Gwneud cais am le mewn ysgol

Mae angen gwneud ceisiadau am le mewn ysgol ar gyfer cyfnodau gwahanol yn addysg plentyn.  Dyma nhw – cyn-feithrin; Meithrin; Dosbarth Derbyn; Trosglwyddo o'r adran babanod/iau ac Ysgol Uwchradd.

Mae modd cyflwyno cais ar-lein am le i'ch plentyn mewn Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn, Ysgolion Babanod i Ysgolion Iau/Cynradd (Blwyddyn 3) ac Ysgolion Uwchradd (Blwyddyn 7), ar gyfer Medi 2019. 

O fis Medi 2018, bydd modd i Rieni/Cynhalwyr wneud ceisiadau ar-lein am leoedd cyn-feithrin ar gyfer Ionawr 2019. Bydd modd gwneud ceisiadau am leoedd cyn-feithrin ar gyfer Ebrill 2019 ym mis Ionawr 2019.

Dyw pob teclyn symudol (iphones / iPads a ffonau / llechen gyfrifiadur android) ddim ynaddas ar gyfer y system derbyn disgyblion ar-lein. Cyngor y cwmni sydd wedi creu’r meddalwedd yw mai defnyddio cyfrifiadur neu glinadur fyddai orau. Os nad oes cyfrifiadur/cliniadur gyda chi, mae modd i chi ddefnyddio’r cyfrifaduron yn unrhyw Lyfegell

(Os ydych chi'n gwneud cais am le mewn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (yr eglwysi), gwnewch eich cais yn uniongyrchol i'r ysgol benodol. Mae’r manylion cyswllt i gyd i’w cael yn Llyfryn

Cyn-feithrin 

Mae hawl gan bob plentyn i fanteisio ar ddarpariaeth addysg feithrin ran-amser o ddechrau'r tymor ar ôl ei ben-blwydd yn dair oed. Mae'r lleoedd yma'n cael eu darparu ar sail y nifer sydd ar gael, a does dim ffordd o sicrhau lle mewn unrhyw ysgol.

Ysgol feithrin

Mae gan bob plentyn hawl i le addysg feithrin o'r mis Medi yn dilyn ei drydydd pen-blwydd.

Dydy'r ffaith bod eich plentyn wedi cael ei dderbyn i ddosbarth Cyn-Feithrin neu feithrin mewn ysgol ddim yn gwarantu bod eich plentyn yn cael aros yn yr ysgol honno. Bydd angen gwneud cais newydd am le yn y dosbarth Meithrin. O bryd i’w gilydd, efallai bydd sefyllfaoedd yn codi pan fydd hi ddim yn bosibl i drosglwyddo disgyblion oherwydd bod dim digon o leoedd.

Derbyn

Bydd plant yn dechrau yn y dosbarth derbyn mewn ysgolion babanod neu ysgolion cynradd yn y mis Medi ar ôl iddyn nhw droi'n 4 oed.

Dydy'r ffaith bod eich plentyn wedi cael ei dderbyn i ddosbarth meithrin mewn ysgol ddim yn gwarantu bod eich plentyn yn cael aros yn yr ysgol honno. Bydd angen gwneud cais newydd am le yn y dosbarth derbyn. O bryd i’w gilydd, efallai bydd sefyllfaoedd yn codi pan fydd hi ddim yn bosibl i drosglwyddo disgyblion oherwydd bod dim digon o leoedd.

Cynradd (Trosglwyddo Ysgol y Babanod i Ysgol Iau)

Pan fydd plant ym Mlwyddyn 2 yn yr ysgol fabanod, bydd angen gwneud cais am le mewn Ysgol Gynradd neu Ysgol Iau.

Ysgol uwchradd

Bydd plant yn dechrau Ysgol Uwchradd yn y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 11 oed.

Trosglwyddo yn ystod y flwyddyn (Symud ysgolion yn ystod y flwyddyn ysgol)

Mae newid ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol yn gam mawr i'ch plentyn/plant. Bydd angen i chi gysylltu â'ch ysgol leol neu'r Garfan Materion Derbyn Plant am gyngor bryd hwnnw. Os ydych chi'n penderfynu y byddwch chi eisiau i'ch plentyn drosglwyddo o un ysgol i un arall, cysylltwch â Phennaeth eich ysgol bresennol i roi gwybod iddo/iddi am eich penderfyniad yn gyntaf. Os byddwch chi eisiau parhau â'r trefniadau trosglwyddo, cysylltwch â'r Garfan Materion Derbyn Disgyblion am gyngor wrth wneud eich cais i'r ysgol newydd.

Gwasanaeth Materion Derbyn Disgyblion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,

Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar

CF45 4UQ

Ffôn: 01443 744232

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.