Skip to main content

Meysydd parcio'r Cyngor

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd yn ailgyflwyno tâl ar gyfer parcio o ddydd Mawrth, 1 Mehefin 2021 ymlaen. Serch hynny, bydd y cyfnodau amser presennol ar gyfer talu am barcio (8am-6pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn) yn newid i 8am-3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac 8am-10am ar ddydd Sadwrn

Mae hyn yn golygu y bydd modd parcio am ddim o 3pm ymlaen yn ystod yr wythnos ac o 10am ymlaen ar ddydd Sadwrn o 1 Mehefin 2021, a hynny ar sail barhaol – ynghyd â pharhau i barcio am ddim ar ddydd Sul ac ar wyliau banc.

Mae meysydd parcio yn Rhondda Cynon Taf wedi'u rhannu yn dri chategori: arhosiad byr, arhosiad hir ac aros cyfyngedig.

Mewn meysydd parcio â thâl a meysydd parcio am ddim, mae parcio mewn maes parcio arhosiad byr yn gyfyngedig i 4 awr, ac mae modd parcio drwy'r dydd mewn meysydd parcio arhosiad hir. Mae trefniadau unigryw ar waith mewn meysydd parcio aros cyfyngedig. (Cofiwch ddarllen yr holl arwyddion mewn maes parcio er mwyn sicrhau eich bod yn gwybod pa mor hir y mae modd i chi aros yno, a ph’un a oes tâl am barcio).

Meysydd Parcio Arhosiad Byr

Oriau talu am barcio (Aberdâr a Phontypridd yn unig) 8am-3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am-10am ar ddydd Sadwrn, ac eithrio gwyliau banc.

Sample Table
Hyd at awrHyd at ddwy awrHyd at dair awrHyd at bedair awr
50p £1.00 £1.50 £2.00

Meysydd Parcio Arhosiad Hir 

Oriau talu am barcio (Aberdâr a Phontypridd yn unig) 8am-3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am-10am ar ddydd Sadwrn, ac eithrio gwyliau banc.

Sample Table
Hyd at bedair awrDros bedair awr
£1.00 £2.00
Nodwch fod y peiriannau tocyn sy’n cael eu defnyddio ym meysydd parcio’r Cyngor yn derbyn darnau arian yn unig a dydyn nhw ddim yn rhoi newid.

Meysydd Parcio Rhad ac am Ddim

Mae meysydd parcio rhad ac am ddim yn y rhan fwyaf o drefi, ar gyfer defnydd cyffredinol (pobl sy’n siopa ac yn ymweld â’r dref). Mewn rhai o’r meysydd parcio yma, mae modd aros am ddwy awr yn unig (a does dim hawl dychwelyd o fewn 2 awr).

Dyma restr o’r meysydd parcio sydd â chyfyngiad aros:

  • Maes Parcio Miskin Road, Aberpennar
  • Maes Parcio Hannah Street, Y Porth
  • Maes Parcio Bridge Street, Tonypandy
  • Maes Parcio Sgwâr Tonypandy, Tonypandy

Maes Parcio’r Iard Nwyddau, Pontypridd

Ers mis Hydref 2012, dim ond rhan isaf Maes Parcio Iard Nwyddau ar bwys y Ganolfan Bowlio a thu ôl iddi y mae hawl gyda Chyngor Rhondda Cynon ei reoli a gorfodi'r rheolau. Mae marciau glas yn dynodi'r mannau parcio hynny sydd dan ofal Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Cwmni preifat sy'n rheoli a gorfodi rhannau eraill o Faes Parcio’r Iard Nwyddau.

Mae'r Cyngor wedi codi arwyddion sy'n nodi'n glir y rhan o'r maes parcio sy'n parhau i fod o dan ofal y Cyngor. Os byddwch chi'n defnyddio'r maes parcio, gofalwch eich bod chi'n darllen y byrddau gwybodaeth (sydd ar bwys y peiriannau tocynnau) cyn ichi dalu am docyn talu ac arddangos er mwyn sicrhau'ch bod chi'n deall rheoliadau'r maes parcio.

Trwyddedau Parcio Misol a Blynyddol (Tocynnau Tymor) - yn Aberdâr a Phontypridd yn unig  

Sample Table
CyfnodFfi
Misol £20.00
Blynyddol £200
Gwnewch gais am drwydded parcio fisol neu flynyddol

CAU'R SWYDDFA DROS Y NADOLIG

Bydd holl wasanaethau'r Cyngor sydd ddim yn hanfodol ar gau rhwng 4pm ddydd Iau 23 Rhagfyr 2021 a 9am ddydd Iau 3 Ionawr 2022. Felly, bydd angen gwneud cais am drwyddedau i ddechrau ym mis Ionawr erbyn dydd Mercher 22 Rhagfyr fan bellaf, yn barod i'w postio ddydd Iau 23 Rhagfyr.

Y dyddiad cychwyn nesaf sydd ar gael yw 5 Ionawr 2022.

