Mae'r Cyngor yn rheoli tua 750 cilometr o hawliau tramwy cyhoeddus. Mae'r rhwydwaith yn darparu cysylltiadau rhwng y cefn gwlad a threfi/pentrefi, ac yn galluogi'r cyhoedd i archwilio'u cefn gwlad a'u treftadaeth leol.

Beth yw Hawl Tramwy Cyhoeddus?

Hawl tramwy cyhoeddus yw llwybr sydd wedi'i gofrestru ar y Map Diffiniol o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949. Mae yna lwybrau mewn trefi, mewn pentrefi ac yn y cefn gwlad. Serch hynny, ddylai llwybrau troed ddim cael eu cymysgu â llwybrau troed y priffyrdd, hynny yw, palmentydd ar ochr y ffordd.

Llwybrau troed, llwybrau ceffylau a chilffyrdd yw Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Mae'r Cyngor yn gwneud ei orau er mwyn sicrhau bod hawliau tramwy cyhoeddus wedi'u harwyddbostio'n glir oddi ar y ffyrdd a bod marciau ar hyd y llwybrau. Chwiliwch am yr arwyddion yma:

Llwybrau Cyhoeddus

Cerddwyr yn unig. 

Mae yna dros 650 cilometr o lwybrau troed yn Rhondda Cynon Taf.

Llwybrau ceffylau

Cerddwyr, ceffylau a beiciau yn unig.

Mae yna dros 80 cilometr o lwybrau ceffylau yn Rhondda Cynon Taf.

Cilffyrdd

Pob math o draffig, gan gynnwys cerbydau.

Mae yna dros 18 cilometr o gilffyrdd yn Rhondda Cynon Taf.

Yn ogystal â hyn, mae yna lwybrau cyhoeddus caniataol o fewn y Fwrdeistref. Mae perchenogion y tir yma, ar y cyd â'r Cyngor, wedi rhoi caniatâd i aelodau'r cyhoedd gerdded ar draws y tir. Dydy'r llwybrau yma ddim wedi'u cofnodi ar y Map Diffiniol.

Pa gyfrifoldebau sydd gan y Cyngor?

Mae'r Cyngor yn gweithio'n galed er mwyn cynnal a chadw rhwydwaith yr hawliau tramwy cyhoeddus gan gynnal partneriaethau cynnal gyda chynghorau tref a phlwyf. Er mwyn cynnal rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus, rydyn ni'n cyflawni'r tasgau isod:

  • gosod arwyddion ble mae llwybrau yn gadael ffordd fetel
  • gosod arwyddion ar lwybrau sydd ddim yn glir
  • cynnal arwyneb y llwybr ar gyfer cerddwyr a cheffylau (ble y bo'n addas)
  • torri a chlirio llystyfiant
  • gosod a chynnal pontydd
  • cyflawni gwaith draenio

Mae perchenogion a meddianwyr tir yn gyfrifol am reoli llystyfiant er mwyn sicrhau bod y llwybr yn glir ar gyfer y cyhoedd. Mae gan berchenogion tir ddyletswydd i sicrhau bod camfeydd a gatiau ar lwybrau troed a llwybrau ceffylau mewn cyflwr da.

Canllawiau ar gyfer y rheiny sy'n defnyddio llwybrau cyhoeddus yn ystod tywydd garw neu ar ôl hynny

Mae'r rhwydwaith llwybrau cyhoeddus yn cynnwys llwybrau, llwybrau ceffylau a chilffyrdd. Mae ansawdd wynebau'r llwybrau yma yn amrywio yn ôl eu defnydd.  Er enghraifft, dylai arwyneb y llwybr troed bod yn addas er mwyn i'r cyhoedd ddefnyddio'r hawl tramwy. Bydd gan rai llwybrau arwyneb naturiol; bydd cyflwr y llwybr yn dibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys lleoliad, amodau tywydd a'r tymhorau. Bydd yr un peth yn wir am lwybrau lled-drefol, a allai fod â wyneb tarmac neu garreg.

Mae pawb sy'n defnyddio llwybr cyhoeddus yn gyfrifol am gymryd y camau gofal angenrheidiol ymlaen llaw cyn eu defnyddio. O ganlyniad i hynny, dylai'r defnyddiwr asesu cyflwr cyffredinol y llwybr, cymryd gofal priodol a bod yn barod i ddefnyddio llwybr arall yn ôl yr angen. Yn ogystal â hynny, dylai'r defnyddiwr wisgo dillad ac esgidiau addas, gan ddibynnu ar y tywydd. Efallai y bydd dillad sy'n gwrthsefyll dŵr, esgidiau glaw (wellingtons) a/neu ddillad cynnes ychwanegol yn briodol.   

Dylai'r defnyddiwr gymryd gofal arbennig yn ystod tywydd garw neu ar ôl tywydd garw, e.e. cyfnodau o law anarferol o drwm sy'n peri i rai wynebu fynd yn llithrig a/neu'n wlyb gan ddibynnu ar y tir.

Gorchmynion Addasu'r Map Diffiniol

Yn rhan o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, mae modd i unrhyw berson sydd eisiau hawlio hawl tramwy cyhoeddus newydd, neu addasu neu ddileu hawl tramwy cyfredol wneud cais am Orchymyn Addasu. Mae modd i chi edrych ar gofrestr y Ceisiadau Gorchymyn Addasu y Map Diffiniol ar-lein.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (ROWIP) 'Llwybrau'r Fro 2'

Mae dogfen 'Llwybrau'r Fro 2' yn ffurfio'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 10 mlynedd at bwrpas Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CRoW).

 Bwriwch olwg ar y ddogfen isod.

Dyddiad cyhoeddi 1 Ebrill 2019.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Uned 7c Parc Busnes Hepworth

Lon Coedcae

Pontyclun

CF72 9DX

Tel: 01443 425 001
E-bost: gwasanaethauigwsmeiriad@rhondda-cynon-taf.gov.uk 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.