Os byddwch chi'n symud i gyfeiriad arall sy'n gymwys yn ystod blwyddyn y drwydded, bydd angen i chi roi gwybod i ni am y newidiadau, fel bydd modd inni newid manylion eich trwydded barcio i breswylwyr. Croeso i chi roi gwybod am y newidiadau yma i ni ar-lein.
Rhoi gwybod am newid cyfeiriad ar-lein

Neu, croeso i chi roi gwybod i ni am gyfeiriad newydd trwy ffonio: 01443 425001 neu ebost: trwyddedauparcio@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Eich dyletswyddau chi o dan y drwydded

Eich dyletswydd chi yw gwneud yn siŵr bod:

  • eich trwydded barcio chi'n ddilys;
  • eich trwydded barcio chi heb ddod i ben;
  • y rhif cofrestru arni'n gywir;
  • eich trwydded barcio yn cael ei defnyddio yn unol â'r amodau.

Gweithredu'r gyfraith

Mae Swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor ar batrôl yn rheolaidd mewn Parthau Parcio i Breswylwyr. Os fydd dim trwydded ddilys i'w gweld ar gerbyd wedi ei barcio yn y parthau hyn, gall dderbyn Hysbysiad Tâl Gosb hyd at £70.

Diogelu Data

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn prosesu'r wybodaeth y byddwch chi wedi'i nodi ar y ffurflen hon yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac unrhyw ddiwygiad i'r ddeddf honno. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Bydd hi ar gael i'w gweld a'i defnyddio gan y bobl hynny sydd angen gwneud hynny yn unig.

Ceisiadau twyllodrus

Mae'n bosibl y bydd yr wybodaeth y byddwch chi wedi'i nodi yn gallu cael ei chymharu ag unrhyw wybodaeth sy'n cael ei chadw gan adrannau eraill y Cyngor. Efallai y byddwch chi'n cael eich erlyn am nodi gwybodaeth ffug o fwriad a/neu byddwn ni'n canslo'ch trwydded barcio.

Diddymu trwydded parcio

Mae hawl diddymu neu annilysu eich trwydded os:

  • ydyn ni'n cael gwybod bod y drwydded yn cael ei defnyddio yn groes i'r amodau;
  • ydyn ni'n cael gwybod bod eich hawl i gael y drwydded wedi dod i ben;
  • yw'r drwydded wedi'i newid neu wedi'i difwyno mewn unrhyw ffordd, neu fod pobl eraill yn ei defnyddio heb awdurdod

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.