Skip to main content

Sesiwn Gyntaf am Ddim

Manteisiwch ar eich sesiwn gyntaf yn y gampfa neu'r pwll nofio, neu'ch dosbarth ffitrwydd cyntaf am ddim.

Dyma'r ffordd berffaith o roi cynnig ar yr ystod anhygoel o gyfleoedd Hamdden am Oes sydd ar gael yn ein naw canolfan hamdden.

Mae gan bob un o'n canolfannau hamdden gampfa gyda staff proffesiynol a chymwys. Byddan nhw'n eich cyflwyno i'r cyfleuster er mwyn eich helpu i gyrraedd eich nodau iechyd a lles personol.

Beth bynnag yw'ch nodau iechyd a lles ar gyfer 2019, mae modd i ni eich helpu! Mae'r offer diweddaraf yn eich galluogi i ganolbwyntio ar fath penodol o hyfforddiant, p'un a yw'n hyfforddiant ar gyfer gwella'ch cryfder, eich cardio, eich ffitrwydd ymarferol neu'ch cryfder craidd.  Mae'r dechnoleg ddiweddaraf yn eich helpu i gofnodi pob ymarfer a hyd yn oed ddod â'ch sesiynau rhedeg awyr agored dan do er mwyn cystadlu yn erbyn eich hun. Mae pob un o'n cyfleusterau yn cynnig amgylchedd modern, cyfforddus, (mae llawer ohonyn nhw gydag ystafelloedd newid wedi'u hadnewyddu) lle mae croeso i bawb, waeth beth yw eu hoedran neu'u gallu.

Caiff unrhyw un dros 11 oed ddefnyddio'n campfeydd. 

 • Os ydych chi'n dewis ymuno â'n Cynllun Hamdden am Oes, fydd dim rhaid ichi dalu ffi sefydlu na ffi ymuno. Bydd croeso i chi ddefnyddio unrhyw un o'n cyfleusterau, a manteisio ar yr ystod eang o ddosbarthiadau a rhaglenni gweithgareddau sydd ar gael.

...neu

 • Mae'n bosibl y byddwch chi'n dewis defnyddio'ch tocyn Sesiwn Gyntaf Am Ddim ar gyfer dosbarth ffitrwydd. Rydyn ni'n cynnig dros 50 o wahanol ddosbarthiadau, gan gynnwys Zumba, Ioga, Erobeg Dŵr, a Phwysau Kettlebell.

Diolch i raglenni dosbarthiadau llawn dop, bydd modd ichi ddewis o blith dros 350 o ddosbarth ffitrwydd bob wythnos.

 • Bwriwch olwg ar ein disgrifiadau o'r dosbarthiadau a'r amserlenni er mwyn ein helpu chi i ddewis. Cofiwch fod ein dosbarthiadau yn hynod boblogaidd ac mae angen cadw lle ymlaen llaw ar gyfer llawer ohonyn nhw (caiff aelodau Hamdden am Oes gadw lle mewn dosbarth hyd at saith niwrnod ymlaen llaw ar-lein neu drwy ddefnyddio'r ap Hamdden am Oes poblogaidd iawn). Gwiriwch fod lle cyn galw heibio i'r Ganolfan.

...neu

 • Defnyddiwch eich taleb 'Sesiwn Gyntaf am ddim' er mwyn nofio yn un o'n chwe phwll nofio. Mae ein hamserlenni nofio yn caniatáu i chi fanteisio ar sesiwn ben bore, neu, os yw'n well gyda chi, mae modd ichi nofio gyda'r hwyr.
Tocyn am ddim i'r sesiwn gyntaf

Unwaith eto, os ydych chi'n dewis ymaelodi â chynllun Hamdden am Oes, bydd modd i chi fwynhau cynifer o ddosbarthiadau ffitrwydd ym mha bynnag Canolfan Hamdden  mor aml ag y dymunwch chi. 

Telerau ac amodau:

 • Un tocyn fesul person
 • Yn ddilys ar gyfer un sesiwn yn y pwll nofio neu'r gampfa, neu un dosbarth ffitrwydd.
 • Dyw'r tocynnau yma ddim ar gael i'r rheiny sydd eisoes wedi ymaelodi â chynllun Hamdden am Oes.
 • Mae'n bosibl y bydd angen i'r rheiny sydd dan 16 oed ac sy'n dymuno defnyddio'r gampfa ar gyfer y sesiwn gyntaf gael caniatâd gan rieni.
 • Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn amodol ar argaeledd.
 • Does gan y tocyn ddim gwerth ariannol ac felly does dim modd cyfnewid y tocyn.
 • Yn ddilys tan 30 Ebrill, 2019