Ar 7 Ionawr 2019, mae Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 sy'n ymwneud â Draenio Cynaliadwy yn dod i rym.

O'r dyddiad yma, bydd raid i systemau draenio dŵr wyneb ar ddatblygiadau newydd gydymffurfio â Safonau Cenedlaethol gorfodol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy. Ar hyn o bryd mae'r safonau yma wedi'u cyhoeddi yn Safonau Cenedlaethol Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDs) yng Nghymru.'

 • Mae'r Safonau Cenedlaethol yn nodi 11 o egwyddorion sy'n sail i gynlluniau rheoli dŵr wyneb.
 • Mae yna 6 safon arall sydd wedi cael eu llunio i ddarparu meini prawf craidd y dylai pob system Draenio Gynaliadwy fodloni. Dylai'r rhain gynnwys trefniadau cynnal a chadw ar gyfer y systemau draenio yn ogystal â gwaith adeiladu.

Noder:       

 1. Rhaid rhoi cymeradwyaeth cyn dechrau unrhyw waith sydd â goblygiadau'n ymwneud â draenio.
 2. Mae'r Broses yma yn ychwanegol at unrhyw ofynion yn y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref.

Mae'r ymagwedd Draenio Gynaliadwy tuag at ddraenio dŵr wyneb yn cyfrannu at wireddu nodau lles o fewn fframwaith Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)

Beth yw Draenio Cynaliadwy?

Mae rhagor o wybodaeth am Ddraenio Cynaliadwy ar gael ar Wefan Susdrain

Offerynnau Statudol

 

Yn dilyn dechrau Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. Cymeradwyodd Llywodraeth Cymru yr Offerynnau Statudol ar 15  Hydref 2018. Mae'r Offerynnau wedi'u cyhoeddi yn cynnwys:

 1. Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Gweithdrefn Cymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) 2018
 2. Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Cais am Ffioedd Cymeradwyo) (Cymru) 2018
 3. Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Cymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) 2018
 4. Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Apeliadau) 2018
 5. Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) 2018

Gwneud Cais

I wneud cais draenio cynaliadwy dilynwch y linc isod

Cais draenio cynaliadwy

I wneud cais i'r corff cymeradwyo draenio cynaliadwy, dilynwch y ddolen isod

Cyn ymgeisio am ddraenio cynaliadwy

Canlyniadau Peidio Cydymffurfio

Bydd unrhyw ddatblygwr sy'n ymgymryd ag unrhyw waith adeiladu gyda goblygiadau draenio heb gymeradwyaeth y Corff Cymeradwyo ar gyfer systemau Draenio Cynaliadwy, yn ddarostyngedig i Gamau Gorfodi o dan adran 14, Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010.

Trwy ddechrau'r ddeddfwriaeth, rhoddir ystod o bwerau gorfodi i'r Corff Cymeradwyo ar gyfer systemau Draenio Cynaliadwy sy'n cynnwys:

 • Hysbysiadau Gorfodi
 • Hysbysiadau Stop
 • Hysbysiadau Stop Dros Dro
 • Hysbysiadau Torri Amodau
 • Pwerau mynediad
 • Pwerau arolygu
 • Pwerau i ymgymryd â gwaith adfer a chodi tâl amdano

Lle nad yw datblygwr yn cydymffurfio â'r pwerau sydd wedi'u hamlinellu yn y ddeddfwriaeth; ac mae'n cael ei erlyn yn llwyddiannus, yna mae'r datblygwr yn 'Euog o drosedd' ac mae'n agored i ddirwy a roddir gan y llys. Yn ogystal, lle ceir datblygwr yn euog, bydd modd i'r Corff Cymeradwyo ar gyfer systemau Draenio Cynaliadwy adennill costau gan y troseddwr.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.