Skip to main content

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd

Mae'r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd yn un o ofynion Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009. Mae'r Cynllun wedi'i baratoi ar sail perygl llifogydd i gymunedau. Mae'n nodi sut bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn ystyried rheoli'r perygl yma yn ystod y chwe blynedd nesaf, gan sicrhau'r budd mwyaf i'r cymunedau a'r amgylchedd sydd yn y perygl mwyaf.

Mae'r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd hefyd yn bwriadu cyflawni rhai o amcanion Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol Llywodraeth Cymru, sy'n darparu fframwaith cenedlaethol ar gyfer rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru drwy 4 amcan cyffredinol.

  •  Lleihau canlyniadau llifogydd ac erydu arfordirol ar gyfer unigolion, cymunedau, busnesau a'r amgylchedd;
  • Codi ymwybyddiaeth pobl o berygl llifogydd ac erydu arfordirol, a'u cynnwys yn yr ymateb i'r perygl hwnnw;
  • Darparu ymateb effeithiol a pharhaus i lifogydd ac erydu arfordirol;
  • Blaenoriaethu buddsoddiad yn y cymunedau sy'n wynebu'r perygl mwyaf.