Hefyd, mae modd ichi brynu tocynnau tymor dros y ffôn erbyn hyn. Ffoniwch Adran Gwasanaethau Parcio ar 01443 425001. (Rhowch o leiaf saith diwrnod cyn y dyddiad cychwyn tocyn tymor dethol)

Sylwer:

Cofiwch mai ym meysydd parcio arhosiad hir y Cyngor y cewch chi ddefnyddio trwyddedau meysydd parcio (tocynnau tymor).
Nid yw prynu tocyn tymor yn sicrhau argaeledd lle parcio, arbennig yn ystod adegau prysur pan mae parcio yn galw uchel.

Parcio ar gyfer beiciau modur 

Caiff beiciau modur eu parcio yn rhad-ac-am-ddim dim ond os ydy'r ardal wedi'i neilltuo ar gyfer beiciau modur. Mae modd dod o hyd i fannau ar gyfer beiciau modur yn y meysydd parcio canlynol:

  • Green Street, y Llyfrgell ac Adeiladau'r Goron, yn Aberdâr
  • Miskin Road Aberpennar
  • Gas Road ym Mhontypridd
  • Tonypandy Maes Parcio Isaf Tonypandy

Rhaid i feiciau modur sydd wedi parcio y tu allan i’r mannau hyn ddilyn yr un rheolau â cherbydau eraill a pharcio mewn cilfach barcio arferol a rhaid i’r gyrrwr brynu tocyn ar gyfer cyfnod yr arhosiad.

Mannau Parcio Anabl ym Meysydd Parcio'r Cyngor 

Caiff gyrwyr sy’n arddangos Bathodyn Glas Anabl dilys barcio’n rhad ac am ddim ym meysydd parcio’r Cyngor dim ond os yw’r cerbyd wedi'i barcio mewn Cilfach Anabl Arbennig. Os nad oes cilfach anabl arbennig ar gael a bod y gyrrwr yn penderfynu parcio mewn cilfach barcio arferol, rhaid talu’r ffi am y gilfach honno. Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ymroddedig i ddarparu adnoddau parcio anabl yn ein meysydd parcio Talu ac Arddangos ac ar hyn o bryd mae gyda ni lawer mwy ohonyn nhw na’r nifer sy’n cael ei awgrymu yng nghanllawiau’r Llywodraeth. 

Lleoliadau a Ffioedd Meysydd Parcio’r Cyngor

Gweld holl feysydd parcio Rhondda Cynon Taf ar fap

LleoliadMathOriau agor
Aberdâr  

Maes Parcio Adeiladau’r Goron

Arhosiad hir

24 awr

Maes Parcio’r Llyfrgell

Arhosiad byr

24 awr

Maes Parcio Green Street

Arhosiad byr

24 awr

Maes Parcio Gadlys Pit

Arhosiad hir (trwyddedau yn unig)

7am - 7pm (Llun - Sad, ac eithrio Gwyliau Banc)

Maes Parcio Duke Street

Arhosiad byr

24 awr

Maes Parcio High Street

Arhosiad byr

24 awr

Maes Parcio Nant Row

Arhosiad hir

24 awr

Maes Parcio Rock Grounds

Arhosiad hir

24 awr

Maes Parcio Ynys

Arhosiad hir

24 awr

Aberpennar (Parcio AM DDIM)  

Maes Parcio Henry Street (Gogledd)

Arhosiad byr

24 awr

Maes Parcio Henry Street (De)

Arhosiad hir

24 awr

Maes Parcio Miskin Road

Aros cyfyngedig

24 awr

Pontypridd  

Maes Parcio Gas Road

Arhosiad byr

24 awr

Maes Parcio’r Iard Nwyddau

Arhosiad hir

24 awr

Maes Parcio Millfield

Arhosiad hir

24 awr

Maes Parcio Berw Road

Arhosiad hir

7am - 7pm (Llun - Sad, ac eithrio Gwyliau Banc)

Maes Parcio Sardis Road

Arhosiad hir

7am - 7pm (Llun - Sad, ac eithrio Gwyliau Banc)

Y Porth (Parcio AM DDIM)  

Maes Parcio Plaza’r Porth

Arhosiad hir

24 awr

Maes Parcio Hannah Street                                 

Aros cyfyngedig

24 awr

Tonypandy (Parcio AM DDIM)  

Maes Parcio Dewinton Street

Arhosiad hir

24 awr

Maes Parcio Tonypandy (Uchaf)

Arhosiad hir

24 awr

Maes Parcio Tonypandy (Isaf)

Arhosiad byr

24 awr

Maes Parcio Bridge Street

Aros cyfyngedig

24 awr

Maes Parcio Tonypandy Square

Aros cyfyngedig

24 awr

Meysydd Parcio sy'n cael eu cloi 

Yn achos meysydd parcio sy'n cael eu cloi am 7pm, bydd tâl o £50 (hynny'n cynnwys TAW) i ryddhau unrhyw gerbyd. Mae manylion ynglŷn â'r tâl yma wrth y mannau gadael i gerddwyr yn y maes parcio. 

Gwasanaethau Parcio

Unit B23,
Taffs Fall Rd,
Tŷ Glantaf,
Treforest,
CF37 5TT

Ffôn: 01443 425001