Gwneud cais am le mewn ysgol

Mae angen gwneud ceisiadau am le mewn ysgol ar gyfer cyfnodau gwahanol yn addysg plentyn.  Dyma nhw – cyn-feithrin; Meithrin; Dosbarth Derbyn; Trosglwyddo o'r adran babanod/iau ac Ysgol Uwchradd.

Mae modd cyflwyno cais ar-lein am le i'ch plentyn mewn Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn, Ysgolion Babanod i Ysgolion Iau/Cynradd (Blwyddyn 3) ac Ysgolion Uwchradd (Blwyddyn 7), ar gyfer Medi 2019. 

O fis Medi 2018, bydd modd i Rieni/Cynhalwyr wneud ceisiadau ar-lein am leoedd cyn-feithrin ar gyfer Ionawr 2019. Bydd modd gwneud ceisiadau am leoedd cyn-feithrin ar gyfer Ebrill 2019 ym mis Ionawr 2019.

Dyw pob teclyn symudol (iphones / iPads a ffonau / llechen gyfrifiadur android) ddim ynaddas ar gyfer y system derbyn disgyblion ar-lein. Cyngor y cwmni sydd wedi creu’r meddalwedd yw mai defnyddio cyfrifiadur neu glinadur fyddai orau. Os nad oes cyfrifiadur/cliniadur gyda chi, mae modd i chi ddefnyddio’r cyfrifaduron yn unrhyw Lyfegell

(Os ydych chi'n gwneud cais am le mewn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (yr eglwysi), gwnewch eich cais yn uniongyrchol i'r ysgol benodol. Mae’r manylion cyswllt i gyd i’w cael yn Llyfryn

Cyn-feithrin 

Mae hawl gan bob plentyn i fanteisio ar ddarpariaeth addysg feithrin ran-amser o ddechrau'r tymor ar ôl ei ben-blwydd yn dair oed. Mae'r lleoedd yma'n cael eu darparu ar sail y nifer sydd ar gael, a does dim ffordd o sicrhau lle mewn unrhyw ysgol.

  • Llyfryn gwybodaeth a chyngor - Cyn-feithrin (pdf)

Ysgol feithrin

Mae gan bob plentyn hawl i le addysg feithrin o'r mis Medi yn dilyn ei drydydd pen-blwydd.

  • Llyfryn gwybodaeth a chyngor - Meithrin (pdf)

Dydy'r ffaith bod eich plentyn wedi cael ei dderbyn i ddosbarth Cyn-Feithrin neu feithrin mewn ysgol ddim yn gwarantu bod eich plentyn yn cael aros yn yr ysgol honno. Bydd angen gwneud cais newydd am le yn y dosbarth Meithrin. O bryd i’w gilydd, efallai bydd sefyllfaoedd yn codi pan fydd hi ddim yn bosibl i drosglwyddo disgyblion oherwydd bod dim digon o leoedd.

Derbyn

Bydd plant yn dechrau yn y dosbarth derbyn mewn ysgolion babanod neu ysgolion cynradd yn y mis Medi ar ôl iddyn nhw droi'n 4 oed.

  • Llyfryn gwybodaeth a chyngor - Dosbarth Derbyn (pdf)

Dydy'r ffaith bod eich plentyn wedi cael ei dderbyn i ddosbarth meithrin mewn ysgol ddim yn gwarantu bod eich plentyn yn cael aros yn yr ysgol honno. Bydd angen gwneud cais newydd am le yn y dosbarth derbyn. O bryd i’w gilydd, efallai bydd sefyllfaoedd yn codi pan fydd hi ddim yn bosibl i drosglwyddo disgyblion oherwydd bod dim digon o leoedd.

Cynradd (Trosglwyddo Ysgol y Babanod i Ysgol Iau)

Pan fydd plant ym Mlwyddyn 2 yn yr ysgol fabanod, bydd angen gwneud cais am le mewn Ysgol Gynradd neu Ysgol Iau.

  • Llyfryn cyngor – Trosglwyddo o'r Adran Babanod i'r Adran Iau, Ysgolion Cynradd (pdf)

Ysgol uwchradd

Bydd plant yn dechrau Ysgol Uwchradd yn y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 11 oed.

Trosglwyddo yn ystod y flwyddyn (Symud ysgolion yn ystod y flwyddyn ysgol)

Mae newid ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol yn gam mawr i'ch plentyn/plant. Bydd angen i chi gysylltu â'ch ysgol leol neu'r Garfan Materion Derbyn Plant am gyngor bryd hwnnw. Os ydych chi'n penderfynu y byddwch chi eisiau i'ch plentyn drosglwyddo o un ysgol i un arall, cysylltwch â Phennaeth eich ysgol bresennol i roi gwybod iddo/iddi am eich penderfyniad yn gyntaf. Os byddwch chi eisiau parhau â'r trefniadau trosglwyddo, cysylltwch â'r Garfan Materion Derbyn Disgyblion am gyngor wrth wneud eich cais i'r ysgol newydd.

  • Llyfryn cyngor – Trosglwyddo yn ystod y flwyddyn (pdf)
Gwasanaeth Materion Derbyn Disgyblion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,

Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar

CF45 4UQ

Ffôn: 01443 744232

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.