Skip to main content

Gwybodaeth Bontio - Cynradd i Uwchradd

Mae symud i'r ysgol uwchradd yn golygu nifer o newidiadau mawr i'r holl blant; efallai ei fod yn arbennig o anodd i bobl ag Anableddau Corfforol neu bobl ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)/Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). 

Bydd y rhan fwyaf o blant yn ymdopi â'r rhain ac yn teimlo'n gyfarwydd â'r newidiadau erbyn diwedd y cwpl o wythnosau cyntaf. Mewn cyferbyniad, efallai y bydd yn cymryd 2-3 thymor i blant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ddysgu i lywio eu ffordd o gwmpas yr ysgol ac efallai y bydd angen cefnogaeth barhaus trwy gydol eu dyddiau ysgol i ganiatáu iddyn nhw gael mynediad llawn i'r cwricwlwm.

 Y rheswm am hyn yw bod ysgolion cynradd yn fwy rhagweladwy, fel arfer gyda'r un athro/athrawes a'r ystafell ddosbarth gydol y flwyddyn. Mae symud i'r ysgol uwchradd yn dod â llawer o newidiadau – gwahanol ddosbarthiadau a gwahanol athrawon ar gyfer pob pwnc, adeiladau mwy yn ymestyn dros gampws, trefniadau teithio newydd ac ymdopi â chymorth gan gynorthwywyr dysgu anghyfarwydd.

Os na chaiff y broses bontio rhwng yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd ei rheoli'n dda, efallai y bydd plant ag Anableddau Corfforol neu AAA/ADY yn teimlo'n unig ac yn agored i niwed. Mae eu hiechyd emosiynol a'u cyflawniad academaidd yn dioddef. Bydd pontio sy'n cael ei gynllunio'n dda rhwng cyfnodau cynradd ac uwchradd yn helpu i gael gwared ar unrhyw rwystrau rhag dysgu ac yn eu galluogi i gyrraedd eu potensial academaidd llawn yn ogystal â theimlo'n llai ynysig.