Diben y Cynllun yw eich galluogi i ddarparu cymorth grant i deuluoedd ar incwm isel i brynu:

 • Gwisg ysgol, gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
 • Cit chwaraeon ysgol, gan gynnwys esgidiau chwaraeon;
 • Gwisg grwpiau cyfoethogi, gan gynnwys, ymhlith eraill, sgowtiaid; geids; cadetiaid; crefft ymladd; chwaraeon; celfyddydau perfformio neu ddawnsio;
 • Cyfarpar ee bagiau ysgol a deunydd ysgrifennu;
 • Cyfarpar arbenigol ar gyfer gweithgareddau'r cwricwlwm newydd, ee dylunio a thechnoleg;
 • Cyfarpar ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol/dysgu yn yr awyr agored, ee dillad sy'n dal dŵr.

Nid yw'r rhestr hon yn cwmpasu pob elfen, a bydd angen disgresiwn a gwybodaeth leol, gan gofio hyd a lled egwyddorion y Cynllun, yn enwedig mewn perthynas â gweithgareddau cyfoethogi; cyfarpar arbenigol a chyfarpar ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol.

Lle bydd opsiwn cyllid arall ar gael eisoes, er enghraifft y Gronfa Cymorth Dewisol, ni fyddai disgwyl i Lywodraeth Cymru hefyd roi cymorth. Bydd disgwyl ichi, felly, ystyried rhaglenni a chynlluniau cyllid eraill posibl wrth benderfynu pa eitemau sy'n gymwys o dan y Cynllun hwn

Ni cheir defnyddio'r cyllid hwn at gyfarpar TG, er enghraifft ffonau symudol a dyfeisiau ipad.

Mae'r Cyllid ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim a fydd yn dechrau yn:

 • Nosbarth derbyn ysgolion cynradd a gynhelir ym Medi 2019;
 • Blwyddyn 3 ysgolion cynradd a gynhelir ym Medi 2019;
 • Blwyddyn 7 ysgolion uwchradd a gynhelir ym Medi 2019;
 • Blwyddyn 10 ysgolion uwchradd a gynhelir ym Medi 2019; neu
 • ddisgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion sy'n 4 oed neu'n 11 oed ym Medi 2019.

Mae'r Cyllid ar gael hefyd i bob plentyn sy'n derbyn gofal sydd o oedran ysgol gorfodol.

Mae cyllid o hyd at £125 ar gael i bob dysgwr cymwys ac eithrio dysgwyr Blwyddyn 7.  Bydd gan ddysgwyr cymwys ym Mlwyddyn 7 hawl i hyd at £200.

Noder: Bydd hawl gan ddisgyblion sy'n geiswyr lloches ac sy'n dechrau yn y dosbarth derbyn; Blwyddyn 3; Blwyddyn 7; a Blwyddyn 10 ym mlwyddyn ysgol 2019/20, i gael cymorth o dan y Cyllid hwn os byddantyn bodloni'r meini prawf cymhwysedd.

Fel arall, os ydy rhieni neu warcheidwaid yn derbyn Budd-dal Tai neu Fudd-dal Treth y Cyngor, mae modd gwneud cais drwy ffonio 01443 680363.

Cysylltwch ag ysgol eich plentyn am ragor o wybodaeth ynghylch eich cymhwysedd a sut mae modd gwneud cais. 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.