Skip to main content

HomefinderRCT

Mae Cymdeithasau Tai yn darparu llety am rent is na landlordiaid preifat. Os nad ydych chi'n gallu fforddio prynu'ch tŷ eich hunan neu rentu'n breifat, gall cymdeithas dai helpu.

 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a'i bartneriaid tai - Grŵp Tai Cymunedol Cynon Taf, Hafod, Newydd, Trivallis, Cymdeithasau Tai Cwm Rhondda a Chymru a'r Gorllewin (Wales & West), wedi cyflwyno ffordd newydd o ddyrannu eu heiddo.

Bydd eich cais yn cael ei roi mewn Band sy'n seiliedig ar eich anghenion tai, yn hytrach na chael ei asesu yn ôl y system pwyntiau bresennol.

Bydd pob cais yn cael ei roi yn y Band priodol yn nhrefn y dyddiad. Oherwydd hynny, ddylai'ch lle chi ar y rhestr aros ddim newid a bydd pawb yn cael chwarae teg.

Bydd eiddo yn cael ei roi i'r ymgeisydd sydd ar frig y Band, hynny yw, y person sydd wedi bod yn aros am y cyfnod hwyaf. Drwy newid y system, ein nod yw gwneud y ffordd rydyn ni'n asesu'ch cais yn fwy eglur, yn haws ei deall ac yn fwy teg.

Os nad oes modd i chi gofrestru'ch cais ar-lein, bydd aelod o'r Garfan Ceisio Cartref RhCT yn rhoi cymorth i chi. I gael y cymorth yma, ffoniwch 01443 425678 a bydd aelod o staff hyfforddedig yn llenwi'r ffurflen gais gyda chi dros y ffôn. Fel arall, gallwch chi ddefnyddio cyfrifiadur yn eich llyfrgell leol (efallai bydd angen i chi drefnu apwyntiad ar adegau prysur).

Atebion Tai Rhondda Cynon Taf

Mae'r wefan yn cynnig cyngor ar lety rhentu preifat a marchnad agored fforddiadwy, yn Rhondda Cynon Taf.

Ewch i 'Atebion Tai Rhondda Cynon Taf' (gwefan allanol)

Cofrestru Ar-lein

Cyflwynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a'i bartneriaid tai - Grŵp Tai Cymunedol Cynon Taf, Hafod, Newydd, Cartrefi RCT, Cymdeithasau Tai Cwm Rhondda a Chymru a'r Gorllewin (Wales & West),  ffordd newydd o ddyrannu eu heiddo ym mis Hydref 2012.

I wneud cais ar-lein ewch i Atebion Tai Rhondda Cynon Taf

HomefinderRCT

Ffon: 01443 425678
E-bost: homefinder@rctcbc.gov.uk