Skip to main content

Newyddion

Gŵyl Banc Mai gwybodaeth am wasanaethau'r Cyngor

Gŵyl Banc Mai gwybodaeth am wasanaethau'r Cyngor

Bydd y Cyngor ar gau o 5pm ddydd Gwener, Mai 24 ac yn agor am 8:30am ddydd Mawrth, Mai 28 – mae hyn yn berthnasol i BOB gwasanaeth mawr heblaw am argyfyngau y tu allan i oriau.

23 Mai 2024

Lleisiwch eich barn am y llety gofal newydd arfaethedig yn Aberpennar

Lleisiwch eich barn am y llety gofal newydd arfaethedig yn Aberpennar

Byddai modd i'r datblygiad gynnwys adeilad tri llawr sy'n cynnwys 25 fflat gofal ychwanegol a 15 gwely gofal preswyl ar gyfer pobl sydd â dementia. Yn ychwanegol, byddai modd cynnwys 8 byngalo 'Byw'n Hŷn' yn y safle ehangach

22 Mai 2024

Ymchwiliadau pellach i Lwybr Cynon ym Mhen-y-waun

Ymchwiliadau pellach i Lwybr Cynon ym Mhen-y-waun

Neges i hysbysu trigolion y bydd Llwybr Cynon, Penywaun, ar gau am dri diwrnod, er mwyn cynnal tyllau prawf a fydd yn llywio cynllun adfer tirlithriad yn y dyfodol

22 Mai 2024

Grŵp yn ymgymryd â her ddringo 200 milltir er mwyn cefnogi pobl ifainc mewn gofal

Grŵp yn ymgymryd â her ddringo 200 milltir er mwyn cefnogi pobl ifainc mewn gofal

Mae carfanau maethu awdurdodau lleol Maethu Cymru yn ymgymryd â her anhygoel i ddathlu'r gwahaniaeth y mae maethu yn ei wneud i bobl ifainc yng Nghymru.

22 Mai 2024

Gwaith adeiladu pont droed ger Abercynon yn dechrau ar y safle

Mae gwaith adeiladu er mwyn gosod Pont Droed newydd y Bibell Gludo, sydd wedi'i lleoli rhwng Abercynon a Mynwent y Crynwyr bellach yn mynd rhagddo. Does dim disgwyl i'r gwaith darfu ar gymunedau lleol

21 Mai 2024

Buddsoddi mewn ardaloedd awyr agored bywiog mewn ysgol yng Nghwm Rhondda

Mae disgyblion ysgol gynradd yn Ynys-wen bellach yn gallu mwynhau cyfleuster dysgu a chwarae awyr agored gwych yn eu hysgol – yn dilyn buddsoddiad sylweddol gan y Cyngor. Bydd y gymuned ehangach hefyd yn elwa ohono

20 Mai 2024

Adroddiad cynnydd ar waith parhaus yn dilyn Tirlithriad Tylorstown

Mae'r gwaith presennol yn cynnwys gwaith tir, cludo deunydd y domen sy'n weddill i safle derbyn, adeiladu isadeiledd mewn ardaloedd derbyn a gwaith yn rhan o raglen ddraenio wedi'i hymestyn

16 Mai 2024

Mae'r Sioe Ceir Clasur yn dod i Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn ystod yr haf eleni!

Dyma achlysur gwych i'r teulu cyfan ei fwynhau, gyda chyfle i weld ceir clasur mewn cyflwr arbennig a chwrdd â'u perchnogion brwdfrydig a gwybodus. Mae'r cyfan yn digwydd ddydd Sadwrn, 29 Mehefin, rhwng 10am a 4pm.

15 Mai 2024

Cyllid wedi'i sicrhau ar gyfer gwelliannau i gyfleusterau i gerddwyr a beicwyr

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi sicrhau cyllid gwerth £6.94 miliwn gan Lywodraeth Cymru yn rhan o'i chronfeydd Teithio Llesol a Llwybrau Diogel mewn Cymunedau ar gyfer 2024/25 - er mwyn bwrw ymlaen â chynnydd a darpariaeth sawl...

14 Mai 2024

Cynnal gwaith atgyweirio ar wal a glan afon ar hen safle tomen ym Mhenrhiw-ceibr

Mae'r gwaith yn cael ei gynnal ger Cae Chwaraeon Pentwyn, sydd wedi'i adeiladu ar domen gwastraff pyllau glo - mae'r wal gynnal a glan yr afon wedi'u lleoli ar waelod yr hen domen

14 Mai 2024

Chwilio Newyddion