Skip to main content

Dogfennau Apêl Cynllunio ar gyfer Chwarel Craig Yr Hesg 2022

Y dogfennau canlynol yw’r dogfennau allweddol a gyflwynwyd gan yr apelyddion a’r Cyngor mewn perthynas â’r ceisiadau cynllunio sy’n cael eu hystyried yn yr apêl.

Craig Yr Hesg - Rhestr Dogfennau Apêl

Rhestr Dogfennau'r Awdurdod Cynllunio Lleol:

ACLl 1.1 Datganiad Achos

ACLl 2.1 Datganiad Achos Atodol

ACLl 3.1 Prawf o Dystiolaeth Phill Williams

ACLl 3.2 Atodiadau i Brawf o Dystiolaeth Phill Williams

ACLl 4.1 Datganiad Sŵn gan Matt Wilson

Dogfennau'r Apelydd:

Rhestr Dogfennau'r Apelydd

Sail yr Apelydd dros Wneud Cais Costau

Rhestr Dogfennau Craidd (Drafft)

ATODIAD 1/1 – Datganiad Achos – Apêl ynglŷn ag Estyniad

ATODIAD 2/1 – Datganiad Achos – Apêl A73

ATODIAD 3/1 – Ymateb i Ddatganiad Achos yr ACLl – Apêl ynglŷn ag Estyniad

ATODIAD 4/1 – Ymateb i Ddatganiad Achos yr ACLl – Apêl A73

ATODIAD 5/1 – Prawf o Dystiolaeth Katrina Hawkins – Llwch

ATODIAD 5/2 – Atodiadau i Brawf o Dystiolaeth Katrina Hawkins – Llwch

ATODIAD 5/3 – Crynodeb o Brawf o Dystiolaeth Katrina Hawkins – Llwch

ATODIAD 5/4 – Nodyn Adendwm i Brawf o Dystiolaeth Katrina Hawkins – Llwch

ATODIAD 5/5 - Gwrthbrofi Prawf o Dystiolaeth Llwch o Katrina Hawkins

ATODIAD 6/1 – Prawf o Dystiolaeth Katrina Hawkins – Ansawdd Aer

ATODIAD 6/2 – Atodiadau i Brawf o Dystiolaeth Katrina Hawkins – Ansawdd Aer

ATODIAD 6/3 – Crynodeb o Brawf o Dystiolaeth Katrina Hawkins -  Ansawdd Aer

ATODIAD 7/1 – Prawf o Dystiolaeth Rachel Canham

ATODIAD 7/2 – Atodiadau i Brawf o Dystiolaeth Rachel Canham

ATODIAD 7/3 – Crynodeb o Brawf o Dystiolaeth Rachel Canham

ATODIAD 8/1 – Prawf o Dystiolaeth Jeremy Hurlstone

ATODIAD 9/1 – Prawf o Dystiolaeth Dr Robert Farnfield

ATODIAD 10/1 – Prawf o Dystiolaeth Dr Andrew Buroni

ATODIAD 10/2 – Atodiadau i Brawf o Dystiolaeth Dr Andrew Buroni

ATODIAD 11/1 – Prawf o Dystiolaeth Owen Jones

ATODIAD 11/2 – Atodiadau i Brawf o Dystiolaeth Owen Jones

ATODIAD 11/3 – Crynodeb o Brawf o Dystiolaeth Owen Jones

ATODIAD 12/1 – Prawf o Dystiolaeth Graham Jenkins

ATODIAD 12/2 – Prawf o Dystiolaeth Graham Jenkins

ATODIAD 14/1 - Craig yr Hesg - Rhestr Ymddangosiadur'r Apelydd

Nodyn Cyfreithiol

Dolenni a dogfennau ategol:

