Gwneud Cais am Docyn Mantais y Bysiau ar gyfer Pobl Anabl

Byddwch chi’n gymwys yn awtomatig i gael tocyn mantais y bysiau os ydych chi'n anabl; eich bod chi'n gallu teithio ar fws heb gymorth; eich bod chi'n gallu darparu digon o dystiolaeth i gadarnhau eich bod chi'n byw yn ardal Rhondda Cynon Taf; a'ch bod chi, ar hyn o bryd, yn hawlio un o'r canlynol:

Meini Prawf Awtomatig

 • Lwfans Byw i'r Anabl (DLA), ar gyfradd uchel neu
 • Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel; neu
 • os ydych chi'n filwr sydd wedi'i anafu'n ddifrifol neu'n gyn-filwr sydd wedi derbyn cyfandaliad yn sgil anaf ar sail Tariff 1–8 dan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog
 • Rydych chi'n derbyn Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) gydag 8 pwynt neu fwy dan "Symud o Gwmpas"
 • Rydych chi'n derbyn Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) gyda 12 pwynt dan "Cynllunio a Dilyn Teithiau"
 • Rydych chi'n derbyn Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) gydag 8 pwynt neu fwy dan "Cyfathrebu Llafar"

Nodwch:  DDYLID DDIM adio disgrifiadau Taliad Annibyniaeth Bersonol a'u sgoriau unigol at ei gilydd.

Sut mae gwneud cais?

Os oes unrhyw un o'r meini prawf awtomatig uchod yn berthnasol i chi, mae modd i chi wneud cais am docyn bws person anabl drwy drefnu apwyntiad ymlaen llaw gyda chynghorydd i fynychu, yn bersonol, un o ganolfannau IBobUn y Cyngor.

Os ydy un o'r meini prawf uchod yn WIR yn eich achos chi, rydych chi'n gymwys i gael asesiad am Docyn Mantais y Bysiau i Bobl Anabl.  Mae modd i chi ofyn am ffurflen gais trwy ffonio'r Cyngor ar 01443 425001 neu e-bostio: GwasanaethauTrafnidiaeth@rctcbc.gov.uk

Bydd ffurflen gais yn cael ei hanfon i'ch cyfeiriad cartref o fewn 10 niwrnod ar ôl i chi wneud cais. Nodwch: os ydych chi'n cysylltu â'r Cyngor trwy e-bost, cofiwch nodi eich cyfeiriad cartref, rhif ffôn cyswllt a pha un o'r meini prawf sy'n disgrifio'ch anabledd orau.  

Fel arall, bydd modd i chi gasglu ffurflen gais o un o Ganolfannau IBobUn y Cyngor. Bydd gofyn i chi nodi pa un o'r meini prawf sy'n disgrifio'ch anabledd orau.  Nodwch: Dyma gyfle i chi gasglu'r ffurflen yn unig. Bydd gofyn i chi drefnu apwyntiad gydag ymgynghorydd ymlaen llaw er mwyn cyflwyno'ch cais wedi'i gwblhau.

Unwaith y byddwch chi wedi llenwi'r ffurflen, bydd angen i chi drefnu apwyntiad i weld ymgynghorydd yn un o Ganolfannau IBobUn y Cyngor. Byddwch chi'n dod â'ch ffurflen i'r apwyntiad, ynghyd â Thystiolaeth o'ch Cyfeiriad, Tystiolaeth o'ch Oedran a ffotograff lliw a fyddai'n dderbyniol ar gyfer pasbort. Gweler yr adran 'Tystiolaeth angenrheidiol er mwyn cyflwyno cais' am ragor o wybodaeth.

Trefnu apwyntiad ar-lein

Fel arall, mae modd trefnu apwyntiad drwy ffonio 01443 425005.  

Tystiolaeth angenrheidiol er mwyn cyflwyno cais

Bydd raid i chi ddarparu'r dystiolaeth ganlynol yn ystod eich apwyntiad:- 

Tystiolaeth angenrheidiol er mwyn cyflwyno cais

Tystiolaeth o'ch oedran

 • Bydd rhaid ichi brofi eich oedran drwy gyflwyno un o'r dogfennau canlynol:- tystysgrif geni, pasbort cyfredol neu drwydded yrru gyfredol.

Tystiolaeth o'ch cyfeiriad

 • 17 Oed neu'n Hŷn: Bydd angen i chi ddarparu dau o'r dogfennau canlynol:
 • Bil Treth y Cyngor neu Dystiolaeth o Eithriad (rhaid i'r dogfennau fod ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol),
 • llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (rhaid i'r dogfennau fod ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol),
 • Llythyr gan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (rhaid i'r dogfennau fod ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol),
 • Trwydded Yrru Gyfredol,
 • Tystiolaeth o Daliadau Rhent (o fewn y 3 mis diwethaf),
 • Bil cyfleustodau ond nid ffôn symudol (o fewn y 3 mis diwethaf),
 • Cadarnhad bod yr ymgeisydd ar y Gofrestr Etholiadol ar gyfer Etholiadau Seneddol y DU,
 • Cadarnhau bod yr ymgeisydd ar Gofrestr yr Ysgol,
 • Tystiolaeth bod yr ymgeisydd yn ddibynnydd person sy’n byw yn ardal y cyngor lleol,
 • Tystiolaeth bod yr ymgeisydd yn derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol neu asiantaeth gymeradwyedig a'i fod yn breswylydd yn ardal yr Awdurdod Lleol,
 • Tystiolaeth bod yr ymgeisydd wedi'i gofrestru'n barhaus â'r Meddyg Teulu lleol,
 • Tystiolaeth o ddogfennau gan y Swyddfa Gartref yn cadarnhau hawl preswylio.
 • 16 oed neu'n iau: Bydd angen i chi ddarparu dau o'r dogfennau canlynol:
 • Budd-dal Plant Cyfredol,
 • Llythyr Dyfarnu Credyd Treth Plant (rhaid i'r dogfennau fod ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol),
 • Llythyr Dyfarnu Credyd Cynhwysol (rhaid i'r dogfennau fod ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol),
 • Llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (rhaid i'r dogfennau fod ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol),
 • Cerdyn Meddygol fel tystiolaeth o gofrestriad parhaol â Meddyg lleol,
 • Cadarnhau bod yr ymgeisydd ar Gofrestr yr Ysgol.

Ffotograff lliw a fyddai'n dderbyniol ar gyfer pasbort

 • Ffotograff lliw a fyddai'n dderbyniol ar gyfer pasbort.  Pe byddai'n well gennych chi, gall aelod o staff dynnu eich llun yn un o Ganolfannau IBobUn y Cyngor  (os bydd camera ar gael pan fyddwch chi'n gwneud cais).

Os byddwch chi'n darparu'ch llun eich hun gyda'ch cais, sicrhewch ei fod e'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Llun lliw diweddar sy'n dangos gwir debygrwydd i chi.
 • Cefndir llwyd golau, hufen neu wyn.
 • Eich bod chi'n wynebu'r camera ac yn edrych yn syth tuag ato.
 • Mae'r llun yn dangos eich wyneb cyfan.
 • Rhaid bod y cyferbyniad rhwng y wyneb a'r cefndir yn eglur.
 • Os yw'n bosibl, byddwn ni'n eich annog chi i dynnu'ch sbectol.  Ond, os oes rhaid i chi wisgo sbectol am resymau meddygol, ddylen nhw ddim gorchuddio'r llygaid, nac adlewyrchu golau na chael ei harlliwio.

Tystiolaeth ar gyfer Cymhwyso Awtomatig yn Unig

 • Y llythyr a'r dystiolaeth wreiddiol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol, eich bod yn derbyn Cyfradd Uwch o'r Lwfans Byw i'r Anabl (DLA), neu
 • Y llythyr dyfarnu gwreiddiol a thystiolaeth eich bod yn derbyn Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel (WPMS), neu
 • Y llythyr dyfarnu gwreiddiol ar gyfer Tariffau 1-8 (AFCS) y Cynllun Iawndal Cyn-filwyr Rhyfel, neu
 • Y llythyr dyfarnu gwreiddiol a'r dystiolaeth gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol, eich bod yn derbyn Gwobr Taliad Annibyniaeth Bersonol ac yn sgorio 8 pwynt neu fwy o dan "Symud o gwmpas" neu
 • Y llythyr a'r dystiolaeth wreiddiol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol, eich bod yn derbyn Gwobr Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) ac yn sgorio 12 pwynt o dan "Cynllunio a Dilyn Taith" neu
 • Y llythyr dyfarnu gwreiddiol a'r dystiolaeth gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol, eich bod yn derbyn Gwobr Taliad Annibyniaeth Bersonol ac yn sgorio 8 pwynt neu fwy o dan "Cyfathrebu ar lafar"

Nodwch: DDYLID DDIM adio disgrifiadau Taliad Annibyniaeth Bersonol a'u sgoriau unigol at ei gilydd.

Nodwch: Os byddwch chi'n gwneud cais yn y ganolfan IBobUn ym Mhontypridd neu yn Aberdâr, bydd hi'n bosibl i chi dderbyn eich Tocyn Mantais y Bysiau gan aelod o staff pan fyddwch chi yno (os bydd yr offer ar gael pan fyddwch chi'n gwneud cais).  Os byddwch chi'n gwneud cais yn y Ganolfan IBobUn yn Aberpennar, y Porth neu yn Nhreorci, bydd eich Tocyn Mantais y Bysiau yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad cartref ymhen saith niwrnod.  Os yw'ch tocyn mantais y bysiau yn hwyr i gyrraedd, ffoniwch y Cyngor ar 01443 425001 neu ebostiwch: GwasanaethauTrafnidiaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Beth alla i'w wneud os nad ydw i'n gymwys yn awtomatig ar gyfer Tocyn Mantais y Bysiau i Bobl Anabl?

Os ydych chi'n anabl; eich bod chi'n gallu teithio ar fws heb gymorth; eich bod chi'n gallu darparu digon o dystiolaeth i gadarnhau eich bod chi'n byw yn ardal Rhondda Cynon Taf; mae'n bosibl y bydd hawl gyda chi i gael tocyn mantais y bysiau i'r anabl os ydy o leiaf un o'r meini prawf canlynol yn wir yn eich achos chi:

 • Wedi colli golwg yn ddifrifol yn y ddwy lygad, â nam difrifol ar eich golwg, yn methu â gweld (gyda sbectol, os cânt eu gwisgo) llythyren uchaf y siart prawf llygaid o bellter o 3 metr neu lai) neu nam ar y golwg (gyda sbectol, llythyren uchaf y siart prawf llygaid ar bellter o 6 metr neu lai).
 • Yn ddifrifol neu'n ddifrifol fyddar â nam ar y clyw o 70+ desibel ar draws y ddau glust.
 • Rydych chi'n methu â siarad;
 • Rydych chi'n anabl neu wedi dioddef o anaf sydd wedi cael effaith sylweddol ar eich gallu i gerdded;
 • Does dim breichiau gyda chi, neu'ch bod chi wedi colli'r gallu i ddefnyddio'ch breichiau yn yr hir dymor;
 • Rydych chi'n dioddef o anabledd dysgu, sef datblygiad ataliedig neu anghyflawn o'r meddwl, gan gynnwys nam arwyddocaol ar ddeallusrwydd a gallu cymdeithasol;
 • Methu â chael trwydded yrru o dan Ran III, Adran 92, Deddf Traffig y Ffyrdd am resymau meddygol, heblaw am gamddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn barhaus.  Mae modd dod o hyd i'r amodau hyn ar https://www.gov.uk/driving-medical-conditions

Os does DIM UN o'r meini prawf uchod yn wir yn eich achos chi, yn anffodus, dydych chi ddim yn bodloni'r meini prawf er mwyn cael Tocyn Mantais y Bysiau.

Os oes modd i chi ateb O LEIAF UN i un o'r meini prawf uchod, yna rydych yn gymwys i gael asesiad ar gyfer Tocyn Mantais y Bysiau i bobl anabl ac mae modd i chi wneud cais drwy drefnu apwyntiad ymlaen llaw gyda chynghorydd i fynychu, yn bersonol, un o Ganolfannau IBobUn y Cyngor.  Gweler adran 'Sut i wneud cais'

Beth sy'n digwydd ar ôl i'r Cyngor gwblhau'r Asesiad Hawl am Docyn Mantais y Bysiau?

Unwaith y bydd eich cais wedi'i gwblhau, byddwn yn eich hysbysu chi o'r canlyniad. 

Beth os ydw i'n anfodlon ar y penderfyniad ynglŷn â'r asesiad?

Mae'r penderfyniad yn cymryd i ystyriaeth y manylion rydych chi'n eu darparu ar eich ffurflen gais ynghylch eich anabledd, yn ogystal ag unrhyw wybodaeth ychwanegol a oedd wedi ei chynnwys.

Er mwyn derbyn Tocyn Mantais y Bysiau, mae'r pwyslais yn cael ei roi ar bobl sy'n wynebu problemau sylweddol o ran cerdded neu'r rheini sy'n bodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

 • Wedi colli eu golwg yn ddifrifol yn y ddwy lygad, â nam difrifol ar y golwg, yn methu â gweld (gyda sbectol, os cânt eu gwisgo) llythyren uchaf y siart prawf llygaid o bellter o 3 metr neu lai) neu nam ar y golwg (gyda sbectol, llythyren uchaf y siart prawf llygaid ar bellter o 6 metr neu lai).
 • Yn ddifrifol neu'n ddifrifol fyddar â nam ar eu clyw o 70+ desibel ar draws y ddau glust.
 • Methu â siarad;
 • Yn anabl neu wedi dioddef o anaf sydd wedi cael effaith sylweddol ar y gallu i gerdded;
 • Dim breichiau, neu wedi colli'r gallu i ddefnyddio breichiau yn yr hir dymor;
 • Dioddef o anabledd dysgu, sef datblygiad ataliedig neu anghyflawn o'r meddwl, gan gynnwys nam arwyddocaol ar ddeallusrwydd a gallu cymdeithasol;
 • Methu â chael trwydded yrru o dan Ran III, Adran 92, Deddf Traffig y Ffyrdd am resymau meddygol, heblaw am gamddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn barhaus.  Mae modd dod o hyd i'r amodau hyn ar https://www.gov.uk/driving-medical-conditions

Ar ôl ystyried yr holl feini prawf a'r wybodaeth uchod, os ydych chi'n anfodlon ar y penderfyniad ynglŷn â'ch Asesiad Hawl i gael Tocyn Mantais y Bysiau ar gyfer Pobl Anabl, bydd croeso i chi apelio yn ei erbyn.  Serch hynny, wrth wneud hynny, byddai angen i chi nodi ar ba sail rydych chi eisiau apelio. Bydd raid ichi gyflwyno rhagor o dystiolaeth nad oedd ar gael adeg cyflwyno cais.   Anfonwch y wybodaeth ar bapur i:

Yr Uned Sylwadau a Chwynion

Tŷ Elái
Dwyrain Dinas Isaf
Trewiliam
Tonypandy
CF40 1NY

Oes eisiau talu am docyn mantais y bysiau?

Nac oes. Mae tocyn mantais y bysiau ar gael am ddim, ond bydd angen talu £7.00 am un newydd os bydd y tocyn yn cael ei golli/dwyn/difrodi.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.