Skip to main content
 

Denu gwirfoddolwyr

Ydych chi'n edrych am rywun ymroddgar i wirfoddoli yn eich clwb chwaraeon neu'ch achlysur chwaraeon?

Mae llawer o glybiau'n dibynnu ar y rhai sydd eisoes yn cymryd rhan i redeg pethau o ddydd i ddydd.

Yn amlach na pheidio, mae swyddi gwirfoddol yn cael eu llenwi gan aelodau, teuluoedd a chyn-aelodau, gan ei bod hi'n hawdd cysylltu â nhw ac maen nhw'n gallu gweld neu fwynhau manteision y clwb yn uniongyrchol. Weithiau, y cyfan sydd ei angen ar y grŵp yma o bobl yw gofyn iddyn nhw!

Er ein bod ni'n eich annog chi i ymwneud â'ch cymuned, efallai bydd angen i chi ddechrau chwilio y tu allan i'r cylch yma o wirfoddolwyr wrth i'ch clwb barhau i dyfu. Ond ble mae dechrau? Sut mae mynd ati ac at bwy mae troi? Peidiwch â phoeni, rydyn ni yma i helpu!

Ond cyn dechrau recriwtio gwirfoddolwyr newydd, rhaid i chi ofyn ambell gwestiwn i chi eich hun:

Pam rydych chi eisiau recriwtio gwirfoddolwyr newydd?

  • Pa rôl rydych chi eisiau iddyn nhw ei gwneud?
  • Faint o amser bydd rhaid iddyn nhw ei dreulio'n gwirfoddoli?
  • Pa sgiliau sydd rhaid i'ch gwirfoddolwyr fod wedi'u dysgu?
  • Pwy fydd yn gofalu am y gwirfoddolwyr newydd yma?


Bydd yr atebion i'r cwestiynau yma'n eich helpu chi i weld beth ydych chi ei angen a sut bydd gwirfoddolwyr yn cael eu rheoli yn y clwb.

Mae hefyd yn syniad da penodi Cydlynydd Gwirfoddolwyr i edrych ar ôl holl wirfoddolwyr y clwb. Mae Cydlynwyr Gwirfoddolwyr yn recriwtio ac yn dewis rôl i bawb, a hefyd yn cefnogi, cydnabod a gwobrwyo.

Dyma rai syniadau i helpu'ch clwb i recriwtio gwirfoddolwyr ymroddgar, a'u cadw nhw:

Nodi disgwyliadau wrth gofrestru neu gyflwyno

Fel clwb, mae'n rhaid i chi benderfynu ar ddiwylliant y clwb a'r disgwyliadau o ran gwirfoddoli. Esboniwch y rhain yn glir bob tro mae aelod newydd yn ymuno â'r clwb. Does dim ots gan bobl helpu, ond maen nhw angen cael gwybod pryd a sut. Unwaith yr wythnos? Ddwywaith y tymor? Ai gwerthu llyfr o docynnau raffl ddwywaith y flwyddyn sydd ei angen? Helpu mewn tri digwyddiad y flwyddyn?

Atgoffa pobl

Mae'n rhaid i chi gael cymaint o bobl â phosib i helpu gyda rhedeg eich clwb o ddydd i ddydd. Cofiwch hybu'r angen am wirfoddolwyr ar wefan eich clwb ac yn y cylchlythyrau. Mae sylwadau fel “mae eich cyfraniad chi'n gwneud gwahaniaeth” neu “helpwch ni yn ein digwyddiad nesaf” yn atgoffa aelodau yn gyson fod diwylliant o helpu a gwirfoddoli yn eich clwb.

Disgrifio pob rôl

Bydd pobl yn fwy tebygol o wirfoddoli pan fyddwch chi'n gofyn iddyn nhw lenwi rôl benodol gan roi amlinelliad o'r ymrwymiad amser sydd ei angen. Mae esiamplau o ddisgrifiadau rôl ar gyfer y prif swyddi ar gael yma.

Ffocws ar gyfraniadau a chyflawniadau cadarnhaol

Pan fyddwch chi'n teimlo baich eich cyfrifoldeb, mae'n rhy hawdd teimlo'n negyddol. Ond eich cyfrifoldeb chi, fel aelodau pwyllgor neu weinyddwyr, yw creu'r naws a'r diwylliant yn eich clwb, ac mae hynny'n cynnwys sut rydych chi'n ymddwyn eich hun. Rhaid i chi fod ag agwedd bositif drwy'r adeg a diolch i bawb sy'n cymryd rhan. Mae hynny'n fwy tebygol o newid ymddygiad na thynnu sylw at y rhai sydd ddim yn helpu, oherwydd bydd pobl yn mynd yn amddiffynnol yn aml iawn.

Peidiwch â dweud, gorchymyn na chodi cywilydd, ond peidiwch â bod ag ofn gofyn chwaith

Peidiwch â bod yn rhy swil i ofyn i bobl am help a gofyn iddyn nhw weithredu. Y dyddiau yma, dydy pobl ddim yn meddwl yn rhagweithiol am wirfoddoli, ond eto pan fydd rhywun yn gofyn iddyn nhw, maen nhw'n fwy na pharod i roi o'u hamser. Mae hefyd yn syniad da peidio â gofyn i grwpiau mawr, ond yn hytrach i unigolion, a fydd wedyn yn ffurfio tîm. Mae'r dull yma o weithredu'n ennyn perchnogaeth a balchder yn y bobl hyn mewn perthynas â'r prosiect.

Cadw cofrestr sgiliau

Pur anaml mae hyn yn cael ei wneud, ond mae'n ddefnyddiol iawn. Rhestr o'r aelodau sydd ag unrhyw sgiliau penodol yw'r gofrestr. Mae hyn yn eich helpu chi i fod yn fwy penodol wrth ofyn i bobl lenwi rôl. Er enghraifft, os oes gennych chi saer coed yn eich clwb ac os oes drws yn dechrau dod yn rhydd, mae'n fwy tebygol o allu helpu'n gyflym ac yn effeithiol, heb roi fawr ddim pwysau arno. Mae pobl yn fwy tebygol o wirfoddoli os oes ganddyn nhw amser, gwybodaeth, sgiliau a dawn i wneud y gwaith. Bydd deall y sgiliau sydd gan y bobl yn eich clwb yn eich helpu chi i gael canlyniadau llawer gwell. Mae Brickfield Rangers a Chlwb Hoci Gwent yn casglu gwybodaeth am alwedigaethau rhieni am y rheswm yma.

Rhannu tasgau mawr yn dasgau llai a dirprwyo i is-bwyllgorau / timau prosiect  

Mae hyn yn ei gwneud yn haws i bobl gymryd rhan. Mae creu timau prosiect yn golygu bod aelodau'n gallu bod yn berchen ar y dasg ac, os oes angen, recriwtio eu ffrindiau i fod yn aelodau o'u tîm, i helpu. 

Bod yn hyblyg

Gydag oriau gwaith hir ac ymrwymiadau teuluol, efallai dydy rhai pobl ddim eisiau derbyn rôl ffurfiol yn y clwb, sy'n gofyn am ormod o amser ac ymdrech. Er hynny, efallai byddan nhw'n fodlon gwneud un o'r swyddi canlynol os byddwch chi'n gofyn iddyn nhw:

  • Ystadegydd (i gyfrif ergydion at y gôl ac ati)
  • Fideograffydd (gan ddefnyddio iPad)
  • Ystlyswr
  • Neu swyddog arall mewn gêm

Mae rhoi'r math yma o dasgau i bobl sy'n tueddu i weiddi llawer neu sydd â photensial i amharu ar gêm yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn.

Creu rota

Efallai bydd y rhai sy'n ei chael hi'n anodd dod bob wythnos yn fwy cyfforddus yn ychwanegu eu henw at rota. Trwy hynny, gall nifer o bobl helpu bob mis. Os ydych chi eisiau gweld enghraifft, mae Parkrun Caerdydd yn rhoi ei rota ar-lein.

Rhoi cyfle i bobl lwyddo  

Fel pwyllgor, peidiwch ag ysgwyddo gormod o faich. Peidiwch â cheisio gwneud popeth eich hun; bydd aelodau eraill yn gallu helpu hefyd, felly rhowch gyfle iddyn nhw lwyddo.

Hyfforddi'r bobl yn eich clwb 

Mae cyfle i ddysgu sgiliau newydd, fel Cymorth Cyntaf, yn gallu cymell pobl yn aml i ymwneud â rhedeg clwb. Ac er bod pobl yn eithriadol fedrus yn eu gwaith o ddydd i ddydd o bosib, efallai does ganddyn nhw ddim digon o wybodaeth i gyflawni rhai tasgau yn y clwb, ond eu bod nhw'n teimlo'n anghyfforddus yn gofyn am hyfforddiant. Felly, byddwch yn gwbl agored am y cyfleoedd hyfforddi rydych chi'n eu cynnig.

Gwobrwyo a chydnabod cyfraniadau 

Mae diolch yn fawr syml, tocyn rhodd neu ad-dalu aelodaeth i gyd yn ffyrdd gwych o ddiolch i wirfoddolwyr eich clwb. Pan fydd pobl yn helpu, ysgrifennwch erthygl amdanyn nhw ar y wefan, i ysbrydoli eraill i gymryd rhan. Gwirfoddolwyr ydy asgwrn cefn ein clybiau chwaraeon ni ac mae'n rhaid cydnabod eu hymdrechion nhw.

  

Cymorth gan Chwaraeon Rhondda Cynon Taf

Mae Chwaraeon Rhondda Cynon Taf yn fodlon eich helpu chi i recriwtio gwirfoddolwyr newydd. I ofyn am gymorth, llenwch y ffurflen isod a'i hanfon hi mewn neges e-bost i ChwaraeonRhCT@rhondda-cynon-taf.gov.uk! Bydd y garfan yn siarad â'i chysylltiadau lleol ac hefyd yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol!

 
Facebook-logo
Twitter-Logo