Skip to main content

Newyddion

Cymorth rhyddhad ardrethi i fusnesau lleol i barhau yn 2024/25

Cymorth rhyddhad ardrethi i fusnesau lleol i barhau yn 2024/25

Mae'r Cabinet wedi cytuno i barhau â Chynllun Lleihau Ardrethi Busnes Lleol y Cyngor am flwyddyn arall – i roi gostyngiad ychwanegol o hyd at £500 i oddeutu 500 o fusnesau sy'n gymwys ar gyfer cynllun Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch...

26 Chwefror 2024

Cynllun Ffyrdd Cydnerth ar yr A4058 i leihau'r perygl o lifogydd

Cynllun Ffyrdd Cydnerth ar yr A4058 i leihau'r perygl o lifogydd

Bydd y Cyngor yn dechrau'r gwaith ddydd Llun, 4 Mawrth, yn rhan o'r Cynllun Ffyrdd Cydnerth a bydd yn cynnwys gwaith draenio hanfodol a gwella cydnerthedd ein ffyrdd yn ystod llifogydd

26 Chwefror 2024

Buddsoddiad ychwanegol ym mlaenoriaethau'r Cyngor ochr yn ochr â'r rhaglen gyfalaf

Buddsoddiad ychwanegol ym mlaenoriaethau'r Cyngor ochr yn ochr â'r rhaglen gyfalaf

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar fanylion rhaglen gyfalaf y Cyngor ar gyfer y tair blynedd nesaf – ynghyd â buddsoddiad untro wedi'i dargedu gwerth £19.29 miliwn ar gyfer meysydd blaenoriaeth 2024/25, gan gynnwys priffyrdd, ffyrdd heb eu...

26 Chwefror 2024

Gwella mesurau gwrthsefyll llifogydd trwy waith lleol yn Aberaman

Gwella mesurau gwrthsefyll llifogydd trwy waith lleol yn Aberaman

Bydd gwaith o ddydd Llun 26 Chwefror yn cynnwys gosod dau dwll archwilio yn y ffordd gerbydau, yn ogystal â draen dŵr wyneb a gylïau newydd, ac atgyweirio rhan o gwlfer

23 Chwefror 2024

Cabinet yn cytuno ar strategaeth ar gyfer cyllideb 2024/25 yn dilyn ymgynghoriad

Mae Cabinet y Cyngor wedi cytuno i'w strategaeth ar gyfer y gyllideb, a fydd yn cael ei chyflwyno i'r Cyngor llawn, gan gynnig cyllideb gytbwys ar gyfer 2024/25. Mae'r strategaeth sydd wedi'i chymeradwyo wedi'i llunio yn dilyn cyfnod o...

23 Chwefror 2024

Newidiadau i drefniadau bysiau gyda'r hwyr yn ardal Gilfach-goch ar gyfer gwaith cyfagos

Dyma roi gwybod i drigolion am drefniadau dros dro ar gyfer teithiau bysiau gyda'r hwyr i ardal Gilfach Goch ac oddi yno, o ganlyniad i waith gosod wyneb newydd sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

22 Chwefror 2024

Ymgynghoriad Cyn-adneuo ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig

Mae'r Cyngor bellach wedi cyhoeddi manylion ei Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (2022-2037) – ac mae trigolion yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud ar yr hyn sy'n cael ei gynnig yn ystod yr ymgynghoriad...

22 Chwefror 2024

Mynnwch gael dweud eich dweud ar lwybr cerdded a beicio arfaethedig yn ardal Glynrhedynog

Mae bellach modd i drigolion fwrw golwg ar gynigion drafft ar gyfer Cam Pedwar Llwybr Teithio Llesol Cwm Rhondda Fach, yn rhan o ymgynghoriad cyhoeddus. Gallai'r llwybr ar gyfer cerddwyr a beicwyr redeg ar hyd yr hen reilffordd yng...

21 Chwefror 2024

Dysgwch ragor am eich cyfleoedd gyrfa yn Ffair Swyddi Cyngor Rhondda Cynon Taf a'i Bartneriaid 2024!

Rydyn ni'n falch o gyhoeddi y bydd ein Ffair Swyddi boblogaidd yn cael ei chynnal ddydd Mercher 13 Mawrth 2024 yn Llyfrgell Pontypridd, Llys Cadwyn, CF37 4TH rhwng 10am a 2pm. Bydd 'awr dawel' rhwng 9am a 10am.

20 Chwefror 2024

Mae Rhondda Cynon Taf yn arwain y byd ym maes AILGYLCHU CEWYNNAU!

Rhondda Cynon Taf Council is celebrating its 10th anniversary of nappy recycling this year and it's been confirmed that the Council has been recycling nappies for longer than any other Local Authority in the World!!!

19 Chwefror 2024

Chwilio Newyddion