Skip to main content

Rhaglen Dysgu Proffesiynol 2021/2022

Mae'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant yn falch o rannu ei raglen dysgu proffesiynol gyda chi ar gyfer y flwyddyn yma.

Yn ystod y flwyddyn academaidd yma, bydd newidiadau arwyddocaol i arferion Anghenion Dysgu Ychwanegol wrth i Gynlluniau Datblygu Unigol gael eu cyflwyno i ysgolion. Mae'n bwysicach nag erioed sicrhau bod gan holl staff yr ysgol yr wybodaeth a'r sgiliau i ddarparu cyfleoedd dysgu ac addysgu cynhwysol o ansawdd uchel i bawb.

Byddwn ni'n parhau â'n cymorth i Gydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol trwy waith fforwm a gwaith clwstwr rheolaidd. Byddwn ni hefyd yn addasu'n llwybrau gwasanaeth i sicrhau bod modd i'r gweithlu gael mynediad at gymorth ac arweiniad mewn modd amserol. Rydyn ni'n gobeithio y bydd y rhaglen ddysgu sydd wedi'i hamlinellu isod yn darparu cyfleoedd i weithlu ehangach yr ysgol. Gan fod dysgu ar-lein wedi bod mor llwyddiannus, rydyn ni wedi parhau i adolygu'n cynnig er mwyn addasu a datblygu'n hopsiynau wrth gyflwyno'r rhaglen.

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o sesiynau hyfforddi, gan gynnwys cyrsiau sydd wedi'u trefnu'n ganolog a chyrsiau ar ffurf dewislen. Mae modd gwneud cais i'r rhain gael eu cyflwyno'n rhan o sesiwn hwyrnos, neu ddiwrnod HMS yn yr ysgol. Rydyn ni'n hapus i ddarparu hyfforddiant i holl staff yr ysgol, i lywodraethwyr neu i rieni.

Os daw cyllid grant gan sefydliadau allanol i law er mwyn sicrhau dysgu proffesiynol ychwanegol, byddwn ni'n rhannu'r manylion  unwaith y byddan nhw ar gael. Os nad oes unrhyw un o'r sesiynau hyfforddi yn bodloni'ch anghenion, cysylltwch â Ryan Phillips. Bydd modd iddo roi cyngor i chi ynglŷn ag opsiynau dysgu proffesiynol eraill sydd ar gael drwy'r Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant.

Sylwch, er mwyn sicrhau lle ar unrhyw un o'r cyrsiau sydd ar gael, mae rhaid defnyddio'r ffurflen cadw lle ar-lein, ar wefan RhCT.

GWASANAETH MYNEDIAD A CHYNHWYSIANT - 01443 744333