Does dim gofyn statudol i ddarparu cludiant ar gyfer myfyrwyr ôl-16 oed

Serch hynny, mae Awdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf wedi penderfynu bod gan y myfyrwyr hynny sy’n bodloni’r meini prawf  mewn perthynas â disgyblion ysgolion uwchradd o oedran statudol, yr hawl i gael cludiant am ddim. Yn ogystal â hyn, mae gan fyfyrwyr sy’n ymrestru ar gyrsiau cymeradwy yn yr ardal, yn rhan o’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion/myfyrwyr 14–19 oed, yr hawl i gludiant am ddim.

Mae disgwyl i fyfyrwyr sy’n byw llai na 2 filltir o’r sefydliad addysg drefnu’u cludiant eu hunain.  Dydy’r ddarpariaeth wedi’i hamserlenni ar gyfer yr ardal ddim yn cynnwys cyrsiau addysg uwch.

Mae’r polisi yma’n berthnasol i 6ed dosbarth ysgolion a chyrsiau mewn colegau addysg bellach yn unig. Dyw cyrsiau addysg uwch dan nawdd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) ddim yn gymwys. (Dyw HEFCW ddim yn ariannu Cwrs Sylfaenol blwyddyn mewn Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Morgannwg, felly efallai bydd modd trefnu cludiant ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau dilyn y cwrs yma, ar amod bodloni’r meini prawf mewn perthynas ag oedran a phellter).

Lle bo'r cwrs yn rhedeg y tu hwnt i ben-blwydd y myfyriwr yn 19 oed, y myfyriwr fydd yn gyfrifol am drefnu'i gludiant, a thalu amdano.

Fydd dim cludiant yn cael ei ddarparu ar gyfer myfyrwyr y brif ffrwd y tu hwnt i'w hail flwyddyn academaidd ar ôl addysg orfodol.

Ar gyfer myfyrwyr a chanddyn nhw anghenion addysgol arbennig, mae’n bosibl y bydd cludiant ar gael tan ddiwedd y flwyddyn academaidd y maen nhw'n dathlu'u pen-blwydd yn 19 oed. Os bydd y myfyriwr yn penderfynu parhau i fynychu'r ysgol/coleg ar ôl hynny, bydd y trefniadau cludo yn ôl hystyried ar gais, yn seiliedig ar angen gofal cymdeithasol asesedig. 

Sut ydw i'n cyflwyno cais am docyn bws i'r Coleg?

Cyflwyno Cais am Docyn Bws Coleg Ar-lein
Nodwch: bydd hefyd rhaid cyflwyno 3 llun maint pasbort i'r COLEG pan fyddwch wedi cwblhau eich ffurflen gais.

Bydd raid ichi lenwi ffurflen gais ar-lein am gludiant (yn ddod Ebrill 2016). Bydd raid ichi gyflwyno 3 llun maint pasbort i'r COLEG wrth gyflwyno'ch cais. Bydd y Uned trafnidiaeth Trafnidiaeth Integredig yn gwirio ac yn ardystio'ch cais.

Pryd bydda i'n cael fy nhocyn bws?

Yr Uned Trafnidiaeth Integredig sy'n archebu'r tocynnau bws. Cânt eu hanfon i'r coleg o fewn 21 diwrnod o dderbyn y cais. Chaiff cludiant mo'i ddarparu yn ystod y cyfnod hwn. Dydy'r broses ddim yn cychwyn tan y diwrnod y daw'r ffurflen gais sydd wedi'i chwblhau'n gywir i law’r Uned Trafnidiaeth Integredig. Bydd raid ichi gasglu’r tocynnau bws unwaith i'r Gwasanaethau Myfyrwyr eu derbyn, a bydd raid ichi lofnodi i nodi’ch bod chi wedi’u derbyn. Os dydych chi ddim yn dychwelyd unrhyw docynnau sy'n weddill, byddwn ni'n codi tâl arnoch chi, a byddwch chi'n derbyn anfoneb.

Ydw i'n gymwys i dderbyn cludiant am ddim os yw fy nghwrs y tu allan i ffiniau Rhondda Cynon Taf?

 Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cludiant os ydych chi'n dilyn cyrsiau llawn amser mewn coleg ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful, Castell Nedd Port Talbot neu Ystrad Mynach. Cewch chi wybodaeth am y cyrsiau cymeradwy sydd ar gael gan: 

Carfan Gwella Ysgolion

Adran Addysg a Dysgu Gydol Oes,
Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: 01443 425001

Bydd raid i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn cwrs sydd ddim yn rhan o amserlen y ddarpariaeth ar gyfer yr ardal drefnu’u cludiant eu hunain. Ond mae eithriad i hynny os ydy’r ganolfan lle mae’r cwrs yn cael ei gynnal yn nes at gartref y myfyriwr na’r ysgol neu’r coleg sy’n cynnal y cwrs yn rhan o amserlen y ddarpariaeth ar gyfer yr ardal.

Sut rydw i'n cyrraedd y coleg?

Caiff cludiant ei ddarparu gan fws dan gontract, neu cewch chi docyn tymor i'w ddefnyddio ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus lleol. Y Cyngor sy'n penderfynu pa ddarpariaeth sydd fwyaf priodol i chi. Os oes gyda chi docyn mantais y bysiau (cerdyn teithio rhatach) eisoes, fyddwn ni ddim yn archebu tocyn tymor ichi – mae hawl gyda chi eisoes i deithio am ddim ar drafnidiaeth gyhoeddus. Serch hynny, mae'n bosibl bydd Cyllideb Trafnidiaeth Bersonol (CTB) yn cael ei chynnig i chi os yw hynny'n fwy cost-effeithiol. Mae modd cael rhagor o wybodaeth am y CTB yma.

Oes hawl gyda fi i docyn tymor yn lle tocyn ar gyfer bws dan gontract?

Y Cyngor sy'n penderfynu pa ddarpariaeth sy fwyaf priodol i chi. Os ydych chi'n derbyn tocyn ar gyfer bws dan gontract, chewch chi ddim teithio am ddim ar drafnidiaeth gyhoeddus – i wneud hynny byddai rhaid ichi dalu.

Oes modd i mi gael tocyn bws dan gontract yn lle tocyn tymor?

Bydd tocyn tymor yn cael ei rhoi i chi os nad yw bws contract yn cynnig cludiant yn eich ardal. Hoffech chi deithio ar fws dan gontract? Bydd raid ichi wneud cais i brynu sedd. Os ydyn ni'n derbyn eich cais, bydd raid ichi dalu ffi a dychwelyd eich tocyn tymor aton ni. Os dydych chi ddim yn gwneud hynny, byddwn ni'n codi tâl arnoch chi.

Os nad ydw i'n gymwys ar gyfer cludiant, fydda i'n cael prynu sedd ar fws?

Mae modd i chi wneud cais i brynu sedd ar fws dan gontract drwy'r dull wefan y Cyngor. Y cyntaf i'r felyn fydd hi. Fel arfer, fyddwn ni ddim yn gwybod sawl sedd sy'n weddill tan ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd, am ein bod ni'n dal i dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr.  Does dim modd prynu seddi ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae fy nhocyn bws contract ar goll neu wedi'i ddifrodi

Os ydy'ch tocyn bws contract ar goll neu wedi'i ddifrodi, gallwch archebu tocyn bws newydd ar-lein at http://forms.rctcbc.gov.uk/cy/SchoolTransport/LostBusPass/Start, neu drwy ffonio yr Uned Trafnidiaeth Integredig at 01443 425001.  Bydd yr uned yn archebu tocyn newydd ar eich cyfer. Bydd raid ichi dalu am hyn.

Mae fy nhocyn tymor neu docyn trenau ar goll neu wedi'i ddifrodi

Os ydy'ch tocyn tymor neu docyn trenau ar goll neu wedi'i ddifrodi, cysylltwch â'r Uned Trafnidiaeth Integredig at 01443 425001. Bydd y uned yn anfon tocyn newydd atoch. Bydd raid ichi dalu am hyn. Caiff tocyn trenau newydd ei anfon UNWAITH yn unig o fewn cyfnod o 12 mis.

Alla i wneud cais am gludiant ar unrhyw adeg?

Ni fydd ceisiadau newydd yn cael eu hystyried ar ôl diwedd Hanner Tymor (Sulgwyn)

Pa fath o gludiant fydda i'n ei gael os oes gyda fi Anghenion Addysgol Arbennig?

Os oes gyda chi anghenion addysgol arbennig, bydd hawl gyda chi i fynd ar fws dan gontract, neu byddwn ni'n rhoi tocyn tymor ichi, i'w ddefnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus. Bydd cludiant arbennig yn cael ei ddarparu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig. Efallai y bydd raid ichi, hefyd, dderbyn hyfforddiant teithio fel y cewch chi fynd ar fws dan gontract neu fws cyhoeddus yn annibynnol. Cyn ichi gofrestru â'r coleg, cysylltwch â'r Gwasanaethau Myfyrwyr i gadarnhau trefniadau teithio.

Sut galla i gael rhagor o wybodaeth?

Bydd raid ichi gysylltu â Gwasanaethau Myfyrwyr y coleg am unrhyw wybodaeth ychwanegol y mae ei hangen arnoch chi.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweinyddu cynllun Fy Ngherdyn Teithio sy'n cynnig prisiau gostyngol i bobl rhwng 16 ac 18 oed deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru. Mae modd cael rhagor o wybodaeth am gynllun Fy Ngherdyn Teithio gan Lywodraeth Cymru yn uniongyrchol drwy'r ffyrdd canlynol:

Mae gwybodaeth am wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ar gael gan Traveline Cymru:

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.