Caiff Cynllun Teithio am Ddim Cardiau Bws Rhatach Cymru Gyfan gyllid gan Gyngor Rhondda Cynon Taf a Llywodraeth Cymru.  Mae'n rhoi hawl i bobl 60 oed a hŷn sydd â rhai anableddau penodol i deithio'n rhad ac am ddim ar wasanaethau bysiau lleol ledled Cymru.

Caiff ei nodi ar bob peiriant tocynnau ar wasanaethau bysiau lleol ledled Cymru, gan gynnwys yn Rhondda Cynon Taf, p'un a yw eich cerdyn bws yn eich cymhwyso i deithio am ddim.

Amodau defnydd

Cofiwch mai chi yw'r unig berson sydd â hawl i ddefnyddio'ch cerdyn bws.  Mae cerdyn cydymaith yn caniatáu i'r cydymaith deithio ar yr un pryd, ac ar yr un daith â deiliad y cerdyn.  Os byddwch chi'n caniatáu i rywun arall ei ddefnyddio, mae'n bosibl y caiff eich cerdyn ei ddiddymu a/neu  y caiff cais adnewyddu ei wrthod. Gallai hefyd arwain at achos cyfreithiol.

Rhaid dilyn rheoliadau ac amodau arferol darparwr/wyr y gwasanaeth bws wrth deithio drwy ddefnyddio cerdyn bws.  Rhaid dangos eich cerdyn bob amser y mae gyrrwr neu arolygydd yn gofyn i chi wneud hynny.  Dyw eich cerdyn ddim yn rhoi unrhyw hawliau i chi nad oes gan unrhyw deithiwr sydd wedi talu. Dyw e ddim yn rhoi'r hawl i chi gael blaenoriaeth o flaen teithwyr eraill ychwaith.

Bydd y Cyngor yn diddymu eich cerdyn bws yn yr achosion canlynol:

 • Mae'r Cyngor yn cael gwybod bod y cerdyn ar goll neu wedi'i ddwyn,
 • Neu mae'r cerdyn yn cael ei ddefnyddio at ddibenion twyll,
 • Neu mae cerdyn newydd wedi cael ei roi,
 • Neu does dim hawl i chi deithio'n rhatach rhagor
 • Rydych chi wedi symud i gyfeiriad newydd ond wedi methu â rhoi gwybod i  Uned Materion Trafnidiaeth Integredig y Cyngor

Dyw eich cerdyn bws DDIM yn eich cymhwyso i deithio am ddim yn yr amgylchiadau yma ac mae'n bosibl y bydd raid i chi dalu'r gost deithio.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys i gael gwybod sut i wirio p'un a yw'ch cerdyn bws yn eich cymhwyso i deithio, gweler y daflen wybodaeth A Yw'n Ddilys?

Does dim modd i'r Cyngor fod yn gyfrifol am fethiannau mewn unrhyw wasanaethau bysiau, neu am fethiant darparwr i dderbyn cerdyn bws.  Os bydd hynny'n digwydd, ffoniwch y Cyngor ar 01443 425001 neu ebost: transportationservices@rctcbc.gov.uk

Pryd y caf i ddefnyddio fy ngherdyn?

Cewch chi ddefnyddio'ch cerdyn ar unrhyw bryd, ac ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos.

Ble y caf i deithio?

Cewch chi deithio'n rhad ac am ddim ar bron pob gwasanaeth bysiau lleol ledled Cymru.  Yn ogystal â hynny, cewch chi deithio i drefi agos i'r ffin yn Lloegr ac yn ôl, heblaw bod rhaid newid bysiau.

Cewch chi hefyd deithio'n rhad ac am ddim ar deithiau penodol y mae Darparwyr Cludiant Cymunedau Lleol yn Rhondda Cynon Taf yn eu cynnal.

Serch hynny, chewch chi ddim teithio ar rai mathau o wasanaethau, er enghraifft:

 • Gwasanaethau Cyrraedd Gorsafoedd Trên, sy'n cysylltu â threnau ac sydd â chostau'r rheilffordd.
 • Gwasanaethau bysiau cwmni National Express/gwasanaethau pellter hir.
 • Gwasanaethau bysiau i dwristiaid.

Sut rwy'n defnyddio fy ngherdyn bws?

Mae eich cerdyn bws yn cynnwys sglodyn electronig bach (a elwir yn Smartcard yn aml) sy'n cael ei ddefnyddio i wirio p'un a oes gennych chi hawl i deithio'n rhatach, ac i sicrhau y caiff y darparwr gwasanaeth bws ei dalu am eich taith.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'ch tocyn mewn man diogel lle na chaiff ei blygu, ei grymu neu ei ddifrodi, sydd ar wahan i'ch cardiau banc ac ati. 

Os byddwch chi'n cadw'ch cerdyn mewn waled neu bwrs, rhaid i chi ddangos eich llun i'r gyrrwr.

Mae peiriannau tocynnau newydd wedi'u gosod wrth fynedfeydd gwasanaethau bysiau lleol, ac mae'r rhain yn cynnwys peiriant adnabod. Rhaid i chi osod eich cerdyn bws yma gyda'ch llun yn wynebu i fyny.

Bydd yn darllen eich cerdyn yn awtomataidd, yn gwirio p'un a yw'n ddilys ac yn cydnabod bod eich cerdyn wedi'i ddarllen. Bydd yn gwneud sain ac yn dangos golau gwyrdd, ac mae'n bosibl y cewch chi docyn teithio cyn i chi eistedd.

Os nad yw hynny'n digwydd, efallai bod nam ar eich cerdyn bws. Bydd raid i chi ffonio'r Cyngor ar 01443 425001 neu ebost: transportationservices@rctcbc.gov.uk  i roi gwybod amdano.

Ydy fy nhocyn yn ddilys ar goetsis neu drenau?

Nac ydy. Mae tocynnau'n ddilys ar gyfer teithio am ddim ar y rhan fwyaf o'r gwasanaethau bws lleol ar hyd a lled Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys rhai gwasanaethau cyflym ond nid gwasanaethau coetsis, er enghraifft, National Express neu wasanaethau Linc Trên sy'n cysylltu â threnau. Serch hynny, byddwch chi'n sylwi bod cwmnïau trenau, a nifer o gwmnïau coetsis, yn cynnig gostyngiadau i ddeiliaid Tocyn Mantais y Bysiau.

Pryd bydd eisiau i mi wneud cais am docyn newydd?

Does dim dyddiad dod i ben ar y tocyn, ac mae disgwyl i docyn mantais y bysiau bara rhwng tair a phum mlynedd. Byddwn ni'n cysylltu â chi pan fydd eisiau tocyn newydd arnoch chi, felly, os byddwch chi'n symud tŷ neu os bydd eich amgylchiadau'n newid, sicrhewch eich bod chi'n rhoi gwybod i'r Cyngor.

Beth os ydw i wedi symud i gyfeiriad arall?

Wedi symud o fewn Rhondda Cynon Taf

Bydd gofyn i chi ddarparu manylion eich hen gyfeiriad ynghyd â thystiolaeth o'ch cyfeiriad newydd. Mae modd i chi anfon copi o'r ddogfen i'r Uned Materion Trafnidiaeth Integredig, Tŷ Sardis, Sardis Road, Pontypridd, CF37 1DU, (peidiwch ag anfon dogfennau gwreiddiol), neu fel arall gallwch chi anfon copi drwy e-bost i GwasanaethauTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk  Anfonwch gopi o un o'r canlynol;

 • Bil Treth y Cyngor cyfredol (yflwyddyn ariannol yma)
 • Bil nwy/trydan/dŵr/ffôn (y chwarter diwethaf)
 • Trwydded yrru gyfredol
 • Tystiolaeth o daliadau rent (Cartrefi Rhondda Cynon Taf, Cymdeithas Tai)
 • Llythyr diweddar oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau neu Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Wedi symud i Rondda Cynon Taf o Awdurdod Lleol arall yng Nghymru.

Os ydych chi'n meddu ar Docyn Mantais y Bysiau ac wedi symud i Rhondda Cynon Taf o awdurdod lleol arall yng Nghymru, bydd raid i chi gysylltu â'ch Awdurdod Lleol blaenorol a ddarparodd y tocyn a rhoi gwybod iddyn nhw eich bod chi wedi symud i ardal arall. 

Unwaith i chi rhoi gwybod i'ch Awdurdod Lleol blaenorol, cysylltwch ag Uned Materion Trafnidiaeth Integredig Rhondda Cynon Taf naill ai drwy ffonio 01443 425001 neu drwy anfon ebost i GwasanaethauTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk i gael arweiniad pellach.

Wedi symud tu allan i Rhondda Cynon Taf ond yn parhau i fyw yng Nghymru

Cysylltwch ag Uned Materion Trafnidiaeth Integredig Rhondda Cynon Taf naill ai drwy ffonio 01443 425001 neu drwy anfon ebost i GwasanaethauTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk i gael arweiniad pellach.

Wedi symud allan o Gymru

Cysylltwch ag Uned Materion Trafnidiaeth Integredig Rhondda Cynon Taf naill ai drwy ffonio 01443 425001 neu drwy anfon ebost i GwasanaethauTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk i gael arweiniad pellach.

Beth os ydw i wedi newid fy enw?

Er mwyn inni ddiweddaru eich cofnod, bydd raid i chi anfon copi o'ch dogfen i'r Uned Materion Trafnidiaeth Integredig, Tŷ Sardis, Sardis Road, Pontypridd, CF37 1DU, (peidiwch ag anfon dogfennau gwreiddiol), neu fel arall gallwch chi anfon copi drwy e-bost i GwasanaethauTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk  Anfonwch gopi o un o'r canlynol;

 • Tystysgrif priodas
 • Dogfen Gweithred Newid Enw
 • Tystysgrif Archddyfarniad Absoliwt

Beth os does dim angen Tocyn Mantais y Bysiau arna' i bellach?

Dylech chi roi gwybod i Uned Materion Trafnidiaeth Integredig y Cyngor naill ai drwy ffonio 01443 425001 neu drwy anfon ebost i GwasanaethauTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk os;

 • nad ydych chi'n dymuno manteisio ar y Cynllun Teithio Rhatach bellach
 • yw aelod o'ch teulu, neu ffrind agos, wedi marw

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.