Skip to main content

Gwefru Cerbydau Trydan

Gyda datganiad ‘Argyfwng Hinsawdd’ gan Lywodraeth Cymru, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn glir bod rhaid iddo chwarae ei ran wrth gymryd camau brys i liniaru'r risgiau sydd ynghlwm â'r Newid yn yr Hinsawdd.

Mae'r Cyngor wedi cydnabod y newidiadau sylfaenol sydd eu hangen i'r ffordd rydyn ni i gyd yn byw ein bywydau. O'r herwydd, mae wedi ymrwymo i ddod yn Awdurdod Lleol Sero-net erbyn 2030. Datblygu rhwydwaith gwefru Cerbydau Trydan ar draws Rhondda Cynon Taf i hwyluso'r cynnydd mewn perchnogaeth cerbydau trydan yw un o'r newidiadau niferus y mae'r Cyngor wedi ymrwymo iddyn nhw.

Mae gan y Cyngor ran bwysig i'w chwarae wrth hwyluso'r cynnydd mewn perchnogaeth cerbydau trydan, gan gynnwys creu amgylchedd polisi cefnogol, trwy annog gosod cyfleusterau gwefru newydd ar gyfer cerbydau trydan, a hyrwyddo eu buddion i gynulleidfa ehangach.

Mae’r Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan yn nodi ein syniadau ar sut y byddwn ni'n helpu i ddarparu seilwaith gwefru cerbydau trydan ar draws y Fwrdeistref Sirol dros y 10 mlynedd nesaf.

Gwefru ar y Stryd i Breswylwyr

Ar hyn o bryd, does dim modd i Awdurdod Priffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf gefnogi gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan preifat ar y briffordd gyhoeddus, na gerllaw na throstyn nhw. Er budd diogelwch ar y briffordd ac mewn perthynas â chynnal a chadw yn y dyfodol, does dim modd i'r Awdurdod Priffyrdd ganiatáu llusgo ceblau, hyd yn oed gyda defnyddio troshaen neu grid cilfachog ar draws priffordd gyhoeddus neu lwybr troed, neu sianelu ceblau o dan y llwybr troed. Mae hyn oherwydd materion atebolrwydd cyhoeddus, gan gynnwys y risg o beryglon baglu a materion diogelwch trydanol mwy cymhleth ar y pwynt defnydd. Er gwaethaf hyn, mae’r Cyngor wedi sicrhau cyllid i osod Mannau Gwefru Cerbydau Trydan mewn nifer o fannau parcio cyhoeddus ar draws y Fwrdeistref Sirol, yn agos at ardaloedd preswyl, ar ôl gweithio’n agos gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd ar raglen ranbarthol o bwyntiau gwefru.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Darpariaeth Wefru Gyhoeddus

Wrth weithio mewn partneriaeth ag Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae’r Cyngor yn falch o gadarnhau y bydd Connected Kerb Ltd yn dechrau gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan cyhoeddus mewn 31 o feysydd parcio ar draws Rhondda Cynon Taf, yn rhan o waith ehangach ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ardal sy’n croesi 10 awdurdod lleol.

Mae gwaith darparu mannau gwefru cerbydau trydan eisoes wedi dechrau yn y safleoedd sydd wedi'u nodi. Bydd cymysgedd o bwyntiau gwefru cyflym 7kw a 22kw. Bydd pob un o'r pwyntiau gwefru cerbydau trydan newydd yn y 31 safle oll wedi'u gosod cyn diwedd y flwyddyn.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y gwaith gosod, lleoliadau'r safleoedd wedi'u cadarnhau a sawl man gwefru fydd yn cael eu gosod, bwriwch olwg ar ein gwefan. Tudalen ymgyrchoedd gwefru cerbydau trydan.

Am ragor o wybodaeth a chwestiynau cyffredin yn ymwneud â gweithredu'r mannau gwefru cerbydau trydan yn y meysydd parcio, ewch i: Connected Kerb - Cwestiynau Cyffredin

Gweld y dogfennau canlynol sy'n ymwneud â'r Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan;

Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan Dewch i Siarad am Wefru Cerbydau Trydan.

Cysylltwch â ni trwy e-bostio: GwefruCerbydauTrydan@rctcbc.gov.uk