Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fanylion y Grant Datblygu Disgyblion newydd Mynediad (GDD).

Mae'r grant ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim neu ddisgyblion sy'n derbyn gofal sydd ac sydd :

  • ar drothwy dechrau yn y dosbarth derbyn mewn ysgolion cynradd a gynhelir ym mis Medi 2018;
  • ar drothwy dechrau ym mlwyddyn 7 mewn ysgolion uwchradd a gynhelir ym mis Medi 2018 neu;
  • yn ddisgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau atgyfeirio disgyblion sy'n 4 neu 11 oed ym mis Medi 2018.

O dan delerau'r grant, mae £125 ar gael i brynu eitemau er enghraifft:

  • Gwisg ysgol gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
  • Gwisg chwaraeon yr ysgol gan gynnwys esgidiau ymarfer;
  • Gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i Sgowtiaid; Geidiaid; Cadéts; crefft ymladd; chwaraeon; celfyddydau perfformio neu ddawns;
  • Adnoddau e.e. bagiau ysgol neu offer ysgrifennu;
  • Offer arbenigol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau e.e. gwersi dylunio a thechnoleg;
  • Offer ar gyfer teithiau tu allan i oriau ysgol e.e. cotiau glaw ar gyfer dysgu yn yr awyr agored. 

Does dim modd defnyddio'r grant i brynu offer TG e.e. ffonau symudol ac Ipads.

Fel arall, os ydy rhieni neu warcheidwaid yn derbyn Budd-dal Tai neu Fudd-dal Treth y Cyngor, mae modd gwneud cais drwy ffonio 01443 680363.

Cysylltwch ag ysgol eich plentyn am ragor o wybodaeth ynghylch eich cymhwysedd a sut mae modd gwneud cais. 

Nodwch: mae'n bosibl bod rhieni / gwarcheidwaid disgyblion cymwys sydd ar drothwy dechrau ym mlwyddyn 7 ym mis Medi 2018 eisoes wedi derbyn cyllid o dan y cynllun yma.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.