gaiff eu hariannu'n llawn
  • Gweithio oriau hyblyg
  • Cael 25 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Cael eu mentora gan aelodau uwch o staff
  • Cael y cyfle i fanteisio ar ystod eang o gynlluniau buddion staff gan gynnwys Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, cynllun Cycle2Work a chynllun talebau gofal plant
  • Cael cerdyn buddion staff ‘Vectis’

Mae llawer o raddedigion o flynyddoedd blaenorol wedi llwyddo i gael swyddi rheoli yn syth ar ôl cwblhau'r cynllun. Yn ogystal â hynny, mae dau swyddog graddedig o flynyddoedd blaenorol ar hyn o bryd yn benaethiaid gwasanaeth yn y Cyngor.

Os oes gyda chi'r cymhelliad a'r angerdd i fod yn gymorth inni ysgwyddo ystod eang o gyfrifoldebau, mae croeso ichi gyflwyno cais i fod yn rhan o'n cynllun i raddedigion.

Amserlen Gwneud Cais

9 Tachwedd 2020 - Cyfnod cyflwyno cais yn dechrau

Mis Rhagfyr 2020 - Cyfnod cyflwyno cais yn dod i ben (Gweler y swyddi unigol am y dyddiadau amrywiol)

Mis Rhagfyr 2020 - Canolfan Asesu (os yw gofynion y swydd yn nodi hyn)

Mis Rhagfyr 2020-  Cyfweliadau (gall y dyddiadau hyn newid) 

Mis Ionawr 2021 - Yr wythnos gyntaf o weithio ar y Rhaglen i Raddedigion.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.