Cyn cychwyn ar unrhyw waith, rhaid cyflwyno cais i'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) sy'n dangos eich bod chi'n cydymffurfio â'r Safonau Statudol ar gyfer SuDS mewn perthynas â systemau dŵr wyneb sy'n gwasanaethu datblygiadau newydd.

Llenwi eich ffurflen gais

Rhaid llenwi pob adran yn y ffurflen gais oni bai eich bod wedi cael cyngor cyn cyflwyno cais sy'n nodi'r dogfennau gofynnol rhaid i chi eu cyflwyno. Bydd unrhyw ffurflen sydd ddim yn gyflawn yn annilys a bydd y Corff Cymeradwyo SuDS (SAB) yn gwrthod y cais. Wrth lenwi'r ffurflen gais, dylech ddarllen yr wybodaeth a geir yn Safonau Statudol ar gyfer SuDS a'r Canllawiau ar SuDS. Rhaid i'r ymgeisydd ystyried Tabl A a Thabl B yn y ffurflen gais wrth ddatblygu'r holl ddogfennau ategol.

Os does dim digon o ddogfennau ategol (fel y mae Tabl A a B yn y ffurflen gais yn nodi) yna bydd y Corff Cymeradwyo SuDS yn trin y cais yn annilys ac yn ei wrthod, oni bai bod cyngor cyn gwneud cais yn nodi'n wahanol.

Cyflwyno'ch cais i'r Corff Cymeradwyo SuDS 

I gyflwyno cais Draenio Cynaliadwy, rhaid e-bostio ffurflen gais wedi'i chwblhau a phob dogfen ategol i'r Corff Cymeradwyo drwy: SAB.cais@rctcbc.gov.uk

Rhaid cyflwyno pob dogfen ategol gyda'r ffurflen gais.

Cyflwyno cais SuDS: Y broses

Ar ôl cyflwyno cais, bydd yn cael ei wirio i weld a yw'n ddilys. Bydd y Corff Cymeradwyo SuDS yn bwrw ymlaen â'r cais pan fydd yr holl wybodaeth angenrheidiol gydag ef ac mae'r ffi gywir wedi ei thalu. Camau'r broses yw:

1 Bydd yr ymgeisydd yn cyflwyno cais a bydd y Corff Cymeradwyo yn anfon llythyr o gydnabyddiaeth at yr ymgeisydd sy'n cynnwys rhif cyfeirnod unigryw;

Bydd angen y rhif cyfeirnod unigryw yma ar gyfer unrhyw gyfathrebu gyda'r Corff Cymeradwyo yn y dyfodol, gan gynnwys taliadau.

2Bydd y Corff Cymeradwyo yn pennu a yw'r cais yn ddilys er mwyn bwrw ymlaen ag ef ai peidio;

3a  Os yw'r cais yn ddilys, bydd y Corff Cymeradwyo yn rhoi gwybod i'r ymgeisydd a gofyn iddo dalu'r ffi gywir mewn perthynas â maint yr ardal adeiladu

neu

3b  Os yw'r cais yn annilys, bydd y Corff Cymeradwyo yn ei wrthod gan roi gwybod i'r ymgeisydd gan nodi'r rheswm dros y penderfyniad.

4    Pan fydd y Corff Cymeradwyo yn penderfynu bod cais yn ddilys ac mae'r ymgeisydd wedi talu'r ffi gywir, bydd llythyr yn cael ei anfon ato gan nodi bod modd bwrw ymlaen â'r cais.

Ffi ar gyfer y cais

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi strwythur ffioedd cenedlaethol mewn perthynas â ffioedd ymgeisio yn y Rheoliadau Statudol. Ceir manylion pellach yn y Rheoliad yma;

Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Cais am Ffioedd Cymeradwyo) 2018

Sut i dalu

Rhaid talu'r Corff Cymeradwyo yn electronig, a hynny dros y ffôn.

I drefnu talu, ffoniwch y Corff Cymeradwyo ar y rhif isod ar ôl derbyn yr wybodaeth sy'n cael ei nodi yn 3a uchod.

Gwnewch yn siwr fod eich rhif cyfeirnod unigryw gyda chi, ynghyd â dull talu priodol.

Rhif ffôn ar gyfer taliadau: 01443 494737

Address Box

Rhif ffôn ar gyfer ymholiadau cyffredinol: 01443 281172

E-bost: SAB.cais@rctcbc.gov.uk

Cyfeiriad post:  Tŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd, CF37 1DU

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.