Cais Cynllunio 15/0666/10 – Estyniad gorllewinol i'r chwarel bresennol, i gynnwys echdynnu 10 miliwn tunnell ychwanegol o dywodfaen pennant yn raddol, adeiladu byndiau sgrinio, gwaith cysylltiedig, a chydgrynhoi'r holl ganiatadau cynllunio mwynau blaenorol yn Chwarel Craig yr Hesg, gan gynnwys estyn y dyddiad gorffen ar gyfer chwarela a chynllun adfer cyffredinol (gwybodaeth ychwanegol wedi'i nodi yn yr adroddiad "Materion Lles ac Iechyd yr Amgylchedd")

Cais Cynllunio 21/0720/15 Parhau â gwaith cloddio a gweithrediadau cysylltiedig heb gydymffurfio ag amodau 1 i 4 ac amodau 45 a 46 a osodwyd ar atodlen o amodau Adolygiadau o Hen Ganiatadau Mwynau (ROMP) Deddf yr Amgylchedd a gyhoeddwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar 24 Ebrill 2013 cyf: 08/1380/10.

Datganiad Tir Cyffredin – Apêl ynglŷn ag Estyniad

Datganiad Tir Cyffredin – Apêl A73

Datganiad Tir Cyffredin: Llwch

Ymhellach Datganiad Tir Cyffredin: Llwch

Cynllun Datblygu Lleol CDLl a fabwysiadwyd yn 2011 (rctcbc.gov.uk)

Polisi Cynllunio Cymru Polisi Cynllunio Cymru - Rhifyn 11 (llyw.cymru)

Cymru’r Dyfodol Diweddariad i Cymru’r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040 (llyw.cymru)

Polisi Cynllunio Cymru Polisi Cynllunio Cymru - Argraffiad 11 (llyw.cymru/)

Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 1 Agregau 31585_NAFW_Cover (llyw.cymru)

17-0788 Coedlan Garth

Cytundeb Adran 106 (Cais am Estyniad)

Cytundeb Adran 106 (Cais A73)

DG1.1 Datganiad Cynllunio (Estyniad i'r Gorllewin)

DG1.2 Datganiad Amgylcheddol - Cyfrol 1 (Estyniad i'r Gorllewin)

DG2.3 E-bost a anfonwyd gan SLR ar 9 Ionawr 2017 ynglŷn â nifer y ffrwydradau yn y glustogfa

DG2.4 Llythyr a anfonwyd gan RCT ar 13 Mehefin 2017 a llythyr ymateb gyda'r dyddiad 16 Awst 2017 gyda DMP

DG2.5 E-bost a anfonwyd ar 30 Gorffennaf 2018 oddi wrth Hanson i Hugh Towns, Sir Gâr CC_HAN226_2406_195546662

DG2.6 E-bost a anfonwyd ar 3 Hydref 2018 oddi wrth SLR i Hugh Towns ynghyd â nodyn ar allbwn a symudiadau traffig

DG2.7 Llythyr a anfonwyd ar 25 Chwefror 2020 oddi wrth SLR i RCT

DG2.8 Llythyr a anfonwyd ar 7 Gorffennaf 2020 oddi wrth SLR i RCT

DG5.1 Dogfen IAQM 'Guidance on the Assessment of Mineral Dust Impacts for Planning', Mai 2016 (fersiwn 1.1)

DG5.2 Dogfen IAQM 'Guidance on the assessment of dust from demolition and construction', 2016 (fersiwn 1.1)

DG5.3 Dogfen IAQM 'Land-Use Planning & Development Control: Planning For Air Quality', Ionawr 2017

DG6.1 Adran yr Amgylchedd a'r Swyddfa Gymreig, Canllawiau Cynllunio Mwynau - Rheoli ...

