Skip to main content
 

Ellie Pryor a Taylor Addicott (Codi Pwysau)

Weightlifting 5 edit

(Ar y chwith: Ellie / Ar y dde: Taylor) 

Beth yw eich cefndir chwaraeon?
Ellie - Cyn dechrau codi pwysau, roeddwn i'n gwneud gymnasteg. Roeddwn i hefyd yn beicio mynydd ambell waith pan oeddwn i'n byw yng Ngogledd Cymru.
Taylor - Rydw i wedi chwarae pêl-rwyd, ond dim byd mwy na hynny mewn gwirionedd. Ond rwyf wastad wedi mwynhau cymryd rhan mewn unrhyw chwaraeon.

Pryd a sut dechreuaist ti godi pwysau? 
Ellie - Dechreuais godi pwysau yn 2013. Es i i'r gampfa gyda mam pan aeth hi i gofrestru i fod yn aelod. Gwelais daflen yn hysbysebu'r dosbarthiadau codi pwysau iau a phenderfynais i ymuno.
Taylor - Roeddwn i mewn damwain car dwy flynedd a hanner yn ôl. Torrais i fy arddwrn a'm penglog, felly roeddwn i eisiau cynyddu fy nghryfder. Dywedodd fy nhad am godi pwysau ac roeddwn i am roi cynnig arni. Rydw i wedi bod yn codi pwysau ers dwy flynedd bellach.

Sut roedd y sesiwn gyntaf?
Ellie - Roedd fy sesiwn gyntaf yn wych, roeddwn i wedi'i mwynhau'n fawr. Rwy'n cofio'r hyfforddwraig, Michaela Breeze, yn dweud wrtha'i fy mod i wedi gwneud argraff dda ac roedd hi eisiau i mi barhau i ddod i'r sesiynau. Roeddwn i'n gaeth o'r sesiwn cyntaf, ac rydw i'n dal i fwynhau hyfforddi yn ogystal â chystadlu.
Taylor - Roeddwn i wedi mwynhau'r sesiwn gyntaf yn fawr iawn, ond roeddwn i'n nerfus. Roeddwn i'n gaeth o'r cychwyn ond roedd fy nghorff yn brifo ar ôl bob sesiwn nes i mi ddod i arfer gyda phopeth.

Pam ydych chi'n parhau i godi pwysau?
Ellie - Dwi'n parhau i godi pwysau oherwydd mae gen i darged, a thrwy'r gamp yma dwi'n credu'n gryf fy mod i'n gallu ei gyflawni. Dwi'n hoffi'r teimlad fy mod i'n gwella bob ychydig wythnosau.
Taylor - Dwi'n dwlu'r teimlad o osod record bersonol a sefyll ar y llwyfan. Hoffaf weld pa mor bell alla'i fynd gyda chodi pwysau. Mae'r hyfforddwyr ac aelodau eraill o'r tîm wedi fy helpu i ddal ati drwy gymorth ac yn rhoi hwb pan fod angen. Pan welais i Christie a Michaela yng Ngemau'r Gymanwlad yn ninas Glasgow, roeddwn i'n benderfynol o weithio'n galetach er mwyn gymhwyso ar gyfer Gemau 2018 yn  Y Traeth Aur.  Dyw hynny ddim yn mynd i fod yn hawdd.

Disgrifiwch eich siwrnai ers y sesiwn gyntaf?
Ellie - Mae wedi bod yn un emosiynol ar adegau, lle doeddwn i ddim wedi cyflawni cystal ag roeddwn i'n dymuno neu le'r oeddwn i wedi gwneud yn well na'r disgwyl. Ennill medel efydd yng nghystadleuaeth Austria Junior Battle yn 2014, a'r fedel Arian yn 2015. A thorri dros 100 record mewn un gystadleuaeth, a bod yn bencampwraig o dan 13 oed ym Mhrydain am ddwy flynedd yn olynol.
Taylor - Roedd yn anodd ar y cychwyn, doeddwn i ddim yn teimlo fy mod i'n gwella o gwbl. Ond, fe wnes i gystadlu'n dda yn fy nghystadleuaeth gyntaf ac roeddwn i'n teimlo'n well ar ol hynny. Roeddwn i'n bencampwraig Cymru a Phrydain yn ystod fy mlwyddyn gyntaf, ac wedi torri'r record genedlaethol ar gyfer fy ngrŵp oedran. Y peth gorau hyd yn hyn oedd derbyn llythyr oddi wrth sgwad talent Cymru. Mae bod yn rhan o'r rhaglen Pencampwyr y Dyfodol, a chael nawdd gan Iconx Sports ar gyfer cyfarpar hyfforddi yn wych hefyd.

Ar wahan i ffitrwydd, ym mha ffyrdd eraill ydych chi wedi buddio o Godi Pwysau
Ellie - Teithio, cwrdd â gwahanol bobl a phrofi gwahanol ddiwylliannau
Taylor - Hyd heddiw, dwi wedi colli 7kg o bwysau ers y cychwyn, ac mae fy hunan hyder wedi cynyddu cymaint. Mae gen i ffrindiau newydd ledled y wlad ar ôl cwrdd â nhw mewn cystadleuthau a dwi hefyd wedi teithio i Awstria gyda Thîm Cymru. Ac mae fy sgiliau mathemateg wedi gwella, ar ôl cyfri'r holl bwysau sydd ar y bar.

Sut rydych chi'n dod o hyd i amser i wneud popeth?
Ellie - Dwi'n mynd i'r ysgol bob dydd, ac yn hyfforddi ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener. Dwi'n gweld ffrindiau ar ddydd Iau ac ar y penwythnosau.
Taylor - Mae'n anodd weithiau, ond mae fy ysgol wedi bod yn gefnogol iawn drwy adael i mi fynd i gystadlu a hyfforddi. Mae
 fy nheulu yn mynd â fi i bob man er mwyn cystadlu a hyfforddi. Felly dwi'n ddiolchgar iawn iddyn nhw oherwydd dwi'n ymwybodol y mae'n ddrud ac mae'n rhaid i mi deithio'n bell o dro i dro. Mae fy hyfforddwraig Michaela yn gwirio fy adroddiad ysgol er mwyn sicrhau nad ydy fy ngwaith ysgol yn dioddef. Weithiau mae hi'n gofyn i mi wneud mathemateg yn y gampfa ar ôl sesiwn.

Pam ydych chi'n cymryd rhan mewn chwaraeon?
Ellie - Dwi'n cymryd rhan er mwyn i mi gadw'n iach ac yn heini. Mae hefyd yn deimlad balch iawn i gystadlu dros fy ngwlad, ac mae gen i grŵp mawr o ffrindiau a theulu i'm cefnogi.
Taylor - Dwi'n mwynhau chwaraeon oherwydd dwi'n teimlo'n dda wrth ei wneud a hefyd dwi'n cwrdd â phobl y bydda'i ddim wedi gallu cwrdd fel arall. Mae'n fy ngadw'n heini ac mae'n hwyl.

Beth hoffech chi ddweud wrth ferched sydd yn ystyried ymuno â champ newydd?
Ellie - Baswn i'n dweud bod angen i chi fwynhau chwaraeon, a chymryd rhan hyd gorau eich gallu ac yna mae modd i chi gyflawni unrhyw beth!  Taylor - Baswn i'n dweud i roi cynnig arni, rhowch gynnig ar bopeth nes i chi ddod o hyd i'r gamp sydd orau ar eich cyfer chi. Roeddwn i wedi rhoi cynnig ar Nofio, Pêl-rwyd, Hoci, Karate a hyd yn oed Crefft Ymladd Cymysg cyn dod o hyd i Godi Pwysau. Mwynhewch beth rydych chi'n ei wneud. Does dim rhaid i chi ddod ar y brig trwy'r amser, oni bai eich bod chi'n cael hwyl.

Weightlifting 4 edit

 

Rydyn ni'n sicr mai sêr y dyfodol yw Ellie a Taylor, a dyna pam maen nhw'n rhan o'n rhaglen Pencampwyr y Dyfodol. Am ragor o wybodaeth ar y rhaglen, ewch i adran Athletwyr Talentog y wefan yma.

I ddod o hyd i gamp eich hun, defnyddiwch ein peiriant Pori Clybiau Chwaraeon neu anfonwch e-bost at chwaraeonrhct@rctcbc.gov.uk

 
Facebook-logo
Twitter-Logo