"Mae RhCT yn eich caru chi" Yn ystod Wythnos Gwarchod y Gymdogaeth!

"Mae RhCT yn eich caru chi" Yn ystod Wythnos Gwarchod y Gymdogaeth!

Mae'r flwyddyn ddigynsail yma wedi dod â heriau sylweddol i'n cymunedau, yn gyntaf gyda'r dinistr a ddaeth yn sgil Storm Dennis, a bron yn syth wedyn, argyfwng cenedlaethol coronafeirws.

29 Mai 2020

Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer priffyrdd a thrafnidiaeth yn 2020/21

Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer priffyrdd a thrafnidiaeth yn 2020/21

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £3.358 miliwn ogyllid priffyrdd a thrafnidiaeth ar gyfer 2020/21, i'w fuddsoddi yng nghynlluniau parcio a theithio, safleoedd bws a diogelwch ar y ffyrdd. Yn ogystal â hyn, bydd modd datblygu...

28 Mai 2020

Rhybudd Sgamiau Covid-19

Rhybudd Sgamiau Covid-19

Rhybudd Sgamiau Covid-19

27 Mai 2020

Cwmni yn RhCT yn Cynhyrchu Miliynau o Brofion Gwrthgyrff

Cwmni yn RhCT yn Cynhyrchu Miliynau o Brofion Gwrthgyrff

Bydd prawf gwrthgyrff COVID-19 sy'n cael ei ddatblygu yn Rhondda Cynon Taf yn cael ei gyflwyno ledled y DU.

27 Mai 2020

Ailagor Parc Coffa Ynysangharad

Mae Arweinydd y Cyngor wedi rhannu'r newyddion diweddaraf mewn perthynas â Pharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd heddiw (26 Mai)

26 Mai 2020

Cyfleusterau athletau awyr agored gwell wedi'u cyflawni yng Nghwm Clydach

Mae gwaith adeiladu cyfleusterau athletau gwell yng Nghwm Clydach bellach wedi'i gwblhau. Bydd y Cyngor yn adolygu trefniadau ailagor y cyfleuster dros yr wythnosau nesaf oherwydd argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws

22 Mai 2020

Preswylwyr cyntaf yn symud i gyfleuster gofal ychwanegol Maesyffynnon

Mae cyfleuster gofal ychwanegol Maesyffynnon wedi croesawu ei breswylwyr cyntaf – ac yn eu plith mae Ann Boland, sydd, gyda'i chi tywys, Flora, bellach yn elwa ar wybod fod cymorth ar gael ddydd a nos, ac yn byw bywyd sy'n fwy annibynnol

21 Mai 2020

Ehangu'r ddarpariaeth gofal plant ar 1 Mehefin

Bydd y Cyngor yn ehangu ei ddarpariaeth gofal plant brys o ddechrau Mehefin, gan gynyddu nifer y canolfannau o 13 i 25 er mwyn ymateb i'r galw cynyddol am ofal i blant gweithwyr allweddol a phlant sy'n agored i niwed

21 Mai 2020

Datganiad gan y Cyngor – newidiadau i ganol trefi

Yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wrthi'n prosesu nifer o newidiadau i ganol trefi ledled y Fwrdeistref Sirol, gan gynnwys symud dodrefn stryd a chyfyngu ar fynediad iddyn nhw

21 Mai 2020

Curo Dwylo ar gyfer ein Cynhalwyr

Heno, mae pawb ledled Prydain Fawr yn cael eu hannog i guro'u dwylo er mwyn dangos ein gwerthfawrogiad tuag at bawb sy'n gweithio i'r GIG yn ystod yr adeg hynod anodd yma.

21 Mai 2020