Mae'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn annog ymgeiswyr i geisio cyngor cyn cyflwyno cais am Gymeradwyaeth Draenio Cynaliadwy. Bydd yn caniatáu'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy i nodi unrhyw gyfyngiadau posibl a rhoi adborth mewn perthynas â'r Safonau Cenedlaethol. Nod y gwasanaeth cyn cyflwyno cais yw annog a hyrwyddo datblygiad cynaliadwy ar gyfer pob gwaith adeiladu sydd â goblygiadau draenio.

Rhaid pwysleisio bod y gwasanaethau cyn gwneud cais sydd wedi'u hamlinellu isod ddim yn gwneud penderfyniadau ynglŷn ag unrhyw gais a gafodd ei dderbyn gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ar sail rhagfarn.

Darparu Gwasanaeth

Mae'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cyn cyflwyno cais i gefnogi ymgeiswyr. Ar gyfer costau'r holl wasanaethau, edrychwch ar ein Rhestr Gostau.

Gwiriad Dilysu

Mae'r gwasanaeth yn darparu gwiriad dilysu ar gais cyn cyflwyno'r cais llawn.

Adroddiad Cwmpasu

Mae'r gwasanaeth yma'n darparu adolygiad Bydd y gwasanaeth yma'n cynnwys adroddiad cryno sy'n cynnwys yr adolygiad a beth fyddai angen ei wneud i gyfrif fel cais dilys.

Adolygiad Manwl

Mae'r gwasanaeth yma'n rhoi adolygiad technegol o'r ffurflen gais cyn cyflwyno cais a'r holl ddogfennau ategol. Deilliant y gwasanaeth yma fydd adroddiad sy'n crynhoi cydymffurfiaeth y cais â'r Safonau Cenedlaethol.

Adolygiad Manwl Bellach

Mae'r gwasanaeth yma'n cynnwys cynnal cyfarfod mewn swyddfa yn ogystal â'r gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu yn rhan o'r adolygiad manwl. Bydd y gwasanaeth yma'n arwain at adroddiad sy'n crynhoi'r cyfarfod a chydymffurfiaeth y cais â'r Safonau Cenedlaethol.

Po fwyaf manwl yw'r wybodaeth y mae'r ymgeisydd yn ei darparu i'r Corff Cymeradwyo yn ystod y broses cyn cyflwyno cais, po fwyaf manwl fydd yr ymateb.

Gwasanaethau ychwanegol

Mae'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy hefyd yn cynnig gwasanaethau yn ogystal â'r gwasanaethau sydd wedi'u nodi uchod. Mae'r rhain yn cynnwys cyngor technegol ar gyfradd awr a chyfarfod ar y safle. 

Cyflwyno'ch cais ar gyfer cyngor cyn cyflwyno cais ar-lein

I wneud cais Cyn cyflwyno cais ar gyfer System Draenio Cynaliadwy, rhaid llenwi'r ffurflen Cyngor Cyn Cyflwyno Cais a'i e-bostio at y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost yma: Ceisiadau.SAB@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Mae'n bwysig nodi bod rhaid cyflwyno pob dogfen ategol ar y cyd â'r ffurflen gais.

Cyngor cyn cyflwyno cais: Y broses

Ar ôl i chi gyflwyno'ch cais, bydd y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn cysylltu â chi i roi eich cyfeirnod Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy unigryw a chost y gwasanaeth Cyn-cyflwyno cais rydych chi wedi gofyn amdano i chi.

Nodwch: Bydd y gwasanaeth cyn cyflwyno cais ond yn cychwyn unwaith y bydd y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy wedi derbyn eich taliad.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.