DG6.2 Canllawiau Cynllunio (Cymru), Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) 11, Sŵn - Hydref 1997 [NCT 11]

DG6.4 Canllawiau Sefydliad Rheolaeth ac Asesu Amgylcheddol (IEMA) ar gyfer asesu effaith sŵn amgylcheddol - Tachwedd 2014

DG7.1 - EB 76 - Papur cefndir ar fwynau (rctcbc.gov.uk)

DG7.2 - Adroddiad yr archwilwyr mewn perthynas â Chynllun Datblygu Lleol Rhondda Cynon Taf 

DG7.4 - Adroddiad adolygu CDLl 2019 (PDF) (rctcbc.gov.uk)

DG7.5 - Rhondda (cartogold.co.uk)

DG7.6 Methodoleg safleoedd ymgeisiol 2006-21

DG8.1 - Cytundeb Cyflawni CDLl Diwygiedig RhCT 2022 (PDF) (rctcbc.gov.uk)

DG9.1 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (www.legislation.gov.uk/cy)

DG9.2 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (www.legislation.gov.uk/cy)

DG9.3 - Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (www.legislation.gov.uk/cy)

DG9.4 Cyngor Dinas Caeredin yn erbyn Ysgrifennydd Gwladol yr Alban (1997)

DG9.5 Regina yn erbyn Cyngor Bwrdeistref Fetropolitanaidd Rochdale (2000)

DG9.6 Regina yn erbyn Bwrdeistref Camden yn Llundain (2001)

DG9.7 Cyngor Bwrdeistref Casnewydd yn erbyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru (1997)

DG9.8 Pwyllgor Profiannaeth Gorllewin Canolbarth Lloegr yn erbyn yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd (1997)

DG9.9 Derbyshire Dales yn erbyn yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gymunedau a Llywodraeth Leol (2009)

DG9.10 Cyngor Bwrdeistref Fetropolitanaidd Gateshead yn erbyn yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd (1993)

DG10.1 Hysbysiad Penderfynu

DG10.2 Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir ar gyfer Gwaith Asffalt 13.0825

DG10.3 - Hysbysiad Penderfynu

DG10.4 - Caniatâd cynllunio 17.07.88 - Neuadd yr Efengyl, Coedlan Garth

DG10.5 Trwyddedau amgylcheddol:

DG10.6 Adroddiad Blynyddol Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru 2019 (PDF) (www.swrawp-wales.org.uk/index.w.html)

DG10.7 Datganiadau Technegol Rhanbarthol ar gyfer Gweithgorau Agregau Gogledd a De Cymru 2008 (www.swrawp-wales.org.uk/index.w.html)

DG10.7 - 1 (www.swrawp-wales.org.uk/index.w.html)

DG10.7 1 (www.swrawp-wales.org.uk/index.w.html)

DG2.8 Llythyr a anfonwyd ar 7 Gorffennaf 2020 oddi wrth SLR i RCT

DG10.9 - 1 (www.swrawp-wales.org.uk/index.w.html)

DG10.9 - 1 (www.swrawp-wales.org.uk/index.w.html)

DG10.9 - Testun ar y wefan ar gyfer y broses ymgynghori (PDF) (www.swrawp-wales.org.uk/index.w.html)

DG10.9 - 1 (www.swrawp-wales.org.uk/index.w.html)

DG10.9 - 1 (www.swrawp-wales.org.uk/index.w.html)

DG10.10 Llythyr Eglurhad Llywodraeth Cymru - 11 Tachwedd 2021_HAN226_2406_194489073

DG10.11 Trawsgrifiad pwyllgor 9 Gorffennaf 2020 (Cais am Estyniad)

DG10.12 Trawsgrifiad pwyllgor 26 Awst 2021 (Cais A73)

DG10.13 Trawsgrifiad Pwyllgor 7 Hydref 2021 (Cais A73)

DG10.14 Trawsgrifiad Pwyllgor 10 Chwefror 2022 (Cais am Estyniad a Chais A73)

Adolygiad CDLl newydd - E-bost 02.02.2022

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig - E-bost 26.05.2022

13-1039 - Adolygiad o'r Safle - Chwarel Craig yr Hesg

Ceisiadau a argymhellir ar gyfer eu cymeradwyo 070213

Methodoleg safleoedd ymgeisiol Rhondda Cynon Taf, gan gynnwys atodiadau

Ymweliad â'r safle 08-1380 - Chwarel Craig yr Hesg, Pontypridd