Mae'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn annog ymgeiswyr i geisio cyngor cyn cyflwyno cais am Gymeradwyaeth Draenio Cynaliadwy. Bydd yn caniatáu'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy i nodi unrhyw gyfyngiadau posibl a rhoi adborth mewn perthynas â'r Safonau Cenedlaethol. Nod y gwasanaeth cyn cyflwyno cais yw annog a hyrwyddo datblygiad cynaliadwy ar gyfer pob gwaith adeiladu sydd â goblygiadau draenio.

Rhaid pwysleisio bod y gwasanaethau cyn gwneud cais sydd wedi'u hamlinellu isod ddim yn gwneud penderfyniadau ynglŷn ag unrhyw gais a gafodd ei dderbyn gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ar sail rhagfarn.

Darparu Gwasanaethau

Mae’r SAB yn cynnig nifer o fathau o wasanaethau cyn cyflwyno/gwneud cais i gefnogi ymgeiswyr. Am daliadau sy’n gysylltiedig â phob un o’r gwasanaethau, gweler ein Rhestr o Gostau.

Rhaid talu ffioedd llawn o flaen llaw ac ni ellir eu had-dalu. Codir TAW hefyd ar wasanaethau disgresiynol. 

Cyflwyno'ch cais ar gyfer cyngor cyn cyflwyno cais ar-lein

Rhaid i chi ddefnyddio'n ffurflen ar-lein er mwyn cyflwyno Cais Cyn-ymgeisio ar gyfer System Draenio Cynaliadwy.
Nodwch: Yn rhan o'r broses gwneud cais ar-lein, rhaid i'r holl ddogfennau ategol gael eu huwchlwytho a'u cyflwyno. Po fwyaf manwl yw'r wybodaeth y mae'r ymgeisydd yn ei darparu i'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn ystod y broses cyn cyflwyno cais, po fwyaf manwl fydd yr ymateb.

Darparu Gwasanaeth:

Gwiriad Dilysu

Mae'r gwasanaeth yn darparu gwiriad dilysu ar gais cyn cyflwyno'r cais llawn.

Adolygiad o'r Strategaeth

Mae'r gwasanaeth yma'n darparu adolygiad Bydd y gwasanaeth yma'n cynnwys adroddiad cryno sy'n cynnwys yr adolygiad a beth fyddai angen ei wneud i gyfrif fel cais dilys.

Adolygiad Manwl

Mae'r gwasanaeth yma'n rhoi adolygiad technegol o'r ffurflen gais cyn cyflwyno cais a'r holl ddogfennau ategol. Deilliant y gwasanaeth yma fydd adroddiad sy'n crynhoi cydymffurfiaeth y cais â'r Safonau Cenedlaethol.

Adolygiad Manwl Bellach

Mae'r gwasanaeth yma'n cynnwys cynnal cyfarfod mewn swyddfa yn ogystal â'r gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu yn rhan o'r adolygiad manwl. Bydd y gwasanaeth yma'n arwain at adroddiad sy'n crynhoi'r cyfarfod a chydymffurfiaeth y cais â'r Safonau Cenedlaethol.

Po fwyaf manwl yw'r wybodaeth y mae'r ymgeisydd yn ei darparu i'r Corff Cymeradwyo yn ystod y broses cyn cyflwyno cais, po fwyaf manwl fydd yr ymateb.

Gwasanaethau ychwanegol

Mae'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy hefyd yn cynnig gwasanaethau yn ogystal â'r gwasanaethau sydd wedi'u nodi uchod. Mae'r rhain yn cynnwys cyngor technegol ar gyfradd awr a chyfarfod ar y safle. 

Cyngor cyn cyflwyno cais: Y broses

Ar ôl i chi gyflwyno'ch cais, bydd y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn cysylltu â chi i roi eich cyfeirnod Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy unigryw a chost y gwasanaeth Cyn-cyflwyno cais rydych chi wedi gofyn amdano i chi.

Nodwch: Bydd y gwasanaeth cyn cyflwyno cais ond yn cychwyn unwaith y bydd y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy wedi derbyn eich taliad.

Sut i dalu

Rhaid talu'r Corff Cymeradwyo yn electronig, a hynny dros y ffôn.

Er mwyn trefnu taliad, cysylltwch â'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ar ôl derbyn eich Cyfeirnod Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy a Chyn-ymgeisio.

Gwnewch yn siwr fod eich rhif cyfeirnod unigryw gyda chi, ynghyd â dull talu priodol.

  • Rhif ffôn ar gyfer taliadau: 01443 494737
  • Rhif ffôn ar gyfer ymholiadau cyffredinol: 01443 281172
  • E-bost: SAB.cais@rctcbc.gov.uk