Skip to main content

Diweddariadau brys-ysgol a Thrafnidiaeth Coleg

Diweddariad Brys – Cludiant i'r Ysgol a'r Coleg yn ystod COVID-19

Rydyn ni'n wynebu problemau o ran prinder gyrwyr a chynorthwywyr teithio ar ein trafnidiaeth ysgol ar hyn o bryd. Mae hyn oherwydd bod nifer cynyddol o staff wedi cael canlyniad positif i'w prawf Covid 19, ac felly mae'n rhaid iddyn nhw hunanynysu. Mae hyn bellach yn creu anawsterau difrifol o ran cynnal darpariaeth y gwasanaeth.

 Cyn gynted ag yr ydyn ni'n trefnu bod ein cyflenwyr yn darparu staff cyflenwi ar gyfer un daith, rydyn ni'n clywed bod hyd yn oed rhagor o staff yn absennol. Mae hyn yn golygu y bydd trafnidiaeth yn cyrraedd rhai ysgolion yn hywr yn ystod y prynhawn gan fod angen i'r gyrwyr fynd â disgyblion o ysgol arall adref yn gyntaf. Yn ogystal â hynny, mae'n debygol iawn y bydd nifer o wasanaethau yn y bore yn rhedeg yn hwyr hefyd.

 Byddwn ni'n gwneud pob ymdrech i sicrhau nad oes angen i ddisgyblion aros am drafnidiaeth am gyfnod hir yn y bore. Serch hynny, os na fydd eu bws yn cyrraedd mewn pryd, rydyn ni'n gofyn i ddisgyblion i aros yn yr arhosfan - byddwn ni'n dargyfeirio bws i'w casglu cyn gynted â phosibl. Efallai y bydd darparwyr gwahanol yn gyfrifol am ddarparu rhai gwasanaethau yn ystod y cyfnod yma, ac mae'n bosibl na fyddan nhw'n arddangos y cardiau llwybr teithio arferol.

 Yn y prynhawniau, byddwn ni'n cysylltu â'r ysgolion i drafod unrhyw newidiadau arfaethedig i'r amserlen.

 Mae'n ddrwg gyda ni am yr anghyflesutra, ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn am eich dealltwriaeth a'ch cefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd yma.

I gael rhagor o wybodaeth am gludiant ysgolion a cholegau yn ystod pandemig COVID-19 unwaith y bydd ysgolion yn ailagor yn llawn, gweler Cwestiynau cyffredin.