Caiff Cynllun Teithio am Ddim Cardiau Bws Rhatach Cymru Gyfan gyllid gan Gyngor Rhondda Cynon Taf a Llywodraeth Cymru.  Mae'n rhoi hawl i bobl 60 oed a hŷn sydd â rhai anableddau penodol i deithio'n rhad ac am ddim ar wasanaethau bysiau lleol ledled Cymru.

Caiff ei nodi ar bob peiriant tocynnau ar wasanaethau bysiau lleol ledled Cymru, gan gynnwys yn Rhondda Cynon Taf, p'un a yw eich cerdyn bws yn eich cymhwyso i deithio am ddim.

Amodau defnydd

Cofiwch mai chi yw'r unig berson sydd â hawl i ddefnyddio'ch cerdyn bws.  Mae cerdyn cydymaith yn caniatáu i'r cydymaith deithio ar yr un pryd, ac ar yr un daith â deiliad y cerdyn.  Os byddwch chi'n caniatáu i rywun arall ei ddefnyddio, mae'n bosibl y caiff eich cerdyn ei ddiddymu a/neu  y caiff cais adnewyddu ei wrthod. Gallai hefyd arwain at achos cyfreithiol.

Rhaid dilyn rheoliadau ac amodau arferol darparwr/wyr y gwasanaeth bws wrth deithio drwy ddefnyddio cerdyn bws.  Rhaid dangos eich cerdyn bob amser y mae gyrrwr neu arolygydd yn gofyn i chi wneud hynny.  Dyw eich cerdyn ddim yn rhoi unrhyw hawliau i chi nad oes gan unrhyw deithiwr sydd wedi talu. Dyw e ddim yn rhoi'r hawl i chi gael blaenoriaeth o flaen teithwyr eraill ychwaith.

Bydd y Cyngor yn diddymu eich cerdyn bws yn yr achosion canlynol:

  • Mae'r Cyngor yn cael gwybod bod y cerdyn ar goll neu wedi'i ddwyn,
  • Neu mae'r cerdyn yn cael ei ddefnyddio at ddibenion twyll,
  • Neu mae cerdyn newydd wedi cael ei roi,
  • Neu does dim hawl i chi deithio'n rhatach rhagor
  • Rydych chi wedi symud i gyfeiriad newydd ond wedi methu â rhoi gwybod i  Uned Materion Trafnidiaeth Integredig y Cyngor

Dyw eich cerdyn bws DDIM yn eich cymhwyso i deithio am ddim yn yr amgylchiadau yma ac mae'n bosibl y bydd raid i chi dalu'r gost deithio.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys i gael gwybod sut i wirio p'un a yw'ch cerdyn bws yn eich cymhwyso i deithio, gweler y daflen wybodaeth A Yw'n Ddilys?

Does dim modd i'r Cyngor fod yn gyfrifol am fethiannau mewn unrhyw wasanaethau bysiau, neu am fethiant darparwr i dderbyn cerdyn bws.  Os bydd hynny'n digwydd, ffoniwch y Cyngor ar 01443 425001 neu ebost: GwasanaethauTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.