Skip to main content
 

Grant Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru

Awydd cael £1,500 tuag at eich prosiect chwaraeon cymunedol?

Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grantiau o hyd at £1,500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis tuag at:

  • Cynyddu nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
  • Codi safonau

 

Pwy sy'n cael gwneud cais?

Unrhyw grŵp sydd â chyfrif (Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd) yn enw ei sefydliad. Mae'n bur debyg y byddwch yn un o'r canlynol:

  • Clwb neu Gymdeithas Chwaraeon 
  • Clwb Ieuenctid 
  • Grŵp Cymunedol 

Sylwer y bydd raid i chi gyflwyno tystiolaeth bod gan eich sefydliad gyfrif dilys yn ei enw gyda'ch ffurflen gais. Efallai, drwy fethu â gwneud hynny, y bydd oedi o ran asesu'ch cais.Sut mae gwneud cais

Mae'r Gist Gymunedol yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â'r 22 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Hoffech chi wneud cais am grant? Croeso i chi alw heibio i:http://sport.wales/cyllid-a-chefnogaeth/grantiau-ein/y-gist-gymunedol.aspx?lang=cy& Cliciwch ar fotwm gwyrdd 'Ymgeisio ar-lein' ar yr ochr dde. Bydd hyn yn mynd â chi i Borth Grantiau Chwaraeon Cymru. Yno, bydd modd i chi gofrestru, a llenwi ffurflen gais Cist Gymunedol ar-lein. Pan gyflwynwch chi'ch cais, caiff ei bostio yn awtomatig i'r Awdurdod Lleol lle mae'ch prosiect wedi'i leoli.

Ymhob rhan o'r ffurflen gais, os ydych chi angen rhagor o wybodaeth neu gyfarwyddyd am adran neu gwestiwn, cliciwch ar y gofynnod glas agosaf , lle gwelwch ragor o wybodaeth.

Wrth lenwi'ch cais, cofiwch ofalu eich bod yn atodi pob un o'r holl ddogfennau y gofynnir amdanyn nhw, yn enwedig tystiolaeth o gyfrif eich sefydliad (boed yn gyfrif Banc, Cymdeithas Adeiladu, neu Undeb Credyd) er mwyn sicrhau nad oes oedi o ran prosesu'ch cais.
Ar ôl ichi gyflwyno'ch ffurflen gais, cewch y newyddion diweddaraf, drwy e-bost, ar ei chynnydd wrth iddi symud o gam i gam drwy broses y gwobrau.

Cyn i chi wneud cais, cofiwch ddarllen y tair dogfen PDF 'Help' isod, gan y byddan nhw'n rhoi i chi ryw syniad o ba wybodaeth sydd ei hangen. Yn ogystal â hynny, byddan nhw'n esbonio sut i wneud cais am grant drwy ddefnyddio Porth Grantiau Chwaraeon Cymru, gan gynnwys cyfarwyddiadau am sut i gofrestru.

 

Pryd i wneud cais?

Cynhelir pum panel bob blwyddyn ariannol. Bythefnos cyn cyfarfodydd y panel yw'r dyddiadau cau. Gweler y dyddiadau cau isod.

10 Ebrill 2018 
12 Mehefin 2018
21 Awst 2018
23 Hydref 2018
15 Ionawr 2019
 

Cymorth pellach

Ai rhywbeth ar eich cyfer chi yw'r Gist Gymunedol? Ydych chi angen unrhyw help wrth lenwi'r ffurflen? Croeso i chi e-bostio Chwaraeon Rhondda Cynon Taf: sportrct@rctcbc.gov.uk

Bydd ein Swyddogion Chwaraeon Cymunedol yn cynnal dwy sesiwn galw heibio er mwyn darparu cymorth a chyngor.

Sport RCT Community Chest Grant Drop In

 
Facebook-logo
Twitter-Logo