Yn y rhan fwyaf o achosion fe fydd plant yn cael cynnig lle yn yr ysgol sy'n ddewis cyntaf eu rhieni.

Serch hynny, os nad yw hynny'n digwydd, mae hawl gyda rhieni/cynhalwyr i gyflwyno apêl i Banel Apeliadau Annibynnol.

Cofiwch, does dim gweithdrefnau cyflwyno apêl yn achos gwrthod cais am le cyn-feithrin neu'r dosbarth meithrin, achos mai darpariaeth addysg anstatudol yw hon.

Hoffech chi ragor o gyngor/gwybodaeth? Trowch i'n Llyfryn Dechrau'r Ysgol neu gysylltu â'r Garfan Materion Derbyn Disgyblion (manylion isod).

Gwasanaeth Materion Derbyn Disgyblion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,

Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes

Tŷ Trevithick

Abercynon

Aberpennar

CF45 4UQ

Ffôn: 01443 744232

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.