Gwneud cais

Mae angen rhoi tystiolaeth yn rhan o'ch cais

Beth gallaf ei wneud os nad wyf eisoes yn gymwys i gael Cerdyn Bws i Berson Anabl?

Oes cost am y cerdyn?

Rwy'n bodloni'r meini prawf i gael fy asesu am gerdyn bws i berson anabl - beth rwy'n ei wneud nesaf?

Beth os nad ydw i'n fodlon ar ganlyniad fy Asesiad?

 

Byddwch chi eisoes yn gymwys i gael cerdyn bws os ydych chi'n berson anabl sy'n gallu teithio ar fysiau heb gymorth rhywun arall, rydych chi'n gallu rhoi digon o dystiolaeth eich bod yn byw gan amlaf neu yn bennaf yn Rhondda Cynon Taf, ac rydych chi'n cael un o'r canlynol ar hyn o bryd: 

Noder: RHAID PEIDIO â chyfuno sgoriau unigol o'r disgrifiadau o Daliadau Annibyniaeth Bersonol.

 • Lwfans Byw i'r Anabl, a Chyfradd Uchaf yr Elfen Symudedd,
 • neu Atodiad Symudedd Pensiynwyr Rhyfel,
 • neu rydych chi'n aelod o staff y lluoedd arfog / cyn-filwr a gafodd ei anafu'n ddifrifol, a chawsoch chi swm am anaf ar Dariffau 1-8 o Gynllun Digolledu Cyn-filwyr Rhyfel,
 • neu Daliadau Annibyniaeth Bersonol, gyda sgôr o 8 pwynt neu fwy o dan "Symud",
 • neu Daliadau Annibyniaeth Bersonol, gyda sgôr o 12 o bwyntiau o dan "Cynllunio Taith a'i dilyn",
 • neu Daliadau Annibyniaeth Bersonol, gyda sgôr o 8 pwynt neu fwy o dan "Cyfathrebu ar Lafar".

Gwneud cais

Os ydych chi'n bodloni un o'r meini prawf a nodir uchod, cewch chi wneud cais am Gerdyn Bws i Berson Anabl.

Mae modd i chi lawrlwytho ac argraffu Ffurflen Gais am Gerdyn Bws i Berson Anabl neu fel arall, mae modd i chi ein ffonio ar 01443 425001 neu ebost: transportationservices@rctcbc.gov.uk a gofyn am ffurflen a gaiff ei hanfon i'ch cyfeiriad.

Ar ôl cwblhau'r ffurflen gais, bydd raid trefnu apwyntiad gyda chynghorydd yn un o ganolfannau IBobUn y Cyngor. Yn ystod yr apwyntiad yma, byddwch chi'n cyflwyno eich cais ac yn rhoi'r dystiolaeth sydd ei hangen i ategu eich cais. 

Trefnu apwyntiad ar-lein

Fel arall, mae modd i chi drefnu apwyntiad drwy ffonio 01443 425005. 

Mae angen rhoi tystiolaeth yn rhan o'ch cais

Bydd angen i chi roi'r dystiolaeth ganlynol yn eich apwyntiad

Tystiolaeth o Gymhwysedd

Noder: RHAID PEIDIO â chyfuno sgoriau unigol o'r disgrifiadau o Daliadau Annibyniaeth Bersonol.

 • Tystiolaeth eich bod yn cael Lwfans Byw i'r Anabl, a chyfradd uchaf yr elfen symudedd (dyddiedig o fewn y 12 mis diwethaf),
 • Neu dystiolaeth eich bod yn cael Atodiad Symudedd Pensiynwyr Rhyfel,
 • Neu dystiolaeth eich bod ar Dariff 1–8 o Gynllun Digolledu'r Lluoedd Arfog,
 • Neu dystiolaeth eich bod yn cael Taliadau Annibyniaeth Bersonol, ac mae gennych chi sgôr o 8 pwynt neu fwy o dan "Symud" (dyddiedig o fewn y 12 mis diwethaf),
 • Neu dystiolaeth eich bod yn cael Taliadau Annibyniaeth Bersonol, ac mae gennych chi sgôr o 12 o bwyntiau o dan "Cynllunio Teithiau a'u Dilyn" (dyddiedig o fewn y 12 mis diwethaf),
 • Neu dystiolaeth eich bod yn cael Taliadau Annibyniaeth Bersonol ac mae gennych chi 8 pwynt neu fwy o dan "Cyfathrebu Llafar" (dyddiedig o fewn y 12 mis diwethaf).

