Darparu gwasanaeth o safon, gwerth am arian sy'n cyfrannu tuag at les y gymuned yw ein nod.

COVID-19: Dychwelyd i'r Ysgol ym mis Medi 2020

Trefniadau amser cinio

Bydd ceginau ar agor yn llawn o ddechrau tymor yr hydref a bydd bwyd ar gael i'r holl ddisgyblion sydd ei eisiau, gan gynnwys y rheiny sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Bydd disgyblion yn bwyta cinio mewn mannau bwyta penodol gyda'u grwpiau cyswllt. Bydd arwynebau sy'n cael eu defnyddio i fwyta arnyn nhw yn cael eu glanhau ar ôl pob grŵp / defnydd.  Bydd modd bwyta yn yr awyr agored (gan ddibynnu ar y tywydd) ond eto, rhaid i ddisgyblion aros yn eu grwpiau cyswllt lle bo modd. Mewn nifer bach o achosion, mae'n bosibl y bydd angen i ddisgyblion fwyta cinio yn eu hystafell ddosbarth i gryfhau mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Bydd amseroedd egwyl ac amser cinio yn cael eu hamrywio i'r disgyblion fel bod nifer y plant sy'n cael egwyl neu ginio ar yr un pryd ar ei lefel isaf posibl.

Fydd dim modd i unrhyw ddisgybl adael safle'r ysgol yn ystod y dydd.

I leihau'r risg o drosglwyddo haint trwy drin arian parod, mae ysgolion yn cael eu hannog i beidio â defnyddio arian parod na sieciau ar ôl ailagor yn nhymor yr hydref. Bydd hyn yn berthnasol i bob eitem sy'n cael ei phrynu mewn ysgol ac yn cynnwys, er enghraifft, prydau ysgol, gwisg ysgol, dillad ymarfer corff ac offer. Mae talu ar-lein wedi'i hen sefydlu yn Rhondda Cynon Taf ac mae modd i bob ysgol dderbyn taliadau arian cinio yn y ffordd yma. Anfonwch e-bost at cysoniadbanc@rhondda-cynon-taf.gov.uk i sefydlu'r opsiynau priodol.

Darpariaeth clwb brecwast/clybiau ar ôl ysgol

Ar ôl derbyn nifer uchel iawn o geisiadau am ddarpariaeth clybiau brecwast a chynnal asesiad o faint neuaddau ac ystafelloedd bwyta'r ysgolion, fydd hi ddim yn bosibl sicrhau y bydd plant yn aros yn eu grwpiau cyswllt wrth fynychu'r clwb brecwast. Mae'r Cyngor yn awyddus i sicrhau nad yw'r ddarpariaeth addysg yn cael ei pheryglu gan y posibilrwydd y bydd angen i nifer fawr o blant hunanynysu am nad oes modd cadw at y grwpiau cyswllt wrth fynychu darpariaeth y clwb brecwast. Rydyn ni’n bwriadu ailagor y ddarpariaeth ar 28 Medi 2020 gyda chapasiti llawer llai. Bydd llefydd yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin, a chaiff ymgeiswyr aflwyddiannus wybod eu bod wedi methu â sicrhau lle erbyn 5pm ar 18 Medi 2020. Fydd ymgeiswyr llwyddiannus ddim yn cael gwybod eu bod wedi llwyddo i gael lle am fod llefydd yn cael eu dyrannu’n awtomatig.  

Bydd proses ymgeisio arall yn cael ei chynnal ar gyfer Tymor y Gwanwyn. Caiff rhieni ragor o fanylion ar ddiwedd mis Tachwedd 2020 ynglŷn â sut i ymgeisio ar-lein.

 

Mae ein bwydlenni ar gyfer ysgolion yn dilyn rheoliadau safonau maeth, fel sydd wedi'u nodi yng nghanllawiau Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013

Hawlio prydau ysgol am ddim

Mae'n bosibl i brydau ysgol o ansawdd da gyfrannu'n sylweddol at ddiet y plant a chael dylanwad ar eu hiechyd a'u lles yn gyffredinol. Mae prydau ysgol am ddim, ar gyfer y plant hynny sy'n gymwys, yn cyfrannu at wneud yn siŵr bod y rhan fwyaf o blant yn bwyta o leiaf un pryd o fwyd sy'n gytbwys ac yn faethlon yn ystod diwrnodau'r ysgol – beth bynnag yw incwm eu rheini.

Mae'r un dewis o fwyd ar gael i'r holl ddisgyblion – p'un ai eu bod nhw'n talu neu'n hawlio prydau ysgol am ddim. Bob dydd, bydd gwasanaeth arlwyo ym mhob ysgol gynradd ac ysgol uwchradd yn gweini dewis o brydau poeth, salad, tatws pob a bagéts gyda llenwad, a hyd yn oed becynnau bwyd.

Os ydych chi'n meddwl efallai bod hawl gyda'ch plentyn/plant chi i brydau ysgol am ddim, darllenwch yr wybodaeth sydd ar y dudalen prydau ysgol am ddim.