Skip to main content

Thrafnidiaeth Coleg

Does dim gofyn statudol i ddarparu cludiant ar gyfer myfyrwyr ôl-16 oed

Serch hynny, mae Awdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf wedi penderfynu bod gan y myfyrwyr hynny sy'n bodloni'r meini prawf mewn perthynas â disgyblion ysgolion uwchradd o oedran statudol, yr hawl i gael cludiant am ddim. Yn ogystal â hyn, mae gan fyfyrwyr sy'n ymrestru ar gyrsiau cymeradwy yn rhan o'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion/myfyrwyr 14–19 oed, yr hawl i gael cludiant am ddim.

Mae disgwyl i fyfyrwyr sy'n byw llai na 2 filltir o'r sefydliad addysg drefnu eu cludiant eu hunain. Dydy'r ddarpariaeth wedi'i hamserlenni ar gyfer yr ardal ddim yn cynnwys cyrsiau addysg uwch.

Lle bo'r cwrs yn parhau wedi hynny, y myfyriwr fydd yn gyfrifol am drefnu'i gludiant, a thalu amdano.

Ar gyfer myfyrwyr a chanddyn nhw anghenion addysgol ychwanegol, mae'n bosibl y bydd cludiant ar gael tan ddiwedd y flwyddyn academaidd y maen nhw'n cael eu pen-blwydd yn 19 oed. Os bydd y myfyriwr yn penderfynu parhau i fynychu'r ysgol/coleg ar ôl hynny, bydd y trefniadau cludo yn ôl disgresiwn yr ysgol/coleg.

Fydd dim cludiant yn cael ei ddarparu ar gyfer myfyrwyr y brif ffrwd y tu hwnt i'w hail flwyddyn academaidd ar ôl addysg orfodol.

Ar gyfer myfyrwyr a chanddyn nhw anghenion addysgol ychwanegol, mae'n bosibl y bydd cludiant ar gael tan ddiwedd y flwyddyn academaidd y maen nhw'n cael eu pen-blwydd yn 19 oed. Bydd trefniadau teithio mewn perthynas ag unrhyw bresenoldeb dilynol yn cael eu hystyried wrth wneud cais, yn seiliedig ar angen gofal cymdeithasol sydd wedi'i asesu.

Pa fath o gludiant bydda i'n ei gael os oes Anghenion Dysgu Ychwanegol arna i?

Os oes arnoch chi anghenion addysgol arbennig, bydd hawl gyda chi i fynd ar fws dan gontract, neu byddwn ni'n rhoi tocyn tymor ichi i'w ddefnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus. Bydd cludiant arbennig yn cael ei ddarparu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig. Efallai y bydd raid ichi, hefyd, dderbyn hyfforddiant teithio fel bydd modd i chi fynd ar fws dan gontract neu fws cyhoeddus yn annibynnol. Cyn ichi ymrestru â'r coleg, cysylltwch â'r Gwasanaethau Myfyrwyr i gadarnhau trefniadau teithio.

Sut ydw i'n gwneud cais am gludiant coleg?

Cyflwyno Cais am Docyn Bws Coleg Ar-lein

Nodwch: Efallai y bydd angen i fyfyrwyr sy'n cael eu hasesu fel rhai sy'n gymwys i gael cludiant coleg am ddim ddarparu llun pasbort ar gyfer eu coleg. Mae cyfarwyddiadau isod. Os yw myfyriwr yn methu â chyflwyno ffotograff pasbort, gall hynny achosi oedi wrth ddarparu cludiant.

Beth os ydw i'n teimlo'n sâl?

Peidiwch â theithio os ydych chi'n teimlo'n sâl, yn enwedig os oes symptomau Coronafeirws gyda chi. Os ydych chi eisoes yn y coleg ac yn teimlo'n sâl, peidiwch â defnyddio'r cludiant i fynd adref. Gofynnwch i'ch rhiant/gwarcheidwad eich casglu chi. Cyfeiriwch at arweiniad Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth.  

Oes angen i mi ddarparu lluniau?

Os byddwch chi'n cael eich asesu fel un sy'n gymwys i gael cludiant coleg am ddim, efallai bydd angen i chi ddarparu lluniau pasbort cyn gallu teithio. Mae'r gofyniad yma'n dibynnu ar y math o gludiant a fydd yn cael ei ddarparu:

Tocynnau Tymor Stagecoach De Cymru Tocynnau Tymor New Adventure Travel (NAT), ac Edwards Coaches

RHAID rhoi tri llun pasbort i'r coleg fel bod modd eu hatodi i'ch tocyn tymor bob tymor. Eleni, bydd angen i chi atodi'ch llun i'r tocyn tymor eich hun er mwyn osgoi rhesi o bobl yn aros wrth y dderbynfa yn y coleg. Bydd tiwtor eich cwrs yn rhoi'ch tocyn tymor i chi ac nid staff y dderbynfa. Bydd angen ffotograff ar gyfer pob tymor gan fod tocynnau tymor yn ddilys am un tymor yn unig.

