Mae rhaglen profiad gwaith Cyngor Rhondda Cynon Taf yn galluogi myfyrwyr i gyflawni/neu arsylwi ar ystod eang o dasgau neu ddyletswyddau o safbwynt gweithiwr, ond gyda phwyslais ar ddysgu.  

Bydd pawb sydd ar brofiad gwaith yn cael y cyfle i gymryd rhan waeth beth fo'u hil, tarddiad ethnig, rhyw, anabledd, rhywioldeb neu grefydd.

Fydd dim angen i'r Cyngor dalu myfyrwyr, naill ai am y gwaith maen nhw wedi'i wneud neu am unrhyw gostau perthnasol.

Gall y Cyngor gadw’r hawl i wrthod cyfle profiad gwaith mewn maes lle bo angen cymhwyster galwedigaethol fydd yn golygu bod y lleoliad yn anaddas.  Does dim modd i ni sicrhau y cewch chi gynnig lle oherwydd ein bod ni’n derbyn nifer fawr o geisiadau. 

Ysgolion/Colegau (14-19)

Bydd y Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgolion/Colegau i gefnogi lleoliadau gwaith ar gyfer myfyrwyr rhwng 14-19 oed sydd yn derbyn addysg amser llawn. Mae'r lleoliadau hyn yn rhan o brofiadau myfyrwyr sy'n canolbwyntio ar waith sy'n rhan hanfodol o'r gweithgareddau o fewn fframwaith 'Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith' Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion a cholegau.

Wrth gefnogi myfyrwyr ar draws Rhondda Cynon Taf, rydyn ni'n sicrhau bod ein lleoliadau yn cydymffurfio â'r safonau sydd wedi'u gosod gan Lywodraeth Cymru.

Os ydych chi wedi trefnu lleoliad gwaith eich hun gydag un o'n safleoedd, bydd dal rhaid i chi ddilyn y broses uchod. Fyddwn ni ddim yn trefnu profiad gwaith i chi tan i'r ffurflen gael ei llenwi.

Lleoliadau Prifysgol

Oherwydd y sensitifrwydd mewn rhai adrannau (e.e. Gwasanaethau i Blant), efallai y bydd rhaid trefnu gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Cliciwch yma i lenwi ein ffurflen ar-lein ar gyfer yr Academi

Ceisiadau gan bobl sydd ddim yn fyfyrwyr

Gall unrhyw un wneud cais am leoliad gwaith gyda'r Cyngor, ac i wneud hynny yr unig beth y mae angen i chi ei wneud yw llenwi'r ffurflen ar-lein ar gyfer ein lleoliad gwaith i'w ystyried.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Rydyn ni'n anelu at ymateb i bob cais o fewn 3 wythnos. Mewn rhai amgylchiadau, efallai na fydd modd i ni gynnig lleoliad gwaith ichi. Er hyn, byddwn ni'n ymdrechu i gynnig profiad gwaith i gymaint o ymgeiswyr â phosibl.

Os ydych chi'n llwyddo i gael cyfnod o brofiad gwaith gyda'r Cyngor, byddwn ni'n gofyn i chi ddod i gyfarfod anffurfiol gyda rheolwr y lleoliad.

Dyma gyfle i chi weld eich gweithle a dysgu mwy am eich lleoliad gwaith cyn i chi ddechrau.

Bydd hyn yn galluogi rheolwr y lleoliad gwaith i baratoi rhaglen ddiddorol a defnyddiol i chi.

Cwestiynau cyffredin

A fydda i'n cael fy nhalu?

Na fyddwch. Fyddwch chi ddim yn cael eich talu am mai bwriad y cyfnod o brofiad gwaith yw rhoi profiad i chi o'r byd gwaith a'ch galluogi i gyflawni cymaint o dasgau amrywiol â phosibl o dan oruchwyliaeth staff profiadol.

Am faint fydd fy nghyfnod o brofiad gwaith yn para?

Bydd angen i chi a rheolwr y lleoliad y byddwch yn treulio'ch cyfnod o brofiad gwaith ynddo drafod hyn ond fel arfer dydy'r cyfnod o brofiad gwaith ddim yn para dros 6 mis.

Ar ba ddiwrnodau ac yn ystod pa oriau y bydd disgwyl i mi weithio?

Byddwch chi a'ch cyflogwr yn penderfynu ar hyn.

A fydd cinio yn cael ei ddarparu?

Na fydd. Mae disgwyl i chi ddod â'ch cinio eich hunan. Mae'r cyfleusterau yn ddibynnol ar eich gweithle. Mae ffreutur, microdon a pheiriannau diodydd mewn rhai gweithleoedd.  Mae siopau yn agos at rai gweithleoedd ond bydd angen i chi ddod â phecyn bwyd eich hunan i weithleoedd eraill.

Beth ddylwn i ei wisgo?

Rhaid i'ch dillad a'ch ymddangosiad gwrdd â'n safonau gofal cwsmeriaid. Dylai'r wisg fod yn addas ar gyfer natur eich gwaith, a dylai fod yn lân, yn drwsiadus ac mewn cyflwr da. Os bydd angen i chi wisgo dillad amddiffynnol yn ystod eich cyfnod o brofiad gwaith, byddwn yn trafod hyn gyda chi cyn i chi ddechrau. 

Fydd yswiriant gyda fi yn ystod fy nghyfnod ar brofiad gwaith gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf?

Bydd. Bydd yswiriant gan bob ymgeisydd sydd ar brofiad gwaith. Er hyn, mae cyfrifoldeb arnoch chi i ymddwyn mewn modd diogel a synhwyrol.

Sut bydda i'n elwa o'm profiad gwaith?

Byddwch chi'n dysgu sgiliau newydd ac yn ennill profiadau newydd ym myd gwaith.

Er enghraifft:

  • gweithio yn rhan o garfan
  • mynychu cyfarfodydd staff
  • technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, gan gynnwys defnydd o'r cyfrifiaduron, e-bost, a'r we    
  • ateb y ffôn a sgiliau Gofal i Gwsmeriaid
  • cymryd cyfrifoldeb a rheoli'ch amser a'ch llwyth gwaith 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.