Skip to main content

Gwybodaeth Bontio – O'r Ysgol i Fyw fel Oedolyn

Efallai bod pontio o'r ysgol uwchradd yn un o'r digwyddiadau mwyaf newidiol sy'n wynebu person ifanc a'i deulu, ac mae'r broses yn aml yn anodd ac yn ddryslyd. Mae modd i benderfyniadau rydyn ni'n eu gwneud wrth i ni baratoi i adael yr ysgol gael effaith ar weddill ein bywydau. 

Mae'n bwysig bod disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)/ Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), eu teuluoedd ac eraill yn eu  cylch o gefnogaeth yn ymwneud â chynllunio'n gynnar. Mae hyn i sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi ac mae ymdrech i ymgysylltu â nhw'n briodol fel bod penderfyniadau yn cael eu gwneud ar sail gwybodaeth.

Pobl ifanc heb ddatganiad o anghenion addysgol arbennig (AAA)

Nid oes gofyniad i gynllun trosglwyddo gael ei baratoi ar gyfer pobl ifainc sydd heb ddatganiad. Fodd bynnag, mae cod ymarfer anghenion addysgol arbennig  y mae'n rhaid i'r Awdurdod Lleol ac ysgolion eu hystyried.

Mae hyn yn nodi y gallai'r ALl ac ysgol y person ifanc ddymuno paratoi cynllun pontio a chynnig arweiniad i ddisgyblion ag AAA sy'n debygol o fod angen cymorth pan fyddan nhw’n symud i addysg bellach neu hyfforddiant. Efallai bod hyn yn gyrsiau cyswllt ysgol neu goleg neu leoliadau gwaith. 

Pobl ifanc â datganiadau Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)

 Os oes gan berson ifanc ddatganiad o AAA yna bydd yr adolygiad blynyddol  cyntaf  ar ôl ei ben-blwydd yn 14 oed ac adolygiadau dilynol yn canolbwyntio ar ei anghenion wrth iddo symud i addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth. 

Dylai gynnwys gweithwyr proffesiynol o asiantaethau a fydd yn hanfodol yn ystod ei flynyddoedd ôl-ysgol.

Rhaid gwahodd cynrychiolwyr o'r Bwrdd Iechyd Lleol a'r Gwasanaethau Cymdeithasol a Gyrfa Cymru i gyfarfodydd adolygu. Bydd Gyrfa Cymru yn sicrhau bod yr holl gyfleoedd addysg a hyfforddiant pellach yn cael eu hystyried. 

Byddan nhw'n helpu i nodi targedau penodol i sicrhau bod hyfforddiant annibyniaeth, sgiliau personol, rhyngweithio cymdeithasol ac agweddau eraill o'r cwricwlwm ehangach yn cael eu cefnogi'n llawn.

Bydd adroddiad adolygu a chynllun pontio yn cael eu paratoi, dylai hyn gasglu gwybodaeth gan weithwyr proffesiynol sy'n adnabod y person ifanc.