Beth yw'r Broses Safleoedd Ymgeisiol?

Mae'r Broses Safleoedd Ymgeisiol yn rhan sylfaenol o'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (CDLlD). Mae'r broses yn nodi tir i'w ddyrannu yn y CDLl ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau gan gynnwys tai, masnach, twristiaeth ac ati. Mae dyrannu safle yn y Cynllun yn golygu bod y safle, mewn egwyddor, yn dderbyniol ar gyfer cael ei ddatblygu at y defnydd hwnnw.

Mae'r broses yn cynnwys Galw cychwynnol i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol ac yna asesiad amlran cynhwysfawr ohonyn nhw. Mae'r broses hefyd yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus ar y safleoedd.

Bydd y safleoedd y mae'r Cyngor yn eu hystyried yn briodol ar gyfer dyrannu a datblygu yn cael eu cynnwys yn y CDLlD ar Adnau. Yna, fe fyddan nhw'n cael eu penderfynu gan Arolygydd Cynllunio annibynnol.

Beth yw safle ymgeisiol?

Mae Safle Ymgeisiol yn ddarn o dir neu adeiladau sy'n cael eu cyflwyno i'r Cyngor i'w hasesu er mwyn cael eu cynnwys yn y CDLlD. Mae modd i unrhyw un gan gynnwys tirfeddianwyr, datblygwyr a'r Cyngor ei hun gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol.

Mae modd cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer ystod o ddefnyddiau, neu newid defnyddiau, mae rhai ohonyn nhw wedi'u nodi isod

 • Tai
 • Cyflogaeth
 • Manwerthu
 • Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr
 • Cyfleusterau Cymunedol
 • Hamdden
 • Twristiaeth
 • Ynni Adnewyddadwy.
 • Seilwaith gwyrdd
 • Bioamrywiaeth
 • Gwastraff
 • Mwynau
 • Iechyd/Addysg/Gofal Cymdeithasol
 • Seilwaith trafnidiaeth

Pam mae angen Safleoedd Ymgeisiol arnon ni?

Mae Safleoedd Ymgeisiol ac yn y pen draw dyraniadau, yn hanfodol i lwyddiant y CDLlD, gan fod dyletswydd ar y Cyngor, trwy'r Cynllun statudol yma, i ddarparu tir ar gyfer ystod o ddefnyddiau gan gynnwys y rhai sydd wedi'u rhestru uchod. Mae Safleoedd Ymgeisiol yn caniatáu i'r Cyngor ddod o hyd i'r tir gorau ar gyfer y defnyddiau hyn.

Methodoleg Safleoedd Ymgeisiol

Mae'r Cyngor wedi cynhyrchu Methodoleg i nodi sut y bydd yn ymgymryd â'r Broses Safle Ymgeisiol a'i hintegreiddio i broses baratoi'r CDLlD. Mae'r Fethodoleg Safle Ymgeisiol yn nodi manylion pellach ar Broses Safle Ymgeisiol y CDLl yn gyffredinol, sut a phryd y mae modd cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol i'r broses; ac yna manylion ynghylch sut, pryd a chan bwy y bydd y safleoedd yn cael eu hasesu ar hyd 4 cam penodol. Yn rhan o'r Fethodoleg, mae Ffurflen Gyflwyno Safle Ymgeisiol fanwl wedi'i pharatoi gyda Nodiadau Canllaw cysylltiedig. Mae'r dulliau a'r meini prawf ar gyfer asesu'r Safleoedd Ymgeisiol yn ystod y cam Asesu Cychwynnol hefyd wedi'u cynnwys i'r cyhoedd eu hystyried. Cyn cyflwyno Safle Ymgeisiol, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n darllen y Fethodoleg Safle Ymgeisiol yma.

Beth yw'r Galwad i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol?

Mae'r Galw am Safleoedd Ymgeisiol yn un o gamau ffurfiol cyntaf yn y broses CDCLl. Dyma pryd mae'r Cyngor yn gwahodd tir i gael ei gyflwyno i'r broses. Mae'r Galw am Safleoedd ar agor o Hydref 2020 hyd at Mawrth 2021. Yn ystod y cyfnod yma, mae'r Cyngor yn croesawu safleoedd i gael eu cyflwyno am ystyriaeth. I gael arweiniad manwl ar gyflwyno safle, gweler y dudalen 'Galw i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol', sydd yma, 

Carfan Polisi Cynllunio

Llawr 2
Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
Rhondda Cynon Taf
CF37 1DU.

Ffon:  01443 281129

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.