Skip to main content

Mynediad i Gefn Gwlad (Fforwm Mynediad Lleol)

Mae digonedd o gefn gwlad i’w fwynhau yn Rhondda Cynon Taf  – mae tua 80% o’r fwrdeistref yn ardal wledig.

Mae modd i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd fwynhau'r golygfeydd anhygoel ac amrywiol - o’r tirweddau garw a dramatig yn sgîl cloddio yng Nghwm Rhondda i fryniau gleision Taf Elái a rhostiroedd Cwm Cynon.                                  

Fforwm Mynediad Lleol 

Mae'r Cyngor wedi ailsefydlu Fforwm Mynediad Lleol (FfMLl) statudol. Mae hyn yn ofynnol yn unol â Rhan 1 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000.

Dechreuodd chweched tymor y Fforwm statudol ym mis Mawrth 2023.

Pwrpas y Fforwm yw rhoi cyngor i'r Cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru a chyrff eraill yn ymwneud â gwelliannau i fynediad cyhoeddus ar gyfer hamdden awyr agored a theithio cynaliadwy yn ardal y Cyngor.  Yn unol â'r gyfraith, mae rhaid i'r cyrff yma ystyried y cyngor sy'n cael ei roi gan y Fforwm.

Mae aelodau'r Fforwm yn cael eu penodi yn eu rhinwedd eu hunain, nid fel cynrychiolwyr unrhyw sefydliad neu grŵp arall. Wrth benodi aelodau i'r Fforwm, mae'n ofynnol i'r Cyngor sicrhau ei fod yn cynnwys defnyddwyr tir mynediad lleol, perchnogion hawliau tramwy lleol, a meddianwyr tir mynediad a thir â hawliau tramwy.

Mae rheoliadau yn ei gwneud hi'n ofynnol i'r Fforwm gwrdd o leiaf ddwywaith y flwyddyn. Ond, rydyn ni'n rhagweld y bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn fwy aml, pan fo'n gyfleus i aelodau'r Fforwm, ynghyd â lleoliad sy'n gyfleus.

Meysydd Gwaith 

Mae'r Fforwm yn trafod ystod eang o faterion ac yn rhoi cyngor ar welliannau i fynediad cyhoeddus ar gyfer hamdden awyr agored a mwynhau yn ardal y Cyngor, gan gynnwys hawliau tramwy cyhoeddus a'r hawl i gael mynediad i dir agored a thir comin cofrestredig. Bydd y Fforwm yn trafod pob math o fynediad, gan gynnwys marchogaeth, beicio a gyrru oddi ar y ffordd, ac nid mynediad ar droed yn unig.  Y Fforwm ei hun sy'n penderfynu ar union natur y gwaith yma, o gytuno â'r Cyngor.

Yn ogystal â hynny, mae'r Fforwm yn cynorthwyo gyda gweithredu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

 Adroddiadau Blynyddol

Cyflwynwch gais i ymuno

 

Does dim swyddi gwag i wirfoddolwyr ar gael ar hyn o bryd. Bydd unrhyw ddarpar ymgeisydd yn ymuno â'r rhestr aros. 


Anfonwch y cais trwy e-bost: FfMLl@rctcbc.gov.uk

Anfonwch y cais trwy'r post:

Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adran y Cefn Gwlad
Uned 7E Parc Busnes Hepworth
Lôn Coedcae 
Pont-y-clun
CF72 9DX

Adroddiadau Blynyddol

FFORWM MYNEDIAD LLEOL Adroddiad blynyddol 2018

Mynediad Agored

Yn sgil Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 mae hawliau newydd i bobl sy’n mynd ar droed i dir agored neu dir comin, ac mae’r ddeddf hefyd yn gwella’r cyfreithiau hawl dramwy gyhoeddus.  Bydd pobl yn cael mynd i ardaloedd gwledig sydd ar fapiau fel tir agored, sef tir sy’n cael ei ddiffinio fel mynydd, rhostir, rhosydd, tir comin a thir sy’n cael ei alw’n dir mynediad gan y perchennog.

Mae’r tir mynediad agored newydd yn golygu bod rhagor o gefn gwlad ar gael ar gyfer cerdded, rhedeg, dringo, gwylio adar a chael picnic. Mae rhai cyfyngiadau ar dir mynediad, er enghraifft, does dim hawl defnyddio beiciau arferol neu gerbydau modur ar y tir mynediad newydd.

Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 hefyd yn rhoi’r cyfle i berchnogion tir neilltuo ardaloedd penodol o’u tir yn dir mynediad. Mae’r Comisiwn Coedwigaeth wedi neilltuo pob coedwig y mae’n berchen arni yn dir mynediad, ond mae rhai coedwigoedd ar dir wedi’u rhentu sydd ddim yn dir mynediad. 

Agorodd y tir mynediad agored ym mis Mai 2005. Mae modd dod o hyd i dir mynediad agored drwy e-bostio:cefngwlad@rctcbc.gov.uk neu ewch ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru https://naturalresources.wales  

Arwyddion Mynediad

Mae'r arwyddion mynediad yma'n dangos ble bydd tir;

Access Signs
mynediad yn dechrau.... 

Countryside access 1
ac yn gorffen....  counctryside access 2