Tocynnau Tymor Trên

Os nad oes gyda chi gerdyn-llun trên eisoes, RHAID i chi roi un llun pasbort i wasanaethau myfyrwyr eich coleg er mwyn ei atodi i'ch cerdyn-llun trên. RHAID i chi wneud yn siŵr eich bod chi'n cadw'ch cerdyn-llun trên sy'n cyd-fynd â'r tocyn tymor trwy gydol eich astudiaethau academaidd. Bydd gofyn i fyfyrwyr sydd ddim yn cadw eu cardiau-llun brynu un newydd.

Tocynnau ar gyfer Llwybrau Bysiau dan Gontract y Cyngor

DOES DIM angen i fyfyrwyr sy'n cael eu dyrannu i un o'r llwybrau bws wedi'u contractio gan y Cyngor ddarparu lluniau.

Pryd bydda i'n cael fy nhocyn bws?

Yr Uned Trafnidiaeth Integredig sy'n archebu'r tocyn bws. Caiff ei anfon i'r coleg cyn pen 21 diwrnod o dderbyn y cais. Chaiff cludiant mo'i ddarparu yn ystod y cyfnod yma. Fydd y broses yma ddim yn dechrau hyd nes i'r Uned Trafnidiaeth Integredig dderbyn eich ffurflen gais wedi'i llenwi'n gywir. Chi fydd yn gyfrifol am dalu am docynnau tymor heb eu defnyddio os na chân nhw eu hanfon yn ôl.

Tocynnau Tymor Trafnidiaeth Gyhoeddus

Bydd tocynnau tymor ar gael gan diwtor eich cwrs pan fyddwch chi'n dechrau yn y coleg. Yn anffodus does dim modd casglu tocynnau tymor cyn dechrau'r tymor newydd eleni, felly, bydd rhaid i chi drefnu'ch cludiant eich hun i'r coleg neu dalu am drafnidiaeth gyhoeddus ar eich diwrnod cyntaf.

Tocynnau Contract

Os ydych chi wedi cael e-bost i roi gwybod i chi eich bod chi'n gymwys ar gyfer cludiant am ddim ar fws contract, bydd eich enw ar restr y contractiwr a bydd modd i chi deithio ar eich diwrnod cyntaf ym mis Medi. Os nad ydych chi wedi cael e-bost ac yn ceisio teithio, fyddwch chi ddim yn cael mynd ar y bws oherwydd na fydd eich enw ar restr y contractiwr.

Sut bydda i'n cael gwybod am ganlyniad fy nghais am gludiant i'r coleg?

Bydd eich cais am gludiant o'r cartref i'r coleg yn cael ei asesu yn unol â pholisi cludiant i'r coleg y Cyngor. Byddwn ni'n cysylltu â chi trwy e-bost gyda chanlyniad eich cais. Byddwn ni'n ymateb i geisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol cyn pen 21 diwrnod. Byddwn ni'n ymateb i geisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf erbyn mis Awst. Edrychwch yn eich ffolder e-bost sbam os nad ydych chi wedi cael ymateb.

Ydw i'n gymwys i dderbyn cludiant am ddim os yw fy nghwrs y tu allan i ffiniau Rhondda Cynon Taf?

 Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cludiant os ydych chi'n dilyn cyrsiau llawn amser mewn coleg ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful, Castell Nedd Port Talbot neu Ystrad Mynach. Cewch chi wybodaeth am y cyrsiau cymeradwy sydd ar gael gan: 

Carfan Gwella Ysgolion

Adran Addysg a Dysgu Gydol Oes,
Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: 01443 425001

Bydd raid i fyfyrwyr sydd eisiau dilyn cwrs sydd ddim yn rhan o amserlen y ddarpariaeth ar gyfer yr ardal drefnu’u cludiant eu hunain. Ond mae eithriad i hynny os ydy’r ganolfan lle mae’r cwrs yn cael ei gynnal yn nes at gartref y myfyriwr na’r ysgol neu’r coleg sy’n cynnal y cwrs yn rhan o amserlen y ddarpariaeth ar gyfer yr ardal.

Sut rydw i'n cyrraedd y coleg?

