Skip to main content

Cynllun Lliniaru Llifogydd Arfaethedig Cwmaman

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RhCT), yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol, yn dechrau gwaith ar Gynllun Lliniaru Llifogydd yng Nghwmaman, Aberdâr.

Nod y gwaith gwella arfaethedig yw lliniaru'r perygl o lifogydd i tua 78 eiddo preswyl. Amcangyfrifir y bydd y gwaith o fudd i 179 o drigolion (yn seiliedig ar ddeiliadaeth gyfartalog o 2.3).

Mae’r Cyngor yn cynnig gwneud gwaith gwella draenio tir ar gwrs dŵr cyffredin (Nant Aman Fach) tua’r gogledd o Heol Glanaman a thua’r gorllewin o Briffordd Brynhyfryd. Bwriad y gwaith yw cynyddu uchder y sianeli cwrs dŵr arferol er mwyn darparu'n well ar gyfer cyfaint y dŵr sy'n cael ei gludo drwy strwythur y cwlfer. Bydd hyn yn gwella effeithlonrwydd hydrolig y fewnfa/sianeli'r cwlfer. Bydd y gwelliannau yma'n lleihau'r perygl o lifogydd glaw mewn ardal lle yr ystyrir bod risg uchel o lifogydd.

Mae'r Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol yn gweithredu yn unol ag amcan y Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd Lleol er mwyn lleihau'r goblygiadau sy'n gysylltiedig â llifogydd. Cafodd y strategaeth ei chyhoeddi ym mis Ionawr 2013 yn unol ag Adran 10 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. Mae amcan y Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd Lleol yn cyd-fynd â'r 5 amcan cenedlaethol sydd wedi'u nodi yn y Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd Lleol ac Erydu Arfordirol.

Yn ôl safleoedd presennol y Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd, mae cymuned Cwmaman wedi’i chydnabod fel ardal â risg sylweddol o lifogydd. Yn benodol, mae Cwmaman wedi’i rhestru fel y gymuned sy’n wynebur perygl mwyaf ond tri o ran bod yn agored i lifogydd.

Disgrifiad o'r Gwaith

Mae'r gwaith arfaethedig yn bwriadu manteisio i’r eithaf ar gapasiti sianel y cwrs dŵr arferol drwy safoni uchder waliau sianel y cwrs dŵr. Bydd y gwaith yma'n cynnwys gwaith strwythurol i godi uchder waliau presennol y sianel, ynghyd â gwaith i atgyweirio a sefydlogi ochrau'r sianel bresennol.

Trwy gynyddu uchder y sianel, mae cyfaint y dŵr mae modd ei gynnwys yn y sianel a'r gilfach i lawr yr afon hefyd yn cynyddu. Mae'r capasiti ychwanegol yma'n galluogi'r sianel i drin mwy o ddŵr yn ystod cyfnodau o lif uchel neu law trwm, gan leihau'r perygl o lifogydd yn yr ardaloedd cyfagos.

Yn rhan o'r Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd Lleol y Cyngor, byddwn ni'n ymdrechu i fodloni'r amcanion canlynol.

1

Lleihau'r boblogaeth sy'n cael ei heffeithio gan beryglon o lifogydd.

2

Lleihau aflonyddwch yn y gymuned drwy leihau nifer yr adeiladau preswyl a masnachol sy'n cael eu heffeithio gan beryglon o lifogydd.

3

Lleihau perygl bywyd drwy leihau nifer y bobl sy'n cael eu heffeithio gan beryglon o lifogydd dwfn a chyflym.

4

Lleihau aflonyddwch i'r seilwaith hanfodol neu gefnogi cynlluniau i gynnal yr ymgyrch.

5

Gwella/peidio ag effeithio ansawdd y dŵr.

6

Gwella naturioldeb lle bo'n bosib - lleihau addasiadau i sianeli, ardaloedd dyfrol, a chreu neu wella storfeydd gorlifdiroedd naturiol sy'n gysylltiedig â mentrau cadwraeth a thirweddau.

7

Sicrhau bod prosiectau'n cael eu cynllunio mewn ffordd gynaliadwy.

8

Cynnal, neu wella statws Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur a chyfrannu at gynllun gweithredu bioamrywiaeth RhCT.

11

Gwella dealltwriaeth o beryglon llifogydd dŵr ffo, dŵr daear a chyrsiau dŵr cyffredin a chynllunio sut i rannu gwybodaeth â chymunedau a busnesau ynglŷn â phob math o lifogydd.

Mae'r cynllun yn bwriadu cynnig nifer o fanteision yn rhan o 'Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru'.

Cymru Iachach – Bydd y gwaith yma'n cefnogi’r gwaith o liniaru llifogydd yn uniongyrchol mewn tua 78 eiddo ac yn cefnogi iechyd meddwl ac iechyd 179 o drigolion y mae eu heiddo mewn perygl o lifogydd yn y dyfodol.

Cymru Gydnerth – Nod y gwaith yma yw gwella gwytnwch hirdymor y cwrs dŵr cyffredin mewn ceuffos sy’n hwyluso ac yn gwella cydnerthedd cymdeithasol ac economaidd presennol yr ardal drwy leihau aflonyddwch a difrod/colledion i eiddo preswyl.

Cymru sy'n fwy cyfartal - Bydd y gwaith yma er budd pob rhan o'r gymdeithas. Bydd cyfle i bawb gyflawni eu potensial trwy leihau'r tebygolrwydd o lifogydd a sicrhau gwytnwch tymor hir i'r gymuned.

Cymru o Gymunedau Cydlynys - Mae cysylltedd yn hollbwysig a bydd y gwaith yma'n caniatáu inni gynnal llwybrau sylweddol bwysig y gymuned. A ninnau'n sefydliad, mae diogelwch ein cymunedau'n bwysig iawn inni a bydd y gwaith yma hefyd yn lleihau'r risg i gymudwyr a busnesau lleol yn sylweddol. Bydd y gwaith yma'n creu cydnerthedd cysylltedd i gymuned Cwmaman, trwy wneud Heol Glanaman yn fwy gwydn. Y llwybr trafnidiaeth yma yw'r brif briffordd sy'n gwasanaethu cymunedau Glanaman a Chwmaman ac mae llawer yn dibynnu arno.

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang – Bwriad rheoleiddio cyrsiau dŵr cyffredin yn RhCT yw hwyluso strategaeth sy'n seiliedig ar ddalgylchoedd i sicrhau bod seilwaith cyrsiau dŵr arferol yn llifo’n rhwydd ac yn ddirwystr ac wrth wneud hynny, sicrhau bod cyfraniad net cadarnhaol at les byd-eang y gymuned gyfan a chan gynnwys y trigolion hynny sy'n elwa o'r gwahanfeydd dŵr yn RhCT.

MAE CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF ("Y Cyngor") YN HYSBYSU fel a ganlyn yn unol â Rheoliad 5 o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) 1999:

1. Mae’r Cyngor yn bwriadu gwneud gwaith gwella draenio tir ar gyrsiau dŵr cyffredin (Nant Aman Fach) tua’r gogledd o Heol Glanaman a thua’r gorllewin o Briffordd Brynhyfryd. Bwriad y gwaith yw cynyddu uchder y sianeli cwrs dŵr arferol er mwyn darparu'n well ar gyfer cyfaint y dŵr sy'n cael ei gludo drwy strwythur y cwlfert. Bydd hyn yn gwella effeithlonrwydd hydrolig y fewnfa/sianeli'r cwlfert. Bydd y gwelliannau yma'n lleihau'r perygl o lifogydd glaw mewn ardal lle yr ystyrir bod risg uchel o lifogydd.

2. Dyw'r Cyngor ddim yn bwriadu paratoi datganiad amgylcheddol mewn perthynas â'r gwaith gwella arfaethedig. Gan gyfeirio at Atodlen 2 o Reoliadau Asesu'r Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) 1999, gan mai’r rhesymau dros beidio â bwriadu paratoi datganiad amgylcheddol yw, o ystyried nodweddion y gwaith gwella, sensitifrwydd amgylcheddol ardaloedd daearyddol sy’n debygol o gael eu heffeithio gan y gwaith gwella a math a nodweddion yr effaith posib ar yr amgylchedd gan y gwaith gwella, ni ystyrir y bydd y gwaith arfaethedig yn cael effaith arwyddocaol ar yr amgylchedd.

3. Bydd y mesurau lliniaru ac ataliol canlynol yn cael eu rhoi ar waith:

  • Rheoli adeiladu i liniaru effeithiau sŵn, dirgryniad a llwch;
  • Rheoli adeiladu i liniaru’r amser y mae gwaith yn gweithredu o fewn Cwrs Dŵr Cyffredin;
  • Rheoli Adeiladu i liniaru'r potensial bod llygredd yn effeithio ar y rhwydweithiau cwrs dŵr arferol;
  • Cydymffurfio â gofynion statudol ychwanegol sy’n ymwneud â Chaniatâd Cwrs Dŵr Cyffredin (Adran 23 o’r Ddeddf Draenio Tir 1991).

4. Mae disgrifiad o leoliad, natur a maint y gwaith gwella yn Rhan I o'r Atodlen i'r Hysbysiad yma.

5. Os yw rhywun yn dymuno gwneud sylwadau ysgrifenedig am effeithiau amgylcheddol tebygol y gwaith gwella arfaethedig, mae modd iddo wneud hynny drwy eu hanfon at y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Rheng-flaen yn Nhŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd, CF37 1DU neu drwy anfon e-bost i RheoliPeryglLlifogydd@rhondda-cynon-taf.gov.uk o fewn 30 diwrnod ar ôl dyddiad cyhoeddi'r Hysbysiad yma.

6. Mae modd cael yr wybodaeth ychwanegol am y gwaith gwella yn Rhan II o'r Atodlen i'r Hysbysiad yma gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Rheng Flaen yn Nhŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd, CF37 1DU trwy anfon e-bost i RheoliPeryglLlifogydd@rhondda-cynon-taf.gov.uk.

ATODLEN

Rhan I – manylion am y gwaith gwella

Lleoliad y gwaith gwella: Nant Aman Fach - cyrsiau dŵr cyffredin yng Nghwmaman sy'n tarddu o amgylch Gogledd Heol Glanaman a thua'r gorllewin o Briffordd Brynhyfryd. (OSGR 299623, 199556).

Natur a maint y gwaith gwella: Yr holl waith parhaol a'r gwaith dros dro sy'n gysylltiedig â'r canlynol:

  1. Gwaith i gynyddu uchder sianeli arferol y cwrs dŵr
  2. Adfer pob ardal y mae'r gwaith uchod yn effeithio arno.

Rhan II – Gwybodaeth ychwanegol

Mae lleoliadau'r gwaith arfaethedig i'w gweld ar Luniau Rhifau: