Oherwydd pandemig y Coronafeirws, fydd dim cludiant i'r coleg am weddill y flwyddyn academaidd 2019/20.

Rydyn ni'n parhau i dderbyn ceisiadau am gludiant i'r coleg ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21 sy'n dechrau ym mis Medi 2020.

Does dim gofyn statudol i ddarparu cludiant ar gyfer myfyrwyr ôl-16 oed

Serch hynny, mae Awdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf wedi penderfynu bod gan y myfyrwyr hynny sy’n bodloni’r meini prawf  mewn perthynas â disgyblion ysgolion uwchradd o oedran statudol, yr hawl i gael cludiant am ddim. Yn ogystal â hyn, mae gan fyfyrwyr sy’n ymrestru ar gyrsiau cymeradwy yn yr ardal, yn rhan o’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion/myfyrwyr 14–19 oed, yr hawl i gludiant am ddim.

Mae disgwyl i fyfyrwyr sy’n byw llai na 2 filltir o’r sefydliad addysg drefnu’u cludiant eu hunain.  Dydy’r ddarpariaeth wedi’i hamserlenni ar gyfer yr ardal ddim yn cynnwys cyrsiau addysg uwch.

Mae’r polisi yma’n berthnasol i 6ed dosbarth ysgolion a chyrsiau mewn colegau addysg bellach yn unig. Dyw cyrsiau addysg uwch dan nawdd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) ddim yn gymwys. (Dyw HEFCW ddim yn ariannu Cwrs Sylfaenol blwyddyn mewn Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Morgannwg, felly efallai bydd modd trefnu cludiant ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau dilyn y cwrs yma, ar amod bodloni’r meini prawf mewn perthynas ag oedran a phellter).

Lle bo'r cwrs yn rhedeg y tu hwnt i ben-blwydd y myfyriwr yn 19 oed, y myfyriwr fydd yn gyfrifol am drefnu'i gludiant, a thalu amdano.

Fydd dim cludiant yn cael ei ddarparu ar gyfer myfyrwyr y brif ffrwd y tu hwnt i'w hail flwyddyn academaidd ar ôl addysg orfodol.

Ar gyfer myfyrwyr a chanddyn nhw Anghenion Dysgu Ychwanegol , mae’n bosibl y bydd cludiant ar gael tan ddiwedd y flwyddyn academaidd y maen nhw'n dathlu'u pen-blwydd yn 19 oed. Os bydd y myfyriwr yn penderfynu parhau i fynychu'r ysgol/coleg ar ôl hynny, bydd y trefniadau cludo yn ôl hystyried ar gais, yn seiliedig ar angen gofal cymdeithasol asesedig.

Pa fath o gludiant fydda i'n ei gael os oes gyda fi Anghenion Dysgu Ychwanegol ?

Os oes gyda chi Anghenion Dysgu Ychwanegol , bydd hawl gyda chi i fynd ar fws dan gontract, neu byddwn ni'n rhoi tocyn tymor ichi, i'w ddefnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus. Bydd cludiant arbennig yn cael ei ddarparu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig. Efallai y bydd raid ichi, hefyd, dderbyn hyfforddiant teithio fel y cewch chi fynd ar fws dan gontract neu fws cyhoeddus yn annibynnol. Cyn ichi gofrestru â'r coleg, cysylltwch â'r Gwasanaethau Myfyrwyr i gadarnhau trefniadau teithio. 

Sut ydw i'n gwneud cais am gludiant coleg?

Cyflwyno Cais am Docyn Bws Coleg Ar-lein

Nodwch: Efallai y bydd angen i fyfyrwyr sy'n cael eu hasesu fel rhai sy'n gymwys i gael cludiant coleg am ddim ddarparu llun pasbort ar gyfer eu coleg. Mae cyfarwyddiadau isod. Os yw myfyriwr yn methu â chyflwyno ffotograff pasbort, gall hynny achosi oedi wrth ddarparu cludiant.

Oes angen i mi ddarparu lluniau?

Os byddwch chi'n cael eich asesu fel un sy'n gymwys i gael cludiant coleg am ddim, efallai bydd angen i chi ddarparu lluniau pasbort cyn gallu teithio. Mae'r gofyniad yma'n dibynnu ar y math o gludiant a fydd yn cael ei ddarparu:

Tocynnau Tymor Stagecoach De Cymru ac Edwards Coaches

Mae'n  RHAID darparu tri llun pasbort i'r coleg fel bod modd eu hatodi i'ch tocyn tymor bob tymor.

Tocynnau Tymor New Adventure Travel (NAT)

RHAID i chi ddarparu llun pasbort cyn gynted â phosib  un ai drwy e-bostio'r llun i ThrafnidiaethColeg@rctcbc.gov.uk (gan nodi'r myfyriwr yn y llun yn glir yn yr e-bost) neu drwy ddarparu'r llun i wasanaethau myfyrwyr yn eich coleg. Os hon yw'ch ail flwyddyn astudio, efallai y bydd modd i chi defnyddio'ch llun presennol i archebu'ch cerdyn. Cofiwch nad oes modd archebu tocynnau tymor NAT os nad yw'r llun priodol wedi dod i law.

Tocynnau Tymor Trên

Os nad oes gyda chi gerdyn-lun trên eisoes, RHAID i chi roi un llun pasbort i wasanaethau myfyrwyr eich coleg er mwyn ei roi ar eich cerdyn-lun trên. RHAID i chi wneud yn siŵr eich bod yn gofalu am eich cerdyn-lun trên sy'n cyd-fynd â'r tocyn tymor trwy gydol eich astudiaethau academaidd. Bydd gofyn i fyfyrwyr sy'n methu â gofalu am eu cerdyn-lun brynu un newydd.

Cardiau ar gyfer Llwybrau Bws sydd dan Gontract â'r Cyngor

DOES DIM angen i fyfyrwyr sy'n cael eu dyrannu i un o'r llwybrau bws sydd dan gontract â'r Cyngor ddarparu lluniau.

Sut bydda i'n cael gwybod am ganlyniad fy nghais am gludiant i'r coleg?

Bydd eich cais am gludiant o'r cartref i'r coleg yn cael ei asesu yn unol â pholisi cludiant i'r coleg y Cyngor. Byddwn ni'n cysylltu â chi trwy e-bost gyda chanlyniad eich cais. Byddwn ni'n ymateb i geisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol o fewn 21 diwrnod. Byddwn ni'n ymateb i geisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf erbyn mis Awst.

Pryd bydda i'n cael fy nhocyn bws?

Yr Uned Trafnidiaeth Integredig sy'n archebu'r tocynnau bws. Cânt eu hanfon i'r coleg o fewn 21 diwrnod o dderbyn y cais. Chaiff cludiant mo'i ddarparu yn ystod y cyfnod hwn. Dydy'r broses ddim yn cychwyn tan y diwrnod y daw'r ffurflen gais sydd wedi'i chwblhau'n gywir i law’r Uned Trafnidiaeth Integredig. Bydd raid ichi gasglu’r tocynnau bws unwaith i'r Gwasanaethau Myfyrwyr eu derbyn, a bydd raid ichi lofnodi i nodi’ch bod chi wedi’u derbyn. Os dydych chi ddim yn dychwelyd unrhyw docynnau sy'n weddill, byddwn ni'n codi tâl arnoch chi, a byddwch chi'n derbyn anfoneb.

Ydw i'n gymwys i dderbyn cludiant am ddim os yw fy nghwrs y tu allan i ffiniau Rhondda Cynon Taf?

 Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cludiant os ydych chi'n dilyn cyrsiau llawn amser mewn coleg ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful, Castell Nedd Port Talbot neu Ystrad Mynach. Cewch chi wybodaeth am y cyrsiau cymeradwy sydd ar gael gan: 

Carfan Gwella Ysgolion

Adran Addysg a Dysgu Gydol Oes,
Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: 01443 425001

Bydd raid i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn cwrs sydd ddim yn rhan o amserlen y ddarpariaeth ar gyfer yr ardal drefnu’u cludiant eu hunain. Ond mae eithriad i hynny os ydy’r ganolfan lle mae’r cwrs yn cael ei gynnal yn nes at gartref y myfyriwr na’r ysgol neu’r coleg sy’n cynnal y cwrs yn rhan o amserlen y ddarpariaeth ar gyfer yr ardal.

Sut rydw i'n cyrraedd y coleg?

Caiff cludiant ei ddarparu gan fws dan gontract, neu cewch chi docyn tymor i'w ddefnyddio ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus lleol. Y Cyngor sy'n penderfynu pa ddarpariaeth sydd fwyaf priodol i chi. Os oes gyda chi docyn mantais y bysiau (cerdyn teithio rhatach) eisoes, fyddwn ni ddim yn archebu tocyn tymor ichi – mae hawl gyda chi eisoes i deithio am ddim ar drafnidiaeth gyhoeddus. Serch hynny, mae'n bosibl bydd Cyllideb Trafnidiaeth Bersonol (CTB) yn cael ei chynnig i chi os yw hynny'n fwy cost-effeithiol. Mae modd cael rhagor o wybodaeth am y CTB yma.

Oes hawl gyda fi i docyn tymor yn lle tocyn ar gyfer bws dan gontract?

Y Cyngor sy'n penderfynu pa ddarpariaeth sy fwyaf priodol i chi. Os ydych chi'n derbyn tocyn ar gyfer bws dan gontract, chewch chi ddim teithio am ddim ar drafnidiaeth gyhoeddus – i wneud hynny byddai rhaid ichi dalu.

Oes modd i mi gael tocyn bws dan gontract yn lle tocyn tymor?

Bydd tocyn tymor yn cael ei rhoi i chi os nad yw bws contract yn cynnig cludiant yn eich ardal. Hoffech chi deithio ar fws dan gontract? Bydd raid ichi wneud cais i brynu sedd. Os ydyn ni'n derbyn eich cais, bydd raid ichi dalu ffi a dychwelyd eich tocyn tymor aton ni. Os dydych chi ddim yn gwneud hynny, byddwn ni'n codi tâl arnoch chi.

Os nad ydw i'n gymwys ar gyfer cludiant, fydda i'n cael prynu sedd ar fws?

Mae modd i chi wneud cais i brynu sedd ar fws dan gontract drwy'r dull  wefan y Cyngor. Y cyntaf i'r felyn fydd hi. Fel arfer, fyddwn ni ddim yn gwybod sawl sedd sy'n weddill tan ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd, am ein bod ni'n dal i dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr.  Does dim modd prynu seddi ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae fy nhocyn bws contract ar goll neu wedi'i ddifrodi

Os ydy'ch tocyn bws contract ar goll neu wedi'i ddifrodi, gallwch archebu tocyn bws newydd ar-lein at http://forms.rctcbc.gov.uk/cy/SchoolTransport/LostBusPass/Start, neu drwy ffonio yr Uned Trafnidiaeth Integredig at 01443 425001.  Bydd yr uned yn archebu tocyn newydd ar eich cyfer. Bydd raid ichi dalu am hyn.

Mae fy nhocyn tymor neu docyn trenau ar goll neu wedi'i ddifrodi

Os ydy'ch tocyn tymor neu docyn trenau ar goll neu wedi'i ddifrodi, cysylltwch â'r Uned Trafnidiaeth Integredig at 01443 425001. Bydd y uned yn anfon tocyn newydd atoch. Bydd raid ichi dalu am hyn. Caiff tocyn trenau newydd ei anfon UNWAITH yn unig o fewn cyfnod o 12 mis.

Alla i wneud cais am gludiant ar unrhyw adeg?

Ni fydd ceisiadau newydd yn cael eu hystyried ar ôl diwedd Hanner Tymor (Sulgwyn)

Sut galla i gael rhagor o wybodaeth?

Bydd raid ichi gysylltu â Gwasanaethau Myfyrwyr y coleg am unrhyw wybodaeth ychwanegol y mae ei hangen arnoch chi.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweinyddu cynllun Fy Ngherdyn Teithio sy'n cynnig prisiau gostyngol i bobl rhwng 16 ac 18 oed deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru. Mae modd cael rhagor o wybodaeth am gynllun Fy Ngherdyn Teithio gan Lywodraeth Cymru yn uniongyrchol drwy'r ffyrdd canlynol:

Mae gwybodaeth am wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ar gael gan Traveline Cymru:

 Am ragor o wybodaeth am Hyfforddiant Teithio'n Annibynnol, ewch i wefan y Cyngor.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.