Skip to main content
 

Cronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru

Nod Cronfa Cymru Actif yw diogelu a sicrhau cynnydd clybiau a sefydliadau chwaraeon cymunedol yng Nghymru drwy bandemig Covid-19 ac i’r dyfodol.

Mae’r gronfa eisoes wedi helpu llawer o glybiau a sefydliadau ledled Cymru i wynebu heriau pandemig y Coronafeirws. Bydd yn parhau i ddarparu cyllid i helpu clybiau i fynd i’r afael â’r heriau hyn, ac i sicrhau cynaliadwyedd am flynyddoedd i ddod. 

Mae’r cyllid o £4 miliwn wedi bod yn bosib drwy arian mae Chwaraeon Cymru yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaetho.

Grantiau

Mae tri math o grant ar gael,  a phob un yn rhoi sylw i’r gwahanol heriau mae clybiau a sefydliadau yn eu hwynebu. 

Os ydych chi’n gwneud cais i’r gronfa, mae’n bwysig eich bod yn dewis y grant cywir ac yn gwneud eich cais yn berthnasol i’r grant hwnnw.

Diogelu

I helpu i ddiogelu clybiau a sefydliadau cymunedol neu grwpiau sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith o ganlyniad i bandemig Covid-19. 

Nod y grant yw helpu sefydliadau sy’n methu cyflawni eu rhwymedigaethau ariannol oherwydd Covid-19. Er enghraifft, i dalu costau sefydlog (e.e. rhent a chyfleustodau) nad ydynt yn cael eu talu gan refeniw mwyach. 

Bydd grantiau o £300 i £5,000 ar gael ar gyfer cefnogaeth argyfwng.

Cynnydd

I helpu gyda chynnydd chwaraeon a gweithgarwch i'r cam nesaf a chefnogi cynaliadwyedd tymor hir.

Nod y grant yma yw helpu clybiau a sefydliadau cymunedol gyda’r canlynol:

  • Trechu anghydraddoldeb
  • Creu atebion tymor hir i fod yn fwy cynaliadwy
  • Gweithredu’n arloesol

Mae grantiau o £300 i £50,000* ar gael.

*Bydd rhaid i chi wneud cyfraniad o 10% ar gyfer grantiau mwy na 10k neu 20% os ydynt yn fwy na £25k. 

Penderfyniad o fewn 20 diwrnod gwaith i gyflwyno.

Cyn gwneud cais

I wneud eich cais yn un cadarn a chynyddu eich siawns o lwyddo, mae’n bwysig eich bod yn deall yn llawn beth yw cynnwys pob grant a beth yw’r meini prawf.

Mae ceisiadau’n fwy tebygol o lwyddo os ydynt yn gwneud y canlynol:

  • Dewis y grant perthnasol i anghenion y clwb. Mae llawer o’r ceisiadau rydym yn gorfod eu gwrthod wedi dewis y grant anghywir.
  • Mynegi sut bydd yr eitemau mae’r clwb eisiau arian ar eu cyfer yn cyflawni amcanion a meini prawf y grant.

Rydym yn argymell eich bod yn cymryd y camau canlynol cyn gwneud cais:

  1. Darllen yr holl dudalennau perthnasol ar y we, gan gynnwys y dudalen yma a’r tudalennau ar gyfer pob grant sydd wedi’i restru isod.
  2. Darllen drwy gwestiynau cyffredin y Ganolfan Gymorth a gofyn unrhyw gwestiynau ychwanegol sydd gennych chi.
  3. Ystyried sut gallai sefydliadau cefnogi eich helpu chi gyda’r broses ymgeisio.

Cael cymorth gyda'ch cais

Anfonwch e-bost atom ni: ChwaraeonRhCT@rhondda-cynon-taf.gov.uk  

 
Facebook-logo
Twitter
Instas
Instas