Mae'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn annog ymgeiswyr i geisio cyngor cyn cyflwyno cais am Gymeradwyaeth Draenio Cynaliadwy. Nod y gwasanaeth cyn cyflwyno cais yw annog a hyrwyddo datblygiad cynaliadwy ar gyfer pob gwaith adeiladu sydd â goblygiadau draenio

Darparu Gwasanaeth

Mae'r Corff Cymeradwyo yn cynnig dau wasanaeth cyn cyflwyno cais i helpu ymgeiswyr. Y cyntaf yw Adroddiad Cwmpasu a'r ail yw Adolygiad Manwl:

Adroddiad Cwmpasu

Bydd y gwasanaeth yma'n adolygu'r wybodaeth sydd wedi'i chyflwyno'n  rhan o'r ffurflen gais a'r dogfennau ategol.

Bydd hefyd yn darparu Adroddiad Cwmpasu ar gyfer y safle, a fydd yn cynnwys rhestr o ddogfennau gofynnol er mwyn gwneud cais 'dilys' am Gymeradwyaeth Draenio Cynaliadwy, a hynny'n seiliedig ar y manylion y mae'r ymgeisydd wedi'u darparu.

Adolygiad Manwl

Bydd y gwasanaeth yma'n adolygu'r wybodaeth sydd wedi'i chyflwyno'n  rhan o'r ffurflen gais a'r dogfennau ategol.  Yn ogystal, bydd y Corff Cymeradwyo yn trefnu cyfarfod rhwng yr ymgeisydd a swyddog(ion) y Corff Cymeradwyo sy'n adolygu'r cais. Bydd y cyfarfod yn para am hyd at ddwy awr.

Ar sail yr wybodaeth sydd wedi'i chyflwyno, bydd crynodeb o ganfyddiadau'r swyddog(ion) yn cael ei gynnwys mewn adroddiad, yn ogystal ag adolygiad o'r cais mewn perthynas â'r Safonau Cenedlaethol Gorfodol.

Po fwyaf manwl yw'r wybodaeth y mae'r ymgeisydd yn ei darparu i'r Corff Cymeradwyo yn ystod y broses cyn cyflwyno cais, po fwyaf manwl fydd yr ymateb.

Submitting Your Application for Pre-Application Advice

I geisio cyngor ar Ddraenio Cynaliadwy cyn cyflwyno cais, rhaid llenwi'r ffurflen Cyngor Cyn Cyflwyno Cais a'i e-bostio at y Corff Cymeradwyo drwy: SAB.Cais@rctcbc.gov.uk

Rhaid cyflwyno pob dogfen ategol gyda'r ffurflen gais.

Cyngor cyn cyflwyno cais: Y broses

Ar ôl cyflwyno cais, bydd yr ymgeisydd yn derbyn llythyr o gydnabyddiaeth ynghyd ag amserlen ar gyfer derbyn yr Adroddiad Cwmpasu neu i gael cyfarfod.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.