Skip to main content

COVID 19 - Cyngor gan y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant

                                                            Y Polisïau Diweddaraf 

        Cynnal Adolygiadau Blynyddol tra bod Ysgolion ar Gau 

          Cyngor gan y Gwasanaeth Seicoleg Addysg i rieni a gweithwyr proffesiynol

                          Cyngor Sefydliad Trydydd Parti – COVID-19

"Rydyn ni wedi derbyn y neges ganlynol gan, BAME, sy'n sefydliad trydydd parti"

Mae Covid-19 wedi cael effaith anghymesur ar bobl BAME. Nod y llinell gymorth newydd yma a ddarperir gan EYST, Women Connect First, Sefydliad Henna, ProMo Cymru a Chyngres yr Undebau Llafur Cymru yw cynnig man cyswllt cychwynnol i unigolion o gefndiroedd BAME.

 • I ddechrau arni, caiff y llinell ei darparu ar ffurf cynllun peilot 6 mis a ariennir gan Lywodraeth Cymru trwy gronfa argyfwng y sector gwirfoddol.
 • Mae'n llinell gymorth amlieithog, a rhyngddynt mae'r tîm yn siarad 11 o ieithoedd, ac mae modd trefnu cyfieithu ar y pryd i ieithoedd eraill yn ôl yr angen.
 • Mae modd cael rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r canlynol: iechyd, gwaith, lles, addysg, tai, a diogelwch personol.
 • Dydy hon ddim yn llinell gyngor - y diben pennaf yw cyfeirio defnyddwyr at wasanaethau priodol, ond bydd Cyngres yr Undebau Llafur Cymru yn darparu cyngor ar faterion cyflogaeth.
 • Mae'r llinell gymorth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 10.30am-2.30pm
 • Rhif y llinell gymorth - 0300 2225720 (pris galwadau lleol)
 • Rhif negeseuon testun SMS - 07537 432416
 • Gwefan - www.bame.cymru
 • E-bost - bamehelpline@eyst.org.uk

"Rydyn ni wedi derbyn y neges ganlynol gan, UCAN, sy'n sefydliad trydydd parti"

"Rydyn ni wedi derbyn y neges ganlynol gan,National Deaf Children’s Society Cymru, sy'n sefydliad trydydd parti"

"Rydyn ni wedi derbyn y neges ganlynol gan, National Deaf Children’s Society Cymru, British Association of Teachers of the Deaf & National Sensory Impairment Partnership sy'n sefydliad trydydd parti"

 "Rydyn ni wedi derbyn y neges ganlynol gan  UCAN, sy'n sefydliad trydydd parti"

Gweithdai rhithwir i blant a phobl ifainc â nam ar eu golwg gan UCAN

Rydyn ni wedi cael y cyfle i gynnig gweithdai rhithwir gan UCAN i blant a phobl ifainc ar draws RhCT sydd â nam ar eu golwg. Mae UCAN yn gwmni celfyddydau perfformiadol sy'n cynnal sesiynau i blant a phobl ifainc rhwng 7 a 18 oed. Sesiynau drama ryngweithiol yw cynnwys y gweithdai i gyd sy'n briodol i oedran, a meithrin cyfeillgarwch rhwng y rhai sy'n cymryd rhan. Mae gan y rhan fwyaf o'r hyfforddwyr nam ar eu golwg eu hunain hefyd, felly mae ganddyn nhw ddealltwriaeth dda o'r cyflwr. Os oes diddordeb gyda plentyn neu berson ifainc o'ch teulu chi i gymryd rhan yn y gweithdai yma, anfonwch e-bost at Jane Latham ar Jane@ucanproductions.org

 • Gweithdai drama Rhyngweithiol
 • Sioeau talent
 • Yn briodol at unigolion o bob oedran
 • Bob dydd Mercher 2-3.30pm ar gyfer pobl ifainc 13 i 16 mlwydd oed
 • Alice yw enw'r hyfforddwr.

"Rydyn ni wedi derbyn y neges ganlynol gan  ASD Info Wales, sy'n sefydliad trydydd parti"

"Rydyn ni wedi cael y neges ganlynol gan Garfanau Seicoleg Teulu Cymunedol, niwroddatblygiadol a Therapi Galwedigaethol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, sef sefydliad trydydd parti."

"Rydyn ni wedi derbyn y neges ganlynol gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, sy'n sefydliad trydydd parti”

"Rydyn ni wedi derbyn y neges ganlynol gan SpeechLink, sy'n sefydliad trydydd parti”       

NEW FREE Parent Portal

We know that schools will be putting together plans, resources and activities to ensure that pupils are supported with their learning at home, when school closes.

To support children's speech, language and communication needs, we have fast tracked the launch of our new Parent Portal to help with this. The site will be live from this Friday (20th March) and will provide parents (and staff) with FREE speech and language advice, resources and activities. We are very happy for you to add the link to this site to your websites and of course to direct parents and school staff to the site so they can be reassured that the support for their children, who have SLCN, doesn't have to stop once their school closes.

The site can be found at https://speechandlanguage.info/paren