Skip to main content

Ogof Siôn Corn

 

Bydd Siôn Corn yn ei ogof danddaearol hudol o 19 Tachwedd tan 24 Rhagfyr!
Mae tocynnau ar gyfer Ogof Siôn Corn ar werth nawr!  Cliciwch yma

Ogof Siôn Corn 2022 - Cwestiynau Cyffredin
Faint o bobl sy'n cael mynd ar daith?
Caiff uchafswm o 25 fod yn rhan o daith. Mae hyn yn cynnwys oedolion a phlant. Bydd rhaid i bawb gael tocyn dilyn ar gyfer y daith, beth bynnag eu hoedran.
Sut i gadw lle?
Rhaid cadw lle ymlaen llaw. Cewch chi gadw lle ar-lein www.parctreftadaethcwmrhondda.com
Os hoffech chi ddod ar daith dawel ffoniwch ni ac fe wnawn ni gadw lle i chi.
Hoffwn i ddod ag ysgol neu grŵp mawr - sut mae gwneud hynny?
Ar gyfer lleoedd i ysgolion neu archebion grŵp, anfonwch ebost at Esta.Lewis@rctcbc.gov.uk neu ffoniwch 01443 682036.
Ydy'r achlysur ar gyfer trigolion RhCT yn unig?
Nac ydy, mae croeso i bawb.
Pryd dylwn i gyrraedd yr achlysur?
Dylech chi gyrraedd y safle 20 munud cyn amser dechrau'ch taith. Fydd dim modd i chi ymuno â'r daith unwaith y bydd wedi gadael. 
Beth os ydw i'n hwyr?
Yn anffodus fydd dim modd i ni eich ychwanegu at eich taith na'ch symud i sesiwn arall os byddwch chi'n hwyr.  Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gadael mewn da bryd i gyrraedd o leiaf 20 munud cyn amser dechrau'ch taith. 
Beth mae pris y tocyn yn ei gynnwys?
Taith o amgylch Ogof Siôn Corn, ymweliad â groto hudol Siôn Corn ac anrheg sy’n briodol i’w hoedran i bob plentyn.
Pa weithgareddau eraill sydd ar y safle?
Bydd gweithgareddau ychwanegol ar y safle eleni.  Ymunwch â’r gweithgareddau yn ein cytiau, ysgrifennwch lythyr at Siôn Corn, dewch i ymweld â’n stondin gwin cynnes neu ewch i’n siop luniau ac anrhegion. Bydd angen cysylltu'n uniongyrchol â'r Chocolate House/y caffi neu Craft of Hearts i gadw lle mewn gweithdy gyda nhw.
Oes angen i fi argraffu e-bost cadarnhad fy archeb?
Does dim angen argraffu. Bydd angen i chi ddangos yr e-bost i'r aelod o staff fydd yn eich croesawu chi.
Ga i fynd â phram ar y daith?
Cewch chi ddod â'r pram ar y safle ond fydd dim modd ei ddefnyddio ar y daith.
Oes modd defnyddio cadeiriau olwyn a chymhorthion cerdded eraill ar daith?
Oes, cewch chi ddefnyddio cadair olwyn a chymhorthion cerdded ar y daith. Byddwn ni'n gofyn i chi a oes gyda chi unrhyw un o'r rhain ar adeg archebu.
Oes angen i fi dalu am fy mabi?
Bydd angen talu £3 ar gyfer plant dan 18 mis oed. Bydd hyn yn cyfrannu at yr anrheg yn unig.

 

 

 

WMESanta