Skip to main content

Cytundeb Cyflawni'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig

Mae'n ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, yn ôl y gyfraith, baratoi a chynnal Cynllun Datblygu Lleol. Cafodd y Cynllun Datblygu Lleol presennol (2006-2021) ei fabwysiadu yn 2011 ac roedd yn destun Adolygiad llawn yn 2019. Daeth canlyniadau'r Adroddiad Adolygu cysylltiedig i gasgliad y dylai'r Cyngor ddechrau Adolygiad llawn o'r Cynllun Datblygu Lleol.

Cam allweddol cyntaf y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig yw ysgrifennu Cytundeb Cyflawni ar gyfer ei baratoi. Mae'r Cytundeb Cyflawni wedi'i rannu'n ddwy ran allweddol:

  • Yr Amserlen ar gyfer rheoli prosiect y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig, nodi camau statudol y broses creu cynlluniau a phan fyddwn ni wedi ymrwymo iddyn nhw gael eu cynnal. Mae hyn hefyd yn pennu ac yn dangos argaeledd adnoddau cyllidebol a staff angenrheidiol sydd eu hangen i baratoi'r cynllun.
  • Mae'r Cynllun Cyfranogiad Cymunedol yn nodi egwyddorion, strategaeth a mecanweithiau ar gyfer cyfranogiad cynnar, parhaus ac eang gan randdeiliaid wrth baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig. Mae'r Cynllun Cyfranogiad Cymunedol yn dangos sut, pwy a phryd y bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn ceisio cyfranogiad ac ymgysylltiad y rhanddeiliaid yma. Bydd hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, y cyhoedd, grwpiau cymunedol, datblygwyr masnachol, cyrff cyhoeddus a darparwyr gwasanaethau.

Cafodd Cytundeb Cyflawni (Drafft) ei gymeradwyo gan y Cyngor ym mis Tachwedd 2019 a nododd amserlen i ddechrau'r broses o ddiwygio'r Cynllun Datblygu Lleol ym mis Mehefin 2020. Doedd dim modd cyflawni hyn o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws. Ar 29 Gorffennaf 2020, cymeradwyodd y Cyngor Gytundeb Cyflawni Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig 2020-2030, gyda dyddiad dechrau gohiriedig o fis Medi 2020. Yna, cafodd ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ar 14ed Medi 2020, er mwyn i waith paratoi ddechrau'n ffurfiol. Mae'r Cytundeb Cyflawni yn nodi proses 3.5 blwyddyn hyd at ei fabwysiadu ym mis Mawrth 2024, gyda dyddiad gorffen o 31 Rhagfyr 2030, fel y canlynol;

Cam AllweddolAmserlen

Pendant

 

Cytundeb Cyflawni

Cyflwyno i Lywodraeth Cymru – Awst 2020

Dechrau gwaith paratoi cyn-adneuo

Medi 2020

Ymgynghoriad (Cyn-adneuo) Strategaeth a Ffefrir

Tachwedd/Rhagfyr 2021

Ymgynghoriad y Cynllun Datblygu Lleol Adnau

Hydref/Tachwedd 2022

Mynegol

 

Cyflwyno'r Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig i Lywodraeth Cymru

Ebrill 2023

Archwiliad Annibynnol

Awst/Medi 2023

Mabwysiadu

Mawrth 2024

Mae RhCT yn effro i'r ffaith y bydd angen i bandemig byd-eang COVID-19 fod mewn cof wrth baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig. Felly, cafodd diwygiadau eu gwneud i'r Cynllun Cyfranogiad Cymunedol gwreiddiol (Tachwedd 2019) yn y Cytundeb Cyflawni terfynol. Mae bellach yn ystyried y pryderon hysbys am gymryd rhan yng nghamau paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig ac am ymgynghori arnyn nhw; gan ddod o hyd i ddatrysiadau i'r rhain lle bo'n addas. Mae hefyd yn cydnabod meysydd a allai gael eu hystyried ymhellach wrth i waith paratoi'r cynllun ddatblygu.

Yn gyffredinol, mae'r ymwybyddiaeth yma hefyd yn berthnasol i broses paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig. Mae goblygiadau tymor canolig i dymor hir y pandemig a rhagolygon ar gyfer ein heconomi a lles y gymuned yn aneglur o hyd. Felly, bydd angen i waith paratoi sail dystiolaeth ar gyfer y meysydd pwnc amrywiol yn y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig graffu'n agos ar effaith bresennol a phosibl y pandemig, yn ogystal â llunio datrysiadau ac ymatebion addas.

Am ragor o wybodaeth am y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig, cysylltwch â'r Garfan Polisi Cynllunio trwy ddefnyddio'r manylion isod. O ganlyniad i'r cyfyngiadau presennol, byddai'n well pe bai modd i chi gysylltu trwy e-bost;

Mae'r garfan fel arfer yn gweithio o'r cyfeiriad canlynol er bod aelodau'r garfan yn gweithio gartref ar hyn o bryd (Medi 2020). Mae'n bosibl y bydd peth oedi wrth gyfathrebu trwy'r post.  

Carfan Polisi Cynllunio

Llawr 2
Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
Rhondda Cynon Taf
CF37 1DU.

Ffon:  01443 281129