Skip to main content

Gwasanaethau Arlwyo yn yr Ysgolion

Darparu gwasanaeth o safon, gwerth am arian sy'n cyfrannu tuag at les y gymuned yw ein nod.

Mae ein bwydlenni ar gyfer ysgolion yn dilyn rheoliadau safonau maeth, fel sydd wedi'u nodi yng nghanllawiau Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013

Hawlio prydau ysgol am ddim

Mae'n bosibl i brydau ysgol o ansawdd da gyfrannu'n sylweddol at ddiet y plant a chael dylanwad ar eu hiechyd a'u lles yn gyffredinol. Mae prydau ysgol am ddim, ar gyfer y plant hynny sy'n gymwys, yn cyfrannu at wneud yn siŵr bod y rhan fwyaf o blant yn bwyta o leiaf un pryd o fwyd sy'n gytbwys ac yn faethlon yn ystod diwrnodau'r ysgol – beth bynnag yw incwm eu rheini.

Mae'r un dewis o fwyd ar gael i'r holl ddisgyblion – p'un ai eu bod nhw'n talu neu'n hawlio prydau ysgol am ddim. Bob dydd, bydd gwasanaeth arlwyo ym mhob ysgol gynradd ac ysgol uwchradd yn gweini dewis o brydau poeth, salad, tatws pob a bagéts gyda llenwad, a hyd yn oed becynnau bwyd.

Os ydych chi'n meddwl efallai bod hawl gyda'ch plentyn/plant chi i brydau ysgol am ddim, darllenwch yr wybodaeth sydd ar y dudalen prydau ysgol am ddim.