Pwy sy'n gymwys?

 • Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn rhoi cymhorthdal “untro” ar gyfer gwisg ysgol (hyd at £105 ar hyn o bryd) i rieni disgyblion blwyddyn 7 yng Nghymru sy’n derbyn Prydau Ysgol am ddim
 • Disgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau atgyfeirio disgyblion yng Nghymru sy'n 11 oed ar ddechrau'r flwyddyn ysgol ac yn derbyn prydau ysgol am ddim.
Does dim rhaid i rieni wneud cais i dderbyn y grant yma.

Gall y cymhorthdal fod ar ffurf siec, pecyn gwisg, neu dalebau ar gyfer siopau penodol ac ar gael o ysgol gyfun/uwchradd eich plentyn.  Cysylltwch â'ch ysgol am ragor o wybodaeth.

Hawl i gael prydau ysgol am ddim

Mae prydau ysgol am ddim ar gael i’r plant hynny mae’u rhieni neu warcheidwaid wedi gwneud cais am brydau ysgol am ddim ac yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: 

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Treth Plant (os nad ydych chi hefyd yn derbyn Credyd Treth Gwaith) ac mae eich incwm trethadwy blynyddol (fel yr aseswyd gan Gyllid y Wlad) o dan £16,190 y flwyddyn (gall y ffigwr hwn newid ym mis Ebrill bob blwyddyn)
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm).
 •  Credyd Pensiwn y Wladwriaeth (Elfen Gwarant)
 • Cymorth o dan ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • I gael copi o'r ffurflen gais Prydau Ysgol Am Ddim, dylech chi gysylltu â swyddfa'r ysgol neu'r adran Prydau Ysgol Am Ddim yn Nhŷ Bronwydd, y Porth, CF39 9DL.
 • Neu, os ydych chi'n derbyn Budd-dal Tai neu Fudd-dal Treth y Cyngor, gallwch chi wneud cais dros y ffôn – 01443 680363
 • Hoffech chi ragor o wybodaeth am grantiau gwisg ysgol? Cysylltwch â'r ysgol y bydd eich plentyn yn ei mynychu

Darparu Gwisg Ysgol

Mae lwfansau i brynu gwisg ysgol yn ddyfarniad dewisol. Mae hyn yn golygu y bydd pob ysgol gynradd a chyfun/uwchradd, yn unigol, yn penderfynu faint o gymhorthdal i’w roi a sut y bydd yn cael ei ddarparu.

Ar hyn o bryd, mae rhai ysgolion yn darparu cymhorthdal ar gyfer gwisg ysgol i’r disgyblion hynny, o'r dosbarth derbyn hyd at flwyddyn 11, y mae eu henwau ar y gofrestr prydau ysgol am ddim.

Gall y cymhorthdal fod ar ffurf siec, pecyn gwisg, neu dalebau ar gyfer siopau penodol gan ddibynnu ar yr ysgol.

Neu, os ydych chi'n derbyn Budd-dal Tai neu Fudd-dal Treth y Cyngor, gallwch chi wneud cais dros y ffôn – 01443 680363.

Hoffech chi ragor o wybodaeth am grantiau gwisg ysgol? Cysylltwch â'r ysgol y bydd eich plentyn yn ei mynychu.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.