Caiff cludiant ei ddarparu gan fws dan gontract, neu cewch chi docyn tymor i'w ddefnyddio ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus lleol. Y Cyngor sy'n penderfynu pa ddarpariaeth sydd fwyaf priodol i chi. Os oes gyda chi docyn mantais y bysiau (cerdyn teithio rhatach) eisoes, fyddwn ni ddim yn archebu tocyn tymor ichi – mae hawl gyda chi eisoes i deithio am ddim ar drafnidiaeth gyhoeddus. Serch hynny, mae'n bosibl bydd Cyllideb Trafnidiaeth Bersonol (CTB) yn cael ei chynnig i chi os yw hynny'n fwy cost-effeithiol. Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â CTB ar-lein.

Oes hawl gyda fi i gael tocyn tymor yn lle tocyn ar gyfer bws dan gontract?

Y Cyngor sy'n penderfynu pa ddarpariaeth sydd fwyaf priodol i chi. Os ydych chi'n derbyn tocyn ar gyfer bws dan gontract, chewch chi ddim teithio am ddim ar drafnidiaeth gyhoeddus – i wneud hynny byddai rhaid ichi dalu.

Oes modd i mi gael tocyn bws dan gontract yn lle tocyn tymor?

Bydd tocyn tymor yn cael ei roi i chi os nad oes bws contract sy'n cynnig cludiant yn eich ardal. Os byddwch chi eisiau teithio ar fws dan gontract, bydd raid ichi wneud cais am brynu sedd. Os byddwn ni'n derbyn eich cais, bydd raid ichi dalu ffi a dychwelyd eich tocyn tymor aton ni.

Os nad ydw i'n gymwys ar gyfer cludiant, fydda i'n cael prynu sedd ar fws?

Mae modd i chi wneud cais i brynu sedd ar fws dan gontract drwy'r dull  wefan y Cyngor. Y cyntaf i'r felyn fydd hi. Fel arfer, fyddwn ni ddim yn gwybod sawl sedd sy'n weddill tan ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd, am ein bod ni'n dal i dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr.  Does dim modd prynu seddi ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Os ydych chi'n prynu sedd a bod nifer y plant sy'n gymwys i deithio am ddim yn cynyddu yn ystod y tymor, mae'n bosib fydd dim digon o seddi ar gael. Os felly, fyddwn ni ddim yn gallu caniatáu i'ch plentyn deithio. Os ydy'r sefyllfa yma'n codi, bydd ad-daliad ar sail 'pro rata' yn cael ei roi i chi ar gyfer gweddill y flwyddyn.

Fyddwn ni ddim yn cynnig ad-daliad os oes rhaid i'ch plentyn hunanynysu neu os yw'r ysgol yn cau. Does dim modd i ni brosesu ad-daliad ar gyfer ysgolion uwchradd oni bai bod y tocyn bws yn cael ei ddychwelyd.        

Cost gyfredol y sedd ar gyfer gweddill y flwyddyn academaidd yw £133.50 ac mae hwn i'w dalu'n llawn ar gyfer gweddill y flwyddyn academaidd neu ar sail 'pro rata' yn unol â'r dyddiad y mae'r sedd yn cael ei ryddhau. Fyddwn ni DDIM yn gwerthu sedd i unrhyw gwsmer sydd heb dalu am seddi yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae fy nhocyn bws dan gontract ar goll neu wedi'i ddifrodi

Os byddwch chi'n colli neu'n difrodi'ch tocyn bws dan gontract, bydd modd archebu tocyn newydd ar-lein neu drwy gysylltu â'r Uned Trafnidiaeth Integredig ar 01443 425001. Bydd tocyn newydd yn cael ei archebu ar eich cyfer chi. Bydd raid ichi dalu am hyn.

Mae fy nhocyn tymor neu bàs trenau ar goll neu wedi'i ddifrodi

Os byddwch chi'n colli neu'n difrodi'ch tocyn tymor neu'ch pàs trenau, cysylltwch â'r Uned Trafnidiaeth Integredig ar 01443 425001. Bydd y cwmni yn anfon pàs/tocyn newydd atoch chi. Bydd raid ichi dalu am hyn. Caiff tocyn trenau newydd ei anfon UNWAITH yn unig o fewn cyfnod o 12 mis. 

Sut galla i gael rhagor o wybodaeth?

Bydd raid ichi gysylltu â Gwasanaethau Myfyrwyr y coleg am unrhyw wybodaeth ychwanegol y mae ei hangen arnoch chi.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweinyddu cynllun Fy Ngherdyn Teithio sy'n cynnig prisiau gostyngol i bobl rhwng 16 ac 18 oed deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru. Mae modd cael rhagor o wybodaeth am gynllun Fy Ngherdyn Teithio gan Lywodraeth Cymru yn uniongyrchol drwy'r ffyrdd canlynol:

Mae gwybodaeth am wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ar gael gan Traveline Cymru:

 Am ragor o wybodaeth am Hyfforddiant Teithio'n Annibynnol, ewch i wefan y Cyngor.