Skip to main content

Gwasanaeth Cynnal Dysgu

Mae'r Gwasanaeth Cynnal Dysgu yn cynnwys dau wasanaeth, y Gwasanaeth Cynnal Dysgu a'r Gwasanaeth Cynnal Ymddygiad.

Mae’r gwasanaethau yma'n gweithio mewn partneriaeth â phlant a phobl ifainc, teuluoedd, ysgolion a gweithwyr proffesiynol o asiantaethau eraill i fod yn gefn i ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig. Mae’r anghenion hyn yn cynnwys nam ar y golwg, nam ar y clyw, anhwylderau ar y sbectrwm awtistig, anawsterau lleferydd ac iaith, anawsterau dysgu cymhleth ac anawsterau dysgu penodol (Dyslecsia) ac Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol. Yn ychwanegol at hyn, mae'r gwasanaeth yn hyrwyddo lles emosiynol ac ymddygiad plant a phobl ifainc. Mae'r gwasanaeth yma'n ymdrechu i gyflawni deilliannau cadarnhaol i blant a phobl ifainc a'u teuluoedd, a'i fwriad yw cynorthwyo ysgolion i feithrin diwylliant o reoli ymddygiad mewn modd cadarnhaol ac effeithiol.

Gwasanaeth Cynnal Dysgu

Y Garfan Cynnal Ymddygiad 

Tudalennau Perthnasol