Skip to main content

COVID 19 - Rheolau Teithio

Mae Cymru dan gyfyngiadau symud (lefel rhybudd 4) ac mae'n rhaid i chi:

  • aros gartref
  • cwrdd â'r bobl rydych chi'n byw gyda nhw yn unig
  • gweithio gartref os oes modd
  • gwisgo gorchudd wyneb lle bo angen
  • golchi eich dwylo yn rheolaidd
  • cadw 2 fetr oddi wrth unrhyw un nad ydych chi'n byw gyda nhw

Mae gweithredwyr bysiau a rheilffyrdd yn rhoi amserlen lai ar waith mewn ymateb i'r cynnydd sylweddol mewn achosion o Covid-19 yn y gymuned a'r cyfyngiadau tynnach sydd ar waith ledled Cymru a Lloegr.

Mae hyn yn cydbwyso'r angen i gynnal diogelwch y cwsmeriaid hynny sy'n dal i deithio at ddibenion hanfodol, diogelwch cydweithwyr y rheilffyrdd a'r angen i ddarparu gwasanaeth mor ddibynadwy â phosibl o hyd.

Mae newidiadau i'r amserlen yn cael eu rhoi ar waith ar draws y rhwydwaith i gefnogi'r flaenoriaeth iechyd cyhoeddus sy'n ceisio lleihau nifer y bobl sy'n teithio. Mae hyn hefyd yn atgyfnerthu'r neges mai dim ond ar gyfer teithio hanfodol y dylid defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, lle nad oes dewis arall ar gael, fel;

  • i fynd i'r gwaith os nad oes modd i chi weithio gartref - gweithiwch gartref os oes modd
  • mynd i'r ysgol, coleg neu i gael addysg
  • ar gyfer anghenion siopa neu feddygol hanfodol
  • darparu gofal hanfodol

Rydyn ni'n annog y rheiny sy'n dal yn gorfod teithio i gynllunio ymlaen llaw a hefyd i wirio manylion eu taith gyda'u gweithredwr neu Traveline Cymru.