Tystiolaeth o'ch cyfeiriad

 • Er enghraifft bil treth gyngor (ar gyfer y flwyddyn ariannol yma), bil cyfleustod (y chwarter diwethaf), trwydded yrru gyfredol, tystiolaeth o daliadau rhent (gan Trivallis, neu Gymdeithas Tai) neu lythyr diweddar gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Tystiolaeth o'ch oedran

 • Un o'r dogfennau canlynol: tystysgrif eni, pasbort cyfredol neu drwydded yrru gyfredol.

Rhif Yswiriant Gwladol

 • Eich Rhif Yswiriant Gwladol (os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn).

Ffotograff lliw a fyddai'n dderbyniol ar gyfer pasport

 • Pe bai'n well gennych chi, gall aelod o staff dynnu eich llun yn un o ganolfannau IBobUn y Cyngor.  Byddwn ni'n gwneud hyn ar yr amod bod yr offer camera yn gweithio adeg cyflwyno'ch cais.

Os byddwch chi'n darparu llun gyda'ch Ffurflen Gais am Gerdyn Bws, sicrhewch ei fod yn bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Mae'n llun lliw diweddar sy'n eich cynrychioli'n gywir.
 • Mae cefndir y llun yn llwyd golau, yn lliw hufen neu'n wyn.
 • Rhaid ei dynnu o'r ochr flaen, tra eich bod yn edrych yn uniongyrchol i'r camera.
 • Rhaid iddo gynnwys eich wyneb cyfan.
 • Rhaid iddo fod yn glir iawn a rhaid i'ch wyneb a'r cefndir gyferbynnu'n gryf â'i gilydd.
 • Pan fo modd, mae'n well peidio â gwisgo sbectol.   Serch hynny, os oes rhaid eu gwisgo oherwydd rhesymau meddygol, ddylai ddim gorchuddio'r llygaid. Ddylai ddim adlewyrchu na disgleirio a dylai'r gwydr fod yn ddi-liw.

Noder: Os byddwch chi'n gwneud cais yng Nghanolfan IBobUn Pontypridd neu Aberdâr, bydd modd i staff roi eich cerdyn bws newydd i chi yn ystod eich apwyntiad (os bydd yr offer yn gweithio'r pryd hwnnw). Os byddwch chi'n gwneud cais yn y ganolfan IBobUn yn Aberpennar, y Porth neu Dreorci, Caiff eich cerdyn bws ei anfon i'ch cyfeiriad cartref o fewn 7 diwrnod ar ôl gwneud cais.  I wneud ymholiadau am gerdyn nad yw wedi cyrraedd, ffoniwch 01443 425001 neu ebost: transportationservices@rctcbc.gov.uk 

Beth gallaf ei wneud os nad wyf eisoes yn gymwys i gael Cerdyn Bws i Berson Anabl?

Os ydych chi'n berson anabl sy'n gallu teithio ar fysiau heb gymorth rhywun arall, a gallwch chi roi digon o dystiolaeth eich bod yn breswylydd gan amlaf neu yn bennaf yn ardal Rhondda Cynon Taf, gallech chi fod yn gymwys i gael asesiad am gerdyn bws i berson anabl. Rhaid i chi fodloni un o'r meini prawf canlynol:

 • Mae nam difrifol ar eich golwg (dydych chi ddim yn gallu darllen llythyren uchaf siart profi golwg dan wisgo sbectol).
 • Mae nam ar eich golwg (dim ond o bellter o 6 metr neu lai, a than wisgo sbectol, y gallwch chi ddarllen llythyren uchaf siart profi golwg)
 • Rydych chi'n gwbl fyddar neu mae nam difrifol ar eich clyw sef Lefel Clywed Desibelau (dBHL) sy'n 70+ yn is na'r lefel arferol
 • Rydych chi'n methu â siarad.
 • Mae gennych chi amhariad, neu rydych chi wedi cael anaf, sydd ag effaith hirdymor sylweddol a negyddol ar eich gallu i gerdded.
 • Does gennych chi ddim breichiau, neu rydych chi'n methu â defnyddio'ch breichiau a bydd hynny'n para'n hirdymor.
 • Mae gennych chi nam gwybyddol, sef llai o allu i ddeall gwybodaeth gymhleth neu anhawster o ran dysgu sgiliau newydd, ac efallai na allwch chi ymdopi'n annibynnol.
 • Byddai cais am drwydded gyrru cerbyd modur ei wrthod am resymau meddygol, ac eithrio defnydd parhaus o gyffuriau neu alcohol.

Os yw o leiaf un o'r meini prawf uchod yn WIR yn eich achos chi, ewch i'r adran ‘Rwy'n bodloni'r meini prawf i gael fy asesu am gerdyn bws i berson anabl – beth rwy'n ei wneud nesaf?

Os nad yw un o'r meini prawf uchod yn WIR, yn anffodus dydych chi ddim yn bodloni'r meini prawf am gerdyn bws ar hyn o bryd.

Oes cost am y cerdyn?

Nac oes. Mae'r cerdyn cyntaf yn rhad ac am ddim, ond caiff tâl o £6.60 ei godi am gerdyn newydd (ynghyd â chost ychwanegol o 2% am ddefnyddio cerdyn credyd).

Rwy'n bodloni'r meini prawf i gael fy asesu am gerdyn bws i berson anabl – beth rwy'n ei wneud nesaf?

Gallwn ni anfon y ffurflen Asesu Cymhwysedd i'ch cyfeiriad cartref – ffoniwch y Cyngor ar 01443 425001 neu ebost: transportationservices@rctcbc.gov.uk

Ar ôl llenwi'r ffurflen Asesu Hawl, anfonwch hi i:

Yr Uned Trafnidiaeth Integredig

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
CF37 1DU

Ar ôl cwblhau eich Asesiad Cymhwysedd, byddwn ni'n cysylltu â chi i roi gwybod i chi am y canlyniad. Os byddwn ni'n cytuno eich bod yn gymwys i gael cerdyn, byddwn ni'n anfon eich Ffurflen Asesu Cymhwysedd yn ôl atoch chi, wedi'i llofnodi a'i chymeradwyo a chyda stamp swyddogol arni. Byddwn ni hefyd yn amgáu Ffurflen Gais am Gerdyn Bws i chi ei chwblhau.

Beth os nad ydw i'n fodlon ar ganlyniad fy Asesiad?

Byddai Carfan Ymateb ar Unwaith y Cyngor wedi asesu'ch cais a rhoi ystyriaeth i'r holl ffeithiau sydd gennym; gallai hyn gynnwys gwybodaeth feddygol a/neu fanylion rydych chi wedi'u rhoi am eich anabledd. 

Er mwyn cael Cerdyn Bws, caiff ei bwysleisio bod rhaid i berson fod â phroblemau cerdded sylweddol neu fodloni un o'r meini prawf eraill sydd wedi'u hamlinellu isod.

 • Bod â nam difrifol ar y golwg (methu â gallu darllen llythyren uchaf siart profi golwg dan wisgo sbectol)
 • Bod â nam ar y golwg (angen sbectol i ddarllen llythyren uchaf siart profi golwg, o bellter o 6 metr neu lai)
 • Bod yn hollol fyddar neu fod â nam difrifol ar y clyw, sef Lefel Clywed Desibelau (dBHL) sy'n 70+ yn is na'r lefel arferol
 • Methu â gallu siarad
 • Bod ag amhariad neu fod wedi cael anaf sy'n cael effaith negyddol a hirdymor ar eich gallu i gerdded
 • Bod heb freichiau neu dydych chi ddim yn gallu defnyddio'ch breichiau a bydd hynny'n para'n hirdymor
 • Mae gennych chi nam gwybyddol, sef llai o allu i ddeall gwybodaeth gymhleth ac anhawster o ran dysgu sgiliau newydd, ac efallai na allwch chi ymdopi'n annibynnol.
 • Byddai cais am drwydded gyrru cerbyd modur ei wrthod am resymau meddygol, ac eithrio defnydd parhaus o gyffuriau neu alcohol.

Ar ôl ystyried yr holl feini prawf a'r wybodaeth uchod, os ydych chi'n anfodlon ar ganlyniad eich Asesiad Cymhwysedd am gerdyn bws i berson anabl, mae modd i chi herio'r penderfyniad.  Serch hynny, byddai angen i chi nodi ar ba sail rydych chi am apelio. Bydd raid ichi hefyd gyflwyno tystiolaeth newydd, yn ychwanegol at yr hyn a roddoch chi yn rhan o'r cais blaenorol.  Anfonwch yr wybodaeth yma yn ysgrifenedig i:

Yr Uned Sylwadau a Chwynion 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Elái
Dinas Isaf
Trewiliam
Tonypandy
CF40 